• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.7/2022

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.7/2022 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 14.10.2022 od 19:00 hodin

Návrh programu:

 1. Ověření platnosti voleb
 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
 3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), zapisovatele
 4. Schválení jednacího řádu (§ 96 zákona o obcích)
 5. Schválení programu ustavujícího zasedání
 6. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
 7. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 8. Volba starosty
 9. Volba místostarosty
 10. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 11. Volba předsedy finančního výboru
 12. Volba předsedy kontrolního výboru
 13. Volba členů finančního výboru
 14. Volba členů kontrolního výboru
 15. Rozhodnuti o odměnách za výkon funkci neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích).
 16. Rekonstrukce budovy čp.45 (bývalá škola) – výběr dodavatele
 17. Různé
 18. Usnesení zastupitelstva obce

v.r. Josef Brom – starosta