NAŘÍZENÍ Středočeského kraje ze dne 20. 04. 2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o požární ochraně“) vydává toto nařízení:

Čl. 1 Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí: a) doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby, b) doba, po kterou je v účinnosti vyhlášení „doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“ Krajským úřadem Středočeského kraje na základě doporučení odborného orgánu (např. Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství apod.), c) období sklizně zemědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy apod.) a její posklizňové úpravy a skladování (dále jen „období sklizně“)1) .

Čl. 2 Informační povinnost

Informaci o začátku a ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1 písm. a) a b) uveřejňuje Krajský úřad Středočeského kraje na úřední desce krajského úřadu. O dosažení stupně rizika nebezpečí požáru a vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou obce informovány cestou Krajského operačního a informačního střediska Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. Dotčené obecní úřady zveřejní informaci o dosaženém stupni rizika nebezpečí požáru či vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a o závaznosti tohoto nařízení způsobem v místě obvyklým.

Čl. 3 Místo zvýšeného požárního nebezpečí 

Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru: a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m, b) souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru, c) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny a jejich okolí do vzdálenosti 100 m, d) stohy sena a slámy 2) a jejich okolí do vzdálenosti 100 m.

NAŘÍZENÍ Středočeského kraje č. 3/2020

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu