Seznam poplatků a jejich splatnost v roce 2022

Vážení občané,
v souvislosti se změnou legislativy týkající se odpadového hospodářství a také se zvyšováním cen za svoz a ukládání odpadů došlo ke změnám ve stanovení místního poplatku za svoz odpadu.

S účinností od 1. 1. 2022 byla schválena nová vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Dle této vyhlášky je poplatek za svoz a likvidaci odpadů stanoven paušální sazbou na poplatníka, a ve výši 1.100,- Kč, přičemž v částce je zahrnuta i jedna popelnice na bioodpad. Za každou další bio popelnici zůstává platba 700,- Kč navíc dle dřívějšího předpisu.

Místní občané byli doposud zvyklí na systém úlev, případně osvobození. Jejich zapracování do vyhlášky bylo nadřízeným orgánem zamítnuto, proto byla vydána obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to s účinností od 17. 6. 2022. Ta veškeré úlevy ruší. Zastupitelstvo obce se však rozhodlo místním obyvatelům výši poplatku snížit, a to formou jednorázového příspěvku na úhradu tohoto poplatku. Příspěvky byly schváleny s účinností od 1. 1. 2022 následovně:

- Příspěvek ve výši 400,- Kč bude poskytnut poplatníkům, kteří byli k 1. 1. 2022 přihlášeni k trvalému pobytu v obci.
- Příspěvek ve výši 600,- Kč bude poskytnut poplatníkům trvale hlášeným v obci, kteří k 1. 1. 2022 nedosáhli věku 27 let a kteří prokáží potvrzením o pobytu ve školním ubytovacím zařízení (internát, kolej apod.), že se nezdržují v místě trvalého pobytu po dobu delší než 9 měsíců daného kalendářního roku. Formuláře pro tento účel jsou k dispozici na webových stránkách, případně k vyžádání na OÚ.

Příspěvky jsou poskytnuty ve snaze zmírnit finanční zátěž místních obyvatel s ohledem na prudký vzestup cen energií a dalších životních nákladů (pohonné hmoty, potraviny) v roce 2022. ZO si uvědomuje, že život v obci je nevyhnutelně spojen s dojížděním za prací i veškerými službami, místní občané tedy znatelně pocítí i zvýšené náklady na dopravu. Příspěvky se nesčítají.

Poplatníků, kteří již poplatek za odpady v odpovídající výši uhradili, se změna nijak nedotkne. Případné přeplatky budou vráceny, v případě nedoplatků budou poplatníci individuálně upozorněni a vyzváni k doplatku.

Cílem nové odpadové legislativy je snížit produkci odpadů, předcházet jejich vzniku a odpad důsledně třídit a znovu využívat. Ve snaze snížit náklady za odpadové hospodářství tak pravděpodobně i v naší obci bude následovat zavedení nějaké formy evidence reálné produkce odpadu jednotlivých domácností, na jejímž základě by byl kalkulován v budoucnu i poplatek. Poplatek za psa se nemění, ceny vodného a stočného pro tento rok jsou uvedeny níže, systém jejich plateb zůstává stejný. Beze změn bude i svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

V souvislosti s platbami všech místních poplatků žádáme občany o pokud možno co nejjasnější označení plateb adresovaných na účet. Každoročně se setkáváme s hromadnými úhradami, z nichž není jednoznačně zřejmé, co vše částka zahrnuje. Proto prosíme, v případě úhrady za více čísel popisných platby ideálně rozdělte do jednotlivých příkazů, v každém případě pak prosím platby popište ve zprávě pro příjemce (jména, čp. + za co – TKO, pes ...). Děkujeme.

Kolik kdo zaplatí za co ve zkratce*:

* vyjma osvobození – ta jsou uvedena v příslušných vyhláškách

Na koho se poplatek vztahuje

Komunální odpad

700,- Kč

poplatníci s trvalým pobytem v obci

500,- Kč

studenti do 26 let včetně pobývající alespoň 9 měsíců v roce ve školním ubytovacím zařízení

1.100,- Kč

ostatní poplatníci

Bio odpad

700,- Kč

za 2. a každou další popelnici u nemovitosti

Pes

100,- Kč

za každého psa staršího 3 měsíců

Vodné

54,29 Kč/m3

vč. DPH 10 %

platba dle fakturace 2x ročně (květen – červen a listopad – prosinec)

Stočné

42,50 Kč/m3

vč. DPH 10 %

platba dle fakturace a směrných čísel

Hrobová místa

20 Kč/m2/rok +

194 Kč/rok za služby

1x za 5 let na základě nájemních smluv; v r. 2022 se budou podepisovat nové smlouvy

POPLATNÍK = osoba trvale hlášená v obci nebo majitel domu, v němž není přihlášena k pobytu žádná osoba

Splatnost poplatků za odpady (vč. případné bio popelnice navíc) a psa je do 31. 5. 2022. Poplatek je možné hradit hotově v pokladně OÚ Vinaře v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 174635647/0300, variabilní symbol = rok + číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte identifikaci platby.