V závěru roku 2011 jsme položili dvě otázky starostům (starostkám) měst a obcí našeho regionu:

Jaký byl rok 2011 a jaký bude ten následující v našich obcích a městech?

VINAŘE

Jak hodnotíte uplynulý rok?

Rok 2011 se ve Vinařích od okolních obcí velmi odlišoval. V únoru došlo k tomu, že tři ze sedmi zastupitelů se vzdali svých mandátů a tak v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích bylo nutno vyhlásit nové volby. Ty se uskutečnily 2. 7. 2011 a 20. července byli zvoleni noví zastupitelé obce. Ve svých funkcích se museli velmi rychle zorientovat, protože od samého zahájení své činnosti bylo nové zastupitelstvo konfrontováno se řadou úkolů, které se nahromadily od února, kdy starosta a zbývalí členové zastupitelstva zabezpečovali pouze záležitosti, které jim, podle jejich výkladu, zákon o obcích dovoloval. Nakupila se tak řada úkolů, které bylo třeba naléhavě řešit. Rozsah těchto úkolů byl poměrně značný a představoval především urgentní splnění nezbytných ale odložených povinností daných zákonem o obcích ve vztahu k nadřízeným orgánům. Ve vztahu ke spoluobčanům bylo třeba splnit řadu úkolů souvisejících se změnami v jejich majetku, tedy bylo třeba pracně projednávat různé žádosti o odkoupení částí majetku obce a žádosti o vytváření nezbytných věcných břemen. Přes veškerou snahu zastupitelstva však ještě některé z těchto žádostí čekají na řešení. Pro příjemnější pocit občanů bylo značné úsilí soustředěno na úpravu veřejných prostranství ve Vinařích, na Vinici i na místním hřbitově. S pozitivním ohlasem u občanů se setkala i akce, při níž občané mohli odevzdat nahromaděný objemný a nebezpečný odpad a také obecním úřadem regulované obnovení možnosti kácet dřevo na pozemcích obce. Bezpečnostní situaci na hlavní křižovatce ve Vinařích zlepšilo nově instalované bezpečnostní zrcadlo.Jak je vidět z tohoto krátkého výčtu neplnilo zastupitelstvo nějaké „světoborné“ úkoly ale snažilo se v co největší míře pracovat ve prospěch občanů Vinař a Vinice. Není ale možno opomenout, že až na úpravu místních komunikací a odvoz přebytečného materiálu byla dokončena druhá etapa kanalizace ve Vinařích. Za úspěch nové zastupitelstvo považuje zlepšení komunikace s občany obce a to zejména otevřeným podrobným informováním o své práci a o úkolech, kterými se zabývá.

Klíčové akce roku 2012?

Pro rok 2012 si zastupitelstvo klade za cíl – kromě již uvedených a také dalších úkolů – zabezpečit některé akce investiční povahy. Zvýšenou pozornost hodlá věnovat především úpravě místních komunikací, které po budování kanalizace zůstávají ve velmi neutěšeném stavu a zásadní úpravě hřbitovní zdi, která je v havarijním stavu.

– Josef Čížek –


Zdroj: OBZORY Kutnohorska, číslo 1 / ročník 23 (vyšlo 03.01.2012)
https://www.obzorykutnohorska.cz/archiv&rok=2012&idc=33