ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035, se sídlem, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na základě plné moci zastoupena fi. AZ Elektrostav a.s., IČ: 451 49909, se sídlem: Bobnická 2020, 288 01 Nymburk (dále jen "žadatel"), podala dne 26.4.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí pro umístěním stavby: „IE – 12- 6010201 – Vinaře, obnova levá strana od TS KH_0094 – úprava ts, knn, demontáž nn“,

Stavební úřad vydává rozhodnutí o umístění stavby

„IE – 12-6010201 – Vinaře, obnova levá strana od TS KH_0094 – úprava ts, knn, demontáž nn“, na pozemkových parcelách číslo 1060/3, 1060/4, 1081/2, 1054/1, 1092/3, 1092/5, 1054/5, 1054/6, 77/1, 1058, 1059, 78/1, 305/1, 649/8, 30/1, 36/4, 736/1, 718/19, 1054/18, 1054/13, 45/2, 77/15, 77/9, 77/13, 77/8, 305/2, 77/7; na stavebních parcelách číslo 16, 39/2, 45, 164, 163, 165, 171, 150, 151, 177, 132, 178, 85/1, 14/2, 14/1, 17/2, 15, 55, 123, 54/1, 167, 182, 166, 50/1, 51, 49, 97, 48, 47/1, 42/1, 96/1, 29/1, 29/2, 88/1, 183, 126, 37, 39/1, 38, 40, 115, 114, 113, 112, 111, 41/2, 117, 118, 30, 31, 36, 35, 34, 33, 32, 125, 89, 95/1, 173; vše v katastrálním území Vinaře.

Popis záměru:

  • Demontáž vrchního vedení – délka trasy cca 1650 m
  • Kabelové vedení NN – délka trasy cca 2182 m
  • Výměna rozvaděče NN u stav. PTS TS KH_0094

Stávající zástavba nevyhovujícím venkovním vedením NN bude nahrazena novým kabelovým vedením 1kV.

Jedná se tedy o změnu dokončené stavby stavbou novou trvalého charakteru. Dojde k pokládce nových distribučních kabelů 1 kV a k výstavbě nových rozpojovacích a přípojkových skříní. V rámci rekonstrukce dojde k nahrazení stávajícího venkovního vedení NN novým podzemním kabelovým vedením 1kV. Stávající odběrná místa budou připojena na nové kabely NN. V rámci demontáže dojde k trvalému odstranění stávajících prvků distribuční sítě venkovního vedení. Realizací této stavby dojde ke změně způsobu a místa připojení stávajících odběratelů na el. distribuční síť NN. Záměr je stavbou veřejné technické infrastruktury; veřejná síť je budována ve veřejném zájmu, stavba je součástí distribuční soustavy a slouží k transformaci a distribuce elektrické energie.