Seznam poplatků a jejich splatnost v roce 2021

Poplatek za směsný komunální odpad:

 • Platí ho fyzická osoba trvale přihlášená v obci a fyzická osoba, která v obci vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci nebo dům, v němž není trvale hlášená žádná osoba.
 • Výše poplatku je stanovena místní vyhláškou na základě skutečných nákladů za svoz v předchozím roce. Rovněž úlevy a osvobození jsou stanoveny místní vyhláškou.
 • Poplatek je splatný 1x ročně, nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
 • Poplatek je možné hradit hotově v pokladně OÚ Vinaře v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 174635647/0300, variabilní symbol rok + číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce.

Výše poplatku pro rok 2021:

 • 600,- Kč ⇒ osoba trvale žijící v obci
 • 300,- Kč ⇒ osoba trvale žijící v obci – student do 26 let vč., který prokáže pobyt ve školním ubytovacím zařízení (dodá potvrzení)
 • 1.000,- Kč ⇒ vlastník nemovitosti v obci bez trvale hlášených osob

Osvobození od poplatku uvádí obecně závazná vyhláška v článku 6.
V případě včasného neuhrazení může být poplatek navýšen až na trojnásobek.

Zákon o místních poplatcích tedy rozlišuje dvě skupiny poplatníků. U první skupiny poplatníků je existence poplatkové povinnosti vázána na trvalý pobyt v obci, u druhé skupiny na vlastnictví nemovitosti na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Zákon o místních poplatcích nevylučuje, aby fyzické osobě vznikla poplatková povinnost na základě obou skutečností. Z titulu trvalého pobytu v obci může poplatková povinnost vzniknout poplatníkovi samozřejmě pouze jednou, z titulu vlastnictví nemovitosti vzniká poplatková povinnost ve vztahu ke každé nemovitosti ve vlastnictví poplatníka, za podmínky, že v ní není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba.

Formuláře pro uplatnění úlevy naleznete dole v přílohách ... v současnosti formuláře připravujeme a budou dostupné od 1.2.2020

Poplatek ze psa:

 • Platí ho majitel psa za psa staršího 3 měsíců.
 • Výše poplatku je stanovena místní vyhláškou, stejně jako výčet osob od poplatku osvobozených.
 • Poplatek je splatný 1x ročně, nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
 • Poplatek je možné hradit hotově v pokladně OÚ Vinaře v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 174635647/0300, variabilní symbol rok + číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce.

Výše poplatku pro rok 2020:

 • 100,- Kč za jednoho psa
 • 100,- Kč za každého dalšího psa
 • Osvobozeni od poplatku: nevidomí, držitelé průkazu ZTP/P a osoby provádějící výcvik asistenčních psů


Poplatek za svoz bioodpadu:

 • Platí ho majitel nemovitosti, k níž byla vydána biopopelnice.
 • Výše poplatku je stanovena usnesením zastupitelstva č. 7b/7-2019.
 • Poplatek je splatný 1x ročně, nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku. Proti úhradě je vydána samolepka pro označení popelnice.
 • Poplatek je možné hradit hotově v pokladně OÚ Vinaře v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 174635647/0300, variabilní symbol rok + číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce.

Výše poplatku pro rok 2020:

 • 200,- Kč za 1 popelnici
 • 700,- Kč za 2. a další popelnici


Poplatek za vodné:

 • Poplatek za vodu z veřejného vodovodu (tzn. za výrobu a distribuci pitné vody) vybírá obec Vrdy – platba na fakturu nebo v hotovosti.
 • Cena je stanovena usnesením Zastupitelstva obce Vrdy.
 • Odečty vodoměrů probíhají 2x ročně v termínech květen – červen a listopad – prosinec. Stav vodoměru prosím nahlašujte
 1. telefonicky na 327 396 197 nebo 734 757 776
 2. prostřednictvím SMS na 734 757 776
 3. e-mailem na vhs@obecvrdy.cz

Více informací na https://www.obecvrdy.cz/obec-1/vodovod-a-kanalizace/

Rozbor kvality pitné vody ze dne 18. 3. 2019 je ke stažení v příloze.

Vývoj ceny vodného naleznete zde.

Cena pro rok 2021:

 • 47,36 Kč/m3 bez DPH
 • 52,10 Kč/m3 včetně DPH 10 %


Poplatek za stočné:

 • Poplatek za vodu odváděnou do veřejné kanalizace, tzn. za její odvedení a čištění, vybírá firma VHS Benešov s. r. o.
 • Platba je prováděna na základě vystavené faktury. Fakturace je stanovena dle směrných čísel (36 m3) na osobu a rok za obyvatele trvale žijícího v obci, u rekreačních objektů za nemovitost a rok. Důvodem pro stanovení ceny podle směrných čísel je skutečnost, že značná část domácností má kombinovaný způsob dodávky vody (obecní vodovod + vlastní zdroj), proto se neprovádí měření vypouštěné odpadní vody.
 • Cena je stanovena usnesením zastupitelstva č. 7/8-2019 na základě kalkulace předložené firmou VHS Benešov s. r. o.
 • Na zákaznickém centru může odběratel získat pro něj důležité informace, týkající se jeho odběru a informace o cenách. Tyto ceny jsou stanoveny na základě vytvořené kalkulace podle směrnice Ministerstva financí ČR a schvalovány vlastníkem vodárenské infrastruktury.

Cena pro rok 2021:

 • 40,- Kč/m3 včetně DPH 10 %


Poplatek z hrobového místa:

 • Poplatek vybírá obec Vinaře na základě platné nájemní smlouvy a ceny schválené zastupitelstvem.
 • Poplatek je splatný 1x za 10 let, a to vždy při podpisu nové nájemní smlouvy.

Aktuální ceny hrobových míst:

 • urnový hrob
 • jednohrob
 • dvojhrob
 • hrobka


Svoz tříděného odpadu:

Sběr a svoz tříděného odpadu hradí obec Vinaře ze svého rozpočtu. V závislosti na množství vytříděného odpadu získává od odběratele zpětně do rozpočtu finanční bonus.


Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:

 • Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu probíhá 1x ročně a hradí jej obec ze svého rozpočtu.
 • Odpad je třeba připravit den předem před domem.
 • POZOR! Od 1. 1. 2020 v rámci tohoto svozu nebudou odváženy pneumatiky.Podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech mají výrobci pneumatik povinnost zřídit místo zpětného odběru, kam občané mohou zdarma pneumatiky odevzdat. Seznam sběrných míst je k dispozici na www.eltma.cz/sberna-mista.

Termíny svozu:

 • květen - červen, bude upřesněno podle kapacit svozové firmy


Pneumatiky

Pneumatiky se nebudou moci sbírat, tak jako doposud, odděleně v rámci svozu nebezpečného odpadu.

Občané (koneční uživatelé) je musí likvidovat individuálně v místech zpětného odběru. V současné době funguje v České republice kolektivní systém ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (ELTMA).

 • Pneuservis ČÁSLAV - Pražská 1081/13, Čáslav => spolehlivost, ochota
 • UNIKOM a.s. - Chotusická 1353, Čáslav => opakovaně nekomunikují
 • Complet Autoservis s.r.o. - Pod Nádražím 1248, Čáslav => malá ochota převzít pneumatiky, nechtějí si přidělávat práci

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhatbez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele.Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.Vyvěšeno: 

Svěšeno: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean fermentum risus id tortor. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nullam rhoncus aliquam metus. In convallis. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis. Aenean placerat. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Mauris metus. Integer lacinia. Integer tempor. Duis pulvinar. Sed convallis magna eu sem. Mauris elementum mauris vitae tortor.Lorem ipsum...

Přílohy