Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o zákazu podomního prodeje

Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 22.11.2018 usnesením č. 2/9-2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 18, odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 11 a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Článek 1
Základní pojmy

1) Podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou provozovány fyzickými osobami či zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo objektů sloužících k rekreaci.

2) Pochůzkovým prodejem se rozumí nabídka prodej či poskytování služeb provozovaných mimo provozovnu k tomu určenou formou pochůzky, bez prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech.

Článek 2
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

V katastru obce Vinaře se pochůzkový i podomní prodej zakazuje.

Článek 3
Kontrola a sankce

1) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí obec Vinaře prostřednictvím pověřených osob na základě písemného pověření.

2) Poruší-li právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnosti stanovené touto vyhláškou, může jí být podle ustanovení § 58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč.

3) Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou touto vyhláškou, může jí být podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, uložena pokuta až do výše 30 000,- Kč.

Článek 4
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se tato vyhláška nevztahuje

Tato vyhláška se nevztahuje na předem ohlášený prodej zboží a poskytování služeb při různých sportovních, kulturních, nebo společenských akcích a slavnostech, v pojízdných prodejnách, na ohlášené očkování domácích zvířat a na ohlášené veřejné sbírky.

Článek 5
Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2019.


Josef Brom. starosta obce
Bc. Ivana Nováková, místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.11.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 30.12.2018