Do ročníku 2016 soutěže Honitba roku se přihlásilo pět projektů.

Projekt č. 1: Ing. Marek Daňhel – Honební společenstvo Albrechtice
Projekt č. 2: Petr Chlumecký – Myslivecký spolek HUBERT Malá Hraštice
Projekt č. 3: Kinský dal Borgo, a.s. – Obora Kněžičky – Stará Báň
Projekt č. 4: JUDr. Jiří Sehnal – Honitba Vinaře
Projekt č. 5: Josef Vacík – Honební společenstvo Bavorovice – České Vrbné

Projekt č. 4

Přihlašovatel: JUDr. Jiří Sehnal

Název honitby: Honitba Vinaře

Lokalita honitby: Vinaře, okres Kutná Hora

Anotace:

Ozeleňovány byly jak obecní, tak i vlastní (zakoupené) pozemky, které byly vybírány tak, aby co nejvíc rozčlenily velké půdní bloky. Kromě toho byli přesvědčeni i někteří další vlastníci honebních pozemků, aby tyto poskytli k zalesnění nebo k vybudování remízů. Zalesňování orné půdy bylo prováděno lesnickým způsobem, dílem za použití techniky – sázecího stroje, většinou však šlo o ruční výsadbu. Sadební materiál byl až na drobné výjimky nakupován ve Školním lesním podniku Kostelec nad Černými Lesy a v Lesoškolkách Řečany nad Labem. Vždy se jednalo o uznávanou, certifikovanou sadbu. Trávní osivo bylo v prvních letech nakupováno u Výzkumného ústavu v Libišanech, v posledních letech pak bylo trávní osivo nakupováno u firmy Agrostis. Ekologické zemědělské osivo pak bylo nakupováno od certifikovaných producentů dle seznamu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Projektant opatření a autor realizačního projektu

Realizační tým je tvořen především průběžně se měnícím aktivem dobrovolníků, ve kterém převažují zejména myslivci, nejsou však jediní. Projekty pro Agenturu ochrany přírody a krajiny připravoval Ing. Mirko Zedník, který kromě toho, že je předseda představenstva zemědělské firmy, jež v dané lokalitě ekologicky hospodaří, je též nadšeným amatérským krajinářem. Projekty k zalesnění orné půdy byly vypracovány Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, čímž byla vysoká odbornost zaručena.

Dodavatelská firma

Dodavatelé jednotlivých dílčích prací nejsou nijak specializovaní a jsou vybíráni z okolí, především z důvodů ekonomické úspornosti.

Náklady na realizaci

Náklady byly průběžně hrazeny z vlastních zdrojů, v roce 2015 a 2016 byly čerpány dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny z programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny. Od roku 2014 jsou také čerpány „myslivecké“ dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje. Výše těchto dotací je však prakticky zanedbatelná.

Při zemědělské činnosti jsou od roku 2015 čerpány obvyklé dotace na plochu, platné pro ekologické zemědělství. Ačkoliv práce pokračují a budou pokračovat i v příštích letech, už nyní honitba slouží jako inspirační zdroj pro mnohé další myslivecké spolky v okolí a názorně ukazuje, jakého pokroku je možné v této činnosti dosáhnout. Tento stav umožňuje provádět v omezeném rozsahu i příslušnou edukativní činnost, která už má první konkrétní výsledky.

V roce 2015 byly uskutečněny dva projekty, jejichž náklady činily 296 653,72 Kč (Výsadba Lovčice) a 69 905,69 Kč (Lesní tůň Vinaře). Celkové náklady od roku 2001 činí cca 4 000 000,- Kč.

Vyšlo Honitba roku 2016
Zdroj: https://www.honitbaroku.cz/predchozi-rocniky/#