V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává obec Vinaře následující výroční zprávu.

PopisPočet
a)Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet písemně podaných žádostí o informace 
4

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
0
b)Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti0
c)Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace0
Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení0
d)Výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
0
e)Počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
0
f)Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb. Žádosti je možné podávat ústně nebo písemně jak na adresu obecního úřadu, tak na elektronickou podatelnu obce; žádost musí splňovat náležitosti § 14 zákona č. 106/1999 Sb.

Obec vyřizovala další žádosti o informace prostřednictvím telefonu, elektronické pošty a osobních jednání, tyto však nejsou evidovány podle zákona č. 106/1999 Sb. a není za ně účtován žádný poplatek.


Ve Vinařích dne 21. 2. 2011

Ing. Josef Čížek, starosta