Oblastí chovu zvěře je souvislé území tvořené souborem honiteb s přibližně stejnými vhodnými přírodními podmínkami pro zvěř a určené k chovu určitého druhu zvěře. V případě koroptve polní je motivací vymezení oblasti chovu právě její ohrožení. Podpora populace je mnohem efektivnější při spolupráci několika honiteb. Takto se dá v širším prostorovém a časovém měřítku naplánovat vypouštění odchovaných jedinců, rozmístění míst k přikrmování, úprava způsobu hospodaření na jednotlivých pozemcích nebo výsadba krajinné zeleně. Oblast pro chov zvěře vymezuje na základě žádosti jednoho nebo více držitelů honiteb krajský úřad s příslušnou územní působností.

Nová oblast chovu koroptve polní byla vyhlášena koncem loňského roku na Kutnohorsku, konkrétně v honitbě Vinaře. Tato ukázková honitba, v níž myslivci pečují o drobnou zvěř a obnovují zemědělskou krajinu, byla v roce 2018 také příjemcem finanční podpory z kampaně Adoptuj koroptev. Podpořenou akcí bylo vypuštění 24 jedinců koroptve polní (Perdix perdix) z přírodě blízkých chovů.

Vyšlo: Koroptvičky 14.4.2019
Zdroj: https://www.koroptvicky.cz