Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 18.06.2022, usnesením č. 5/4-2022 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška:

a) č. 2/1998, o rozdělení původní části obce Vinaře v katastrálním území, ze dne 21. 10. 1998,

b) č. 1/2008, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, ze dne 30. 4. 2008,

c) č. 1/2018, o zákazu podomního prodeje, ze dne 22. 11. 2018.

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.Josef Brom v. r.

starosta

Autor: Webmaster