KoPÚ Starkoč - oznámení o zahájení řízení a pozvánka na úvodní jednání.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle 5 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že zahájil dne 29.12. 2017 řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Starkoč u Bílého Podolí a následně v části katastrálních území Bílé Podolí, Semtěš, Podhořany, Lovčice, Vinaře, Dolní Bučice a Zbyslav.

V souladu s ustanovením 5 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (5 5 zákona) a další vlastníky pozemků a dotčené organizace a orgány státní správy v předpokládaném obvodu pozemkových úprav.

Úvodní jednání se uskuteční dne 28.6. 2021 v 10:00 hodin v sokolovně ve Starkoči čp. 109

  • Prezence účastníků bude probíhat od 9:30 hodin.

Na tomto jednání budou účastnici seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (sborje zvolen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků) a projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

Upozorňujeme účastníky řízení na povinnost při jednání dodržovat zpřísněné hygienické podmínky a doporučujeme sledovat webové stránky SPÚ, kde budou zveřejňovány aktuální informace o případ n);n zrušení plánovaného jednání.

Rozdělovník - na úvodní jednání zveme:

Pobočce neznámé účastníky řízení, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy mohou být při řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Starkoč u Bílého Podolí a části katastrálních území Bílé Podolí, Semtěš, Podhořany u Ronova, Lovčice, Vinaře, Dolní Bučice a Zbyslav.

I. dotčeny, veřejnou vyhláškou vyvěšenou na dobu 15-ti dnů na úřední desce:

  • Obecního úřadu Starkoč
  • Obecního úřadu Semtěš
  • Obecní úřad Podhořany
  • Obecní úřad Vinaře
  • Obecní úřad Vrdy
  • Uřad městyse Bílé Podolí
  • SPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora

II. Pobočce známé vlastníky pozvánkou zaslanou na adresu (rozdělovník uložen na Pobočce Kutná Hora)

Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora, Státní pozemkový úřad