• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.1/2020

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. 

Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 5.2.2019 od 19:00 hodin.

Návrh programu:

 1. Rozpočtové opatření č.6/2019
 2. Inventarizační zpráva za rok 2019
 3. Rozpočtové opatření č.1/2020
 4. Zpráva o Lesní hospodářské evidenci za rok 2019
 5. Dodatek č.2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 6. Dodatek č.2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice – Maleč a.s.
 7. Dodatek č.11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost
 8. Rekonstrukce obecního úřadu
 9. Nákup přívěsného vozíku
 10. Žádost o směnu a prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 11. Schválení pronájmu nebytových prostor spolku „Vinařský hrozen“
 12. Různé

v.r. Josef Brom – starosta