Zastupitelstvo Vinaře se na svém zasedání dne 16. 11. 2021 usnesením č. 2/8-2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

ke stažení níže.

Čl. 13 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.