• Zákaz zalévání

Vážení spoluobčané,

v důsledku dlouhotrvajícího sucha přistoupil Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad k opatření zákazu zalévání trávníků a napouštění bazénů na celém území ORP. Naše bezprostřední okolí je v rámci kraje jedno z nejpostiženějších a aktuálně máme deficit srážek v celkovém úhrnu jeden rok. Toto opatření není zavedeno z rozhodnutí Vašich starostů a zastupitelstev. Současná situace nás vede k závěru, že bude lepším řešením omezit méně důležité činnosti na rozdíl od potenciálně nepříjemného omezování dodávek pitné vody do domácností a zajišťování její distribuce prostřednictvím přistavovaní mobilních nádrží. Takové riziko vzniká zejména v obcích výhradně závislých na studních, ale nemusí se vyhnout ani obcím zásobovaným z povrchových zdrojů.

Zalévání trávníků lze bez omezení realizovat z nádrží na dešťovou vodu, případně z akumulačních nádrží přečištěné vody z ČOV. V případě bazénů doporučuji upřednostňovat veřejná koupaliště a bazény, budete tak mít zajištěn i zdravý sociální kontakt. Stromy, keře a zeleninu můžete zalévat i nadále dle vlastního uvážení a Odbor životního prostředí takovou aktivitu podporuje. Domácí výroba potravin je tou nejšetrnější k životnímu prostředí a vzrostlý strom tou nejúčinnější klimatizací.

Do budoucna Vás žádám o zodpovědný přístup při hospodaření s pitnou vodou, vodou užitkovou a hledání cest k řešení. Situace se může opakovat i v příštích letech a může být i výrazně závažnější, nevylučuji ani zavedení daleko přísnějších opatření a jejich nekompromisní vymáhání. Při plánování zahrad a staveb uvažte pořízení akumulačních nádrží, čistíren šedých vod, jiné způsoby recyklace vody z domácnosti a při samotné realizaci zahrady užití jiného druhového složení. S úspěchem lze využívat jetelotravní směs odolnou suchu, luční směs, pouze jetel určený k náhradě trávníku (naleznete pod názvem MICROCLOVER), půdokryvné dvouděložné rostliny, nebo sukulentní druhy. Významný vliv má i výška a četnost seče. Ostatně na internetu naleznete mnohá řešení, případně můžeme poskytnout konzultaci.

Rozhodně nedoporučuji realizovat nové studny za účelem závlahy. Voda ve studních je velice vzácným zdrojem s dlouhým koloběhem v řádu až desítek let v závislosti na geologické struktuře. Co dnes vyčerpáme na trávník nám může za pět let chybět k pití, nebo sprchování. V současnosti čelíme mnohým výzvám, ale voda je základem života a životní prostředí máme jen jedno a měřítkem síly společnosti je schopnost takové překážky překonávat, poučit se z nich a v budoucnosti jim předcházet.

RNDr. Michal Ryšán, Vedoucí odboru životního prostředí