Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 18.06.2022 usnesením č. 7/4-2022 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Vinaře.

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1.

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Nápojové kartony,
j) Textil,
k) Směsný komunální odpad.

1 § 61 zákona o odpadech
2 § 60 zákona o odpadech


2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j).

3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, nápojových kartonů, textilu

1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, nápojové kartony, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a (velkoobjemové) kontejnery.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

  • ve Vinařích: 3x kontejner na plast, 3x kontejner na papír, po jednom kontejneru na sklo, biologický odpad, kovy, jedlé oleje a tuky, nápojové kartony a textil;
  • na Vinici: 2x kontejner na plast, 2x kontejner na papír, po jednom kontejneru na sklo, biologický odpad, kovy, jedlé oleje a tuky a nápojové kartony.

Přesné určení stanovišť sběrných nádob je uvedeno na webu obce www.vinare.cz.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady, barva hnědá,
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, sběrné nádoby, barva žlutá,
d) Sklo, barva zelená,
e) Kovy, barva černá, nápis KOVY,
f) Jedlé oleje a tuky, barva černá, nápis OLEJE A TUKY,
g) Textil, barva bílá,
h) Nápojové kartony, barva černá s oranžovým víkem, nápis NÁPOJOVÉ KARTONY4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední a elektronické úřední desce obce, mobilním rozhlasem a dalšími způsoby v místě obvyklými.

Čl. 5
Svoz objemného odpadu

Svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední a elektronické úřední desce obce, mobilním rozhlasem a dalšími způsoby v místě obvyklými.

Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) popelnice
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.Josef Brom v. r.

starosta

Autor: Webmaster