Informaci, uvedenou v titulku, alespoň částečně osvětluje materiál J. Čížka, který lze číst na webových stránkách Vinař.

Citujeme jeho převážnou část:

S ohledem na skutečnost, že mezi některými občany probíhaly a probíhají diskuse o neobvyklé situaci v zastupitelstvu obce a v OÚ Vinaře a ani starosta ani obecní zastupitelstvo na úřední desce o situaci občany neinformovali, dovolil jsem si starostu (či bývalého starostu?) pana Lukáše Zárubu kontaktovat. Po několika ústních a telefonických rozhovorech s ním si dovoluji – s jeho souhlasem –uvést následující skutečnosti: Dne 24. 12. 2016 mně p. Lukáš Záruba sdělil, že dne 28. 11. 2016 na zasedání ZO Vinaře všichni zastupitelé, tedy včetně starosty, rezignovali na své funkce v zastupitelstvu. Zastupitelstvo tak přestalo existovat. Přestal existovat i obecní úřad. Podle § 90 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích „jakmile klesne počet zastupitelů pod 5 a zastupitelstvo nemůže být doplněno náhradníkem, oznámí obecní úřad neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu“. Pan L. Záruba krajský úřad o rezignaci zastupitelů s odstupem času informoval (datum kdy tak učinil, si v okamžiku rozhovoru nepamatoval). Dne 6. 1. 2017 mně pan L. Záruba sdělil, že krajský úřad požaduje další informace, bez nichž nemůže situaci ve Vinařích projednat a postoupit Ministerstvu vnitra ČR k rozhodnutí (ustanovení správce, nové volby). Dne 11. 1. 2017 mně pan L. Záruba sdělil, že požadované informace na KÚ zaslal, avšak že KÚ požaduje informace další. O tom, koho by měli občané v případě nutnosti kontaktovat do doby než KÚ a Ministerstvo vnitra přijmou příslušné rozhodnutí, jsem panem L. Zárubou informován nebyl. Závěrem ještě jednou uvádím, že výše uvedené body byly sepsány podle informací, které mně poskytl pan L. Záruba a s jeho souhlasem. Pozn.: Tato informace mohla být ještě přesnější a podrobnější, kdyby mně pan L. Záruba poskytl nebo alespoň nechal k nahlédnutí zápis z jednání ZO 28. 11. 2016, kdy zastupitelé rezignovali. I když mně třikrát přislíbil jeho zaslání elektronickou poštou, tak to neučinil. K nahlédnutí na OÚ – jak ukládá zákon o obcích – tento zápis není, protože „Obecní úřad je dočasně mimo provoz“.

J. Čížek, Vinaře, 13.1.2017

Snažili jsme se získat nějaké bližší informace, ale telefon na OÚ Vinaře nebyl v provozu, většina bývalých zastupitelů nedostupná a odpovědi všech, s nimiž jsme mluvili (zejména o důvodech odstoupení ZO) jen kusé a neurčité. V této situaci jsme se obrátili na Středočeský krajský úřad, který nám poskytl následující vyjádření:

„Minulý týden byl na Ministerstvo vnitra ČR ředitelem KÚ Středočeského kraje zaslán návrh na vyhlášení nových voleb ve Vinařích a příslušný útvar MV byl informován o tom, že nastal důvod pro jmenování správce obce. V tuto chvíli má MV veškeré potřebné podklady a správce by měl být jmenován.“

Situaci budeme sledovat nadále a po zjištění nových skutečností se k ní navrátíme – s tím, že „otevřené dveře“ pro své názory, postřehy a faktické připomínky mají na stránkách Obzorů Kutnohorska ti, jichž se poměry na OÚ bezprostředně týkají: občané Vinař.

Publikováno v Obzorech Kutnohorska 2.2.2017, Vítězslav Hospes
Zdroj: https://www.obzorykutnohorska.cz/clanek-rezignace-zastupitelstva-obce-vinare-volby-jsou-na-obzoru