Vinařští myslivci nejsou oficiálním označením, přesto se tento název v praxi vžil. Honební společenstvo Vinaře vzniklo 18. listopadu 2013, nájemcem honitby je JUDr. Jiří Sehnal. Hlavním směrem aktivit je péče o krajinu zahrnující i krajinné úpravy, zejména ve smyslu rozčleňování jednolité krajiny do menších ploch. Myslivci tak jednak vysazují nové stromy, současně pečují o poškozené porosty a zajišťují náhradní výsadbu.

Starají se také o údržbu polních cest, které sekají a štěrkem spravují vyjeté koleje. Vedle toho se zasazují i o obnovu polních cest a také liniovou výsadbu podél nich, k čemuž využívají i dotační prostředky. Např. na podzim roku 2019 tak došlo ve spolupráci s obcí v rámci obnovy jedné z cest k výsadbě 106 ovocných stromů, přičemž této akce se hojně účastnili i místní, kteří si přišli vysadit svůj strom.

Nelze opomenout péči o faunu, přičemž prioritou v tomto směru není lov. Ostatně, odlov srnčí zvěře byl v letošním roce minimální, a to i s ohledem na fakt, že část z plánovaného počtu k odlovu zahynula po střetu s auty nebo byla stržena toulavými psy. V roce 2002 začali vinařští myslivci do krajiny rozmisťovat budky pro zpěvné ptactvo, dosud jich umístili již bezmála 400 ks. Úsilím místních myslivců byla honitba Vinaře vyhlášena krajským úřadem za oblast chovu koroptve polní. V roce 2019 vypustili do volné přírody na 60 koroptví v rodinných hejnkách z polodivokého chovu, v roce 2020 dalších 26 kusů. Připravované letošní vypuštění divokých králíků, kterých podle pamětníků bývalo v okolí Vinař velké množství, bohužel zhatila mixomatoza.

V roce 2016 získala honitba ocenění Honitba roku v kategorii smíšená honitba, v roce 2019 získala prestižní mezinárodní certifikát WILDLIFE ESTATES LABEL, označující území s volně žijící zvěří. Cílem projektu Wildlife Estates je mj. podpora osvědčeného a příkladného hospodaření v území.