ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035, se sídlem, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na základě plné moci zastoupena na základě plné moci fi. AZ Elektrostav a.s., IČ: 451 49909, se sídlem: Bobnická 2020, 288 01 Nymburk (dále jen "žadatel"), podala dne 26.4.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí pro umístěním stavby:

„IE – 12-6010161 – Vinaře, obnova pravá strana obce obnova NN - E“, na pozemkových parcelách číslo 1060/3, 1060/4, 3, 387/1, 1074, 388/4, 389/2, 1075, 1078, 1054/1, 1054/5, 1054/9,4, 1054/11; na stavebních parcelách číslo 44, 128/2, 175, 176, 154, 156, 155, 157, 139, 128/1, 86, 8, 145, 6,7, 9,10, 4,12,13, 98, 93,18, 94, 21/1, 22/2, 22/1, 25/1, 232, 3, 2, 1/1, 87, 140/2, 28/1,43, 191; vše v katastrálním území Vinaře (dále jen „stavba“). 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Informace z obecního úřadu: Vážení vlastníci nemovitostí ve Vinařích, rádi bychom vás informovali, že se vás poplatek za oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou od stavebního úřadu Žleby netýká ! Zaplatit správní poplatek ve výši 1000,- Kč do 15 dnů ode dne doručení výzvy má společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Přílohy