Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 18.06.2022 usnesením č. 6/4-2022 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

Doba nočního klidu se vymezuje od 01.00 do 06.00 hodin, a to v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku.

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

............................................ 

Josef Brom v. r.

starosta


1 dle ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“

Autor: Webmaster