• Návrh závěrečného účtu za rok 2020 DSO Mikroregion Čáslavsko

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byl sestaven návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čáslavsko (dále též jen mikroregion, DSO) za rok 2020.

Hospodaření DSO Mikroregion Čáslavsko za rok 2020 skončilo dle výsledovky ziskem ve výši 21 573,02 Kč. Tento hospodářský výsledek bude převeden na účet nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let. Saldo rozpočtu – porovnání příjmů a výdajů skončilo ve výši – 90 305,98 Kč.

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2020: 519 167,03 Kč. Stav hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2020: 74 225 Kč. Stav drobného majetku na podrozvaze: 1 706 Kč.

Činnost DSO Mikroregion Čáslavsko v r. 2020

Zástupci členských obcí se v tomto roce sešli na třech shromážděních starostů. V průběhu roku členské obce zaplatily členské příspěvky v celkové výši 950 646 Kč. Byly prodlouženy končící smlouvy na zajištění služeb pověřence na dobu dalších dvou let, na základě toho obce, které tuto službu využívají, uhradily mimořádné členské příspěvky.

Další příjmy plynuly z dotací:

• Projekt Centrum společných služeb (CSS)
Realizace ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO) a v rámci operačního programu Zaměstnanost od r. 2016, po prodloužení do konce roku 2019; znovu prodloužen od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020. Hlavním cílem bylo vytvořit sdílenou kancelář zajišťující obcím zejména administrativní podporu a poradenství při výkonu státní správy a samosprávy. Dotační prostředky byly čerpány na mzdy, celková výše příspěvku byla 366 782 Kč.

• Příspěvek na zaměstnanost – pracovník VPP
Pokračující smlouva o spolupráci z předchozího období skončila k 31. 8. 2020. DSO čerpalo finanční příspěvek ve výši 187 640 Kč od úřadu práce na zaměstnance VPP, který v několika členských obcích zajišťoval údržbu veřejné zeleně apod.

Chod kanceláře zajišťovali dva zaměstnanci, kteří vedle běžné agendy poskytovali poradenství a administrativní podporu obcím, pomáhali se zpracováním veřejných zakázek a dotačních žádostí nebo např. i zajištěním nedostatkových ochranných pomůcek při první vlně koronaviru.

Dle možností byly pořádány semináře na téma decentralizované odkanalizování menších obcí, o něž je velký zájem.

Zástupci DSO se nadále účastnili řady jednání, např. v rámci Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko, z. s., MAS Lípa pro venkov, z. s., komise pro certifikaci regionálních produktů a také v souvislosti s probíhajícím projektem „Vodovod pro východní část Čáslavska“. V průběhu roku se DSO stalo jedním ze zakládajících členů Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje.

DSO podalo žádost o příspěvek na mzdové prostředky prostřednictvím dotačního titulu „Program podpory rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti fungování center sdílených služeb dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje pro rok 2020“. Žádost byla schválena, finanční prostředky ve výši 237 481 Kč byly ale zúčtovány až v r. 2021.

DSO dále podalo žádost o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost s projektem „Přívětivý Mikroregion Čáslavsko“, jehož cílem je zkvalitnění komunikace obcí s veřejností a pořízení elektronických úředních desek.

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Čáslavsko za rok 2020

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno auditorem Ing. Antonínem Fejfarem dne 24. 6. 2021 se závěrem: „Při přezkoumání hospodaření územního celku Svazku obcí Mikroregion Čáslavsko za rok 2020 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky.“

Přílohy