Mimořádná opatření se tak rychle mění, že je těžké se orientovat, která platí a která už ne.

V současné době jsou platná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR na celé území ČR (např. omezení konání hromadných akcí nad 1000 osob, povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest při konání hromadných akcích ve vnitřních prostorách s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob,...)

Od pondělí se opatření ještě více zpřísňují. Bude možné konání hromadných akcí s účastí do 1000 osob ve venkovních prostorách, ale jen do 500 osob ve vnitřních prostorách + povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest s účastí nad 100 osob.Nařízení KHS č. 3/2020 pro Kutnohorsko a Čáslavsko

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona, s účinností ode dne 25. 7. 2020 (00:00 hod.):

- bez náhrady ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 2/2020 vyhlášené dne 17. 7. 2020 pod č. j. KHSSC 36939/2020, a ukončuje mimořádná opatření při epidemii, která jím byla stanovena pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav.

Čl. I.

Důvod stanovení mimořádných opatření

Nařízení KHS Stč. kraje č. 2/2020 vyhlášené dne 17. 7. 2020 pod č. j. KHSSC 36939/2020, kterým byla stanovena mimořádná opatření při epidemii pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav, bylo KHS vydáno v době, kdy na území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav teprve zvolna dohasínalo ohnisko nákazy Covid-19 a sotva nastalý příznivý trend ve vývoji epidemiologické situace bylo ještě potřeba podpořit částečným zachováním (byť významně zmírněných) mimořádných opatření do doby, kdy bude s ohledem aktuální epidemiologickou situaci již zcela bezpečné veškerá přijatá opatření ukončit a provoz zařízení se zvýšeným rizikem rozvoje a případného dalšího šíření onemocnění Covid-19 mezi zvlášť ohrožené skupiny populace navrátit do běžného režimu.

Jelikož riziko znovuvzplanutí epidemie bylo k dnešnímu dni v dané lokalitě již uspokojivě zažehnáno a za dané situace tudíž nehrozí, že by v nejbližší době mohlo dojít k nekontrolovatelnému šíření infekce Covid-19 v místní populaci, rozhodla KHS o ukončení všech mimořádných opatření stanovených nařízením č. 2/2020.

ČI. II

Účinnost

Podle ustanovení§ 85 odst. 3 zákona nabývá toto nařízení dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienickéstaniceStředočeského kraje se sídlem v Praze a účinnosti dne 25. 7. 2020 (v 00:00 hod.).

ČI. III

Poučení

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou povinny obce s rozšířenou působnosti Kutná Hora a Čáslav toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

Mgr. Tomáš Vodný

zástupce ředitele KHS Stč. kraje