• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.8/2020

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.8/2020 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 7.10.2020 od 19:00 hodin

Návrh programu:

  1. Rozpočtové opatření číslo 3/2020
  2. Elektronická spisová služba SpisUm - Smlouva o poskytnutí služeb
  3. ČOV - VHS Benešov
  4. Kupní a směnná smlouva 4/2020 připlocený pozemek – Vinaře 75
  5. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 159/13 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
  6. Odložené projednání žádosti (usnesení č.20/7-2019) o prodeji části pozemku parc. č. 159/13 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
  7. Zrušení výpovědi pachtovní smlouvy z pozemků na Vinici (parc. čísla 953/1 a 953/6)
  8. Různé

v.r. Josef Brom – starosta