S ohledem na skutečnost, že mezi některými občany probíhaly a probíhají diskuse o neobvyklé situaci v zastupitelstvu obce a v Obecním úřadu a ani starosta ani obecní zastupitelstvo na úřední desce o situaci občany neinformovali, dovolil jsem si starostu (či bývalého starostu?) pana Lukáše Zárubu kontaktovat.

Po několika ústních a telefonických rozhovorech s ním si dovoluji – s jeho souhlasem - uvést následující skutečnosti.

Dne 24.12.2016 mně p. Lukáš Záruba sdělil, že dne 28. 11. 2016 na zasedání zastupitelstva Obce Vinaře všichni zastupitelé, tedy včetně starosty, rezignovali na své funkce v zastupitelstvu. Zastupitelstvo tak přestalo existovat. Přestal existovat i Obecní úřad.

Podle § 90 zákona č. 128/2000 sb., o obcích „jakmile klesne počet zastupitelů pod 5 a zastupitelstvo nemůže být doplněno náhradníkem oznámí obecní úřad neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu“. Pan L. Záruba krajský úřad o rezignaci zastupitelů s odstupem času informoval (datum kdy tak učinil si v okamžiku rozhovoru nepamatoval).

Dne 6.1.2017mně pan L. Záruba sdělil, že krajský úřad požaduje další informace bez nichž nemůže situaci ve Vinařích projednat a postoupit Ministerstvu vnitra ČR k rozhodnutí (ustanovení správce, nové volby).

Dne 11.1.2017 mně pan L. Záruba sdělil , že požadované informace na krajský úřad zaslal avšak že krajský úřad požaduje informace další. Ty dosud na krajský úřad odeslány nebyly. Do doby než krajský úřad tyto další informace obdrží nemůže o situaci ve Vinařích jednat.

O tom, koho by měli občané v případě nutnosti kontaktovat do doby než krajský úřad a Ministerstvo vnitra přijmou příslušné rozhodnutí jsem panem L. Zárubou informován nebyl.

Závěrem ještě jednou uvádím, že výše uvedené body byly sepsány podle informací, které mně poskytl pan L. Záruba a s jeho souhlasem.


Otevřený dopis
Josef Čížek, Vinaře 13. 1. 2017