• Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Po skončení účetního období, po uzavření veškerých účetních knih i celého hospodaření rozpočtového roku následují další etapy rozpočtového procesu. Jednou z posledních činností procesu je vytvoření a schválení závěrečného účtu.

Obsah závěrečného účtu musí poskytovat dostatečné informace o hospodaření obce za uplynulý rok tak, aby mohli zastupitelé zaujmout stanovisko k hospodaření a vyvodit příslušné závěry.

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžní fondy - informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje

Přílohy