Zastupitelstvo obce 2018 až 2022

Starosta :Josef Bromou@vinare.cz607 769 616
Místostarostka :Bc. Ivana Nováková* rezignace k 18. 4. 2021
Předsedkyně finančního výboru :Dagmar Kovandová
Předsedkyně kontrolního výboru :Radka Humlová
Členka zastupitelstva :Lenka Hypešová
Členka zastupitelstva: Radka Ksandrová* mandát od 19. 4. 2021

Kdy se koná zasedání zastupitelstva obce?

  • Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
  • Zastupitelstvo zpravidla svolává a řídí starosta obce, a to písemně se sdělením navrženého programu jednání.

Jak se dozvím, kdy se koná zasedání zastupitelstva obce?

  • O době, místě a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce informuje obecní úřad na své úřední desce a webových stránkách, a to nejméně 7 dní před jeho konáním.

Mohu se účastnit zasedání zastupitelstva obce?

  • Ano, zasedání zastupitelstva se můžete účastnit, neboť je veřejné a může se ho účastnit v zásadě kdokoliv.
  • V případě, že jste občanem dané obce, máte právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.
  • V zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích máte garantováno právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok.