Obecně závazná vyhláška obce Vinaře, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 23. 5. 2022 usnesením č. 12/3-2022 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

1. V čl. 7 odst. 2 písm. a) zní:

a) se nezdržuje na území obce po dobu delší než 6 měsíců po sobě jdoucích v průběhu příslušného kalendářního roku. Poplatník je v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, povinen prokázat všechny ohlášené skutečnosti, jež mu zakládají nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

2. V čl. 7 se odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zrušují.

3. V čl. 7 se dosavadní odst. 6 označuje jako odst. 3 a slova „a doložit“ se zrušují.

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.


Poznámky:
Plný text vyhlášky v aktuálním znění v příloze
Účinnost od 17. 6. 2022
Hlavní změny: z vyhlášky odstraněny veškeré úlevy.
Související: Zápis ZO č. 3/2022 - bod č. 9 - schválené příspěvky na úhradu místního poplatku za odpady

Přílohy

Autor: Webmaster