Jako každoročně jsme starostům obcí a měst našeho regionu položili dvě zásadní otázky, týkající se současnosti a budoucnosti.

1. Co pokládáte za nejzávažnější akce roku 2017, co se vám povedlo a kde máte co dohánět?

V samém počátku roku 2017 byly Vinaře ve složité a celorepublikově výjimečné situaci – obec neměla zastupitelstvo a správce obce, jmenovaný v souladu se zákonem o obcích ministrem vnitra, se své funkce ujal až 1. února 2017. Jelikož předchozí zastupitelé složili své mandáty v listopadu 2016, nebyl stanoven ani rozpočet pro r. 2017. Obec tedy fungovala v rozpočtovém provizoriu a před novým zastupitelstvem tak stála celá řada neodkladných úkolů. Bylo třeba bez odkladu sestavit a přijmout řádný rozpočet a urychleně přijmout a aplikovat mnoho dalších směrnic upravujících činnost zastupitelstva a chod obce. Provedla se mimořádná inventarizace za chybějící roky 2015 a 2016. Velké pracovní nasazení si vyžádalo vypořádání desítek nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření kontrolním orgánem krajského úřadu. Obec se nacházela v mimořádné situaci a kromě nezbytně nutných úkolů bylo samozřejmě nutné též řešit provozní věci s občany. Důležité a zásadní úkoly se řešily prioritně a počet vyřešených úkolů až do podzimu letošního roku klesal jen zdánlivě. Postupně vycházely na povrch nové skutečnosti a další požadavky ze státní správy a institucí. Děkujeme proto i touto cestou občanům za pochopení, trpělivost, ochotu i pomoc při řešení “drobotin”, tedy různých žádostí i stížností často nahromaděných. Bylo nutné obnovit funkčnost Czech POINTU, nefunkční účetní programy a evidenci obyvatel, obnovit vedení účetnictví, ve spolupráci s odbornými spolupracovníky „bojujeme” s kůrovcem v lesích ve vlastnictví obce, atd., atd. Navzdory všem těmto problémům jsme se rozhodli uspořádat v polovině září zábavné odpoledne pro občany a zejména pro děti. Účasti oproti předchozím ročníkům sice nepřálo počasí, ale akce se vydařila. Obnovili jsme dávnou tradici a znovu přejeme spoluobčanům k významným jubileům. Většina činností, kterou nyní obecní úřad řeší a provádí, není “navenek” patrná – ale pro chod úřadu a obce je přímo nutná. Celý rok 2017 se tak nesl pouze ve znamení stabilizace a obnovení základních principů fungování obce. A protože se ani v závěru roku nepodařilo vyřešit řadu problémů a jak víme, i v malé obci denně přibývají úkoly nové, tak i část “tohoto dědictví” z nečinnosti předchozího zastupitelstva s námi putuje do roku 2018.

2. Na co se hodláte v roce 2018 nejvíc soustředit, jaké jsou hlavní úkoly vaší obce?

Je nezbytné zpracovat komplexní rozvojovou koncepci obce, která je zcela nezbytná pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti a rozvoje. Začátkem roku 2018 bude vypracovaná architektonická studie na rekonstrukci obecního úřadu a jeho okolí. Plánujeme připojení některých nemovitostí na vodovodní řad obce. Chceme opravit část komunikace ve Vinařích a propadlá víka kanalizačních vpustí. Vše se plánuje ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Stará autobusová zastávka na Vinici stojí na soukromém pozemku a je třeba vybudovat autobusovou zastávku novou. Zrenovuje se též protější zdevastovaný nástupní ostrůvek a obě místa se osadí novými autobusovými zastávkami. Pokud to počasí dovolí, akci bychom měli dokončit začátkem roku. Chceme úspěšně dokončit likvidaci kůrovcové kalamity ve vinařských lesích. Vytěžená místa plánujeme zalesnit. Vyčistit oplocenky a udělat prořezávky v lesních porostech. Uvažujeme o zpevnění některých cest a mostků. Je třeba dokončit stabilizaci obce, dořešit předešlé problémy, dodat požadované informace a dokumenty pro státní správu a také bude nutné připravit řádné volby do zastupitelstva obce. Čeká nás ještě spousta práce, ale věřím, že i s pochopením a pomocí občanů Vinař a Vinice všechny plánované i mimořádné úkoly zvládneme dokončovat úspěšně a včas.


Publikováno v Obzorech Kunohorska 16. 1. 2018
Autor článku:JB, Redakce OK
Zdroj: https://www.obzorykutnohorska.cz/clanek-mesta-a-obce-naseho-regionu-bilancuji-rok-2017-a-planuji-akce-do-nadchazejici-etapy-vinare