Směrnice č. 5/2017
Dlouhodobý majetek


Článek 1
Legislativní rámec

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Český účetní standard č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech
 • Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

oč. 703 – Transfery
oč. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku
oč. 709 – Vlastní zdroje
oč. 710 – Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek

Článek 2 
Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje způsob a organizaci pořizování, evidence a odpisování dlouhodobého majetku. Směrnice dále upravuje ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou. 

Tato směrnice se vztahuje na zaměstnance obce Vinaře, členy orgánu obce.


Článek 3
Vymezení pojmů, zkratky

Dlouhodobým majetkem pro účely této směrnice je dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou software, ocenitelná práva (zejména ochranné známky, autorská díla a … ), drobný dlouhodobý nehmotný majetek, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady), nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku. Obec Vinaře neúčtuje jako o dlouhodobém nehmotném majetku o technických auditech a energetických auditech, lesních hospodářských plánech, plánech povodí a povodňových plánech. Výjimku tvoří technické audity, energetické audity, lesní hospodářské plány, plány povodí a povodňové plány, které jsou financovány z investičních dotací EU.

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou pozemky, kulturní předměty, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý hmotný majetek (věcná břemena v ocenění nad 40.000,- Kč), nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.

Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření jeho vybavenosti nebo použitelnosti, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku podle §11 odst. 2 nebo §14 odst. 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Okamžik zahájení účtování nákladů souvisejících s pořizováním majetku je okamžik rozhodnutí oprávněného orgánu obce pořídit dlouhodobý majetek.

Okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání  a  se zejména rozumí dokončení pořizovaného majetku (věci) a splnění stanovených (technických) funkcí a povinností stanovenými jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu).

Oceněním dlouhodobého majetku jsou náklady související s pořizováním dlouhodobého majetku od okamžiku zahájení účtování nákladů souvisejících s pořizováním dlouhodobého majetku do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání. Těmito náklady nejsou úroky z úvěrů a zpravidla jsou výdaje související se zajištěním financování a administrací přijatých transferů.

Oceněním dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností jsou vlastní náklady.

Vlastními náklady u dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku jsou přímé náklady a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti. Nepřímé náklady se vyčíslují individuálně dle konkrétní akce.

Okamžikem uskutečnění účetního případu vztahujícím se k dlouhodobému majetku je zejména den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, vzniku závazku, platbě závazku, vzniku pohledávky, pohybu majetku uvnitř obce Vinaře a k dalším skutečnostem vyplývajícím z jiných právních předpisů nebo vnitřních poměrů obce Vinaře, které jsou předmětem účetnictví obce Vinaře a které v obci Vinaře nastaly, popř. existují odpovídající listiny týkající se účetních případů. Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu.

Dlouhodobým majetkem, který se odpisuje, je software, ocenitelná práva, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (např. územně plánovací dokumentace), stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí.

Odpisem se rozumí částka vyjadřující trvalé opotřebení majetku (morální nebo fyzické) vlivem užívání za určité období.

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl dlouhodobý majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související.

Oprávkami se rozumí úhrn odpisů za jednotlivé roky používání a odpisování vyjadřující celkové opotřebení dlouhodobého majetku.

Zůstatkovou cenou se rozumí rozdíl mezi cenou, za který byl dlouhodobý majetek pořízen a oprávkami.

Odpisováním se rozumí rozložení pořizovací ceny dlouhodobého majetku prostřednictvím nákladů do více období.

Klasifikací majetku se rozumí přiřazení kódu CZ-CC nebo CZ-CPA k majetku dle přílohy č. 1 Českého účetního standardu č. 708.

Odpisovým plánem se rozumí účetní záznam, na základě kterého se odpisuje dlouhodobý majetek v průběhu jeho používání.

Dotací se rozumí investiční transfer.

Kvalifikovaným odhadem se rozumí odhad na základě zkušeností a znalostí.

Majetkem určeným k prodeji se rozumí pohledávky, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek, u kterého oprávněný orgán obce rozhodl o záměru prodeje.

Reálnou hodnotou se rozumí ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce.

Vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu (např. Pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu, Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje), státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionu soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

Bezúplatným nakládáním s dlouhodobým majetkem se rozumí bezúplatná změna vlastnického práva (např. bezúplatný převod či přechod nebo darování) a bezúplatné umožnění nakládat s dlouhodobým majetkem někomu jinému než vlastníkovi bez změny vlastnického práva (např. předáním k hospodaření nebo výpůjčkou).

V textu jsou dále používány např. tyto zkratky:

 • OUUP – okamžik uskutečnění účetního případu
 • CZ-CC – klasifikace stavebních děl dle Českého statistického úřadu
 • CZ-CPA – klasifikace produkce dle Českého statistického úřadu
 • TZ – technické zhodnocení dlouhodobého majetku
 • DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
 • DDNM – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
 • OE – operativní evidence

Článek 4
Vymezení povinností a odpovědností

Odpovědní zaměstnanci obce (příkazci operací):

 • odpovídají za nakládání s dlouhodobým majetkem
 • odpovídají za klasifikaci nově pořizovaného majetku
 • odpovídají za stanovení předpokládané (zbývající) doby používání dlouhodobého majetku (nově pořizovaného či zhodnoceného v případě, že technické zhodnocení má vliv na změnu doby používání)
 • odpovídají za ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou
 • odpovídají za plnění povinností navázání na výši ocenění, výši oprávek a výši dotace při bezúplatném nakládání s majetkem

Hlavní účetní:

 • odpovídá za správnost, přesnost a úplnost vedení majetkové evidence
 • odpovídá za vyznačení klasifikace a doby používání v majetkové evidenci na základě předaných podkladů
 • sestavuje a uschovává odpisové plány
 • odpovídá za úschovu podkladů majetkové evidence
 • vyhotovuje podklady k zaúčtování odpisů a časového rozlišení dotací na základě předaných podkladů

Článek 5
Pořizování dlouhodobého majetku a zařazování dlouhodobého majetku do majetkové a účetní evidence

Stanovení nákladů související s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku:

 • Veškerý pořizovaný dlouhodobý majetek, resp. veškeré náklady související s pořizováním dlouhodobého majetku a technického zhodnocení, eviduje hlavní účetní v účetní evidenci obce od okamžiku zahájení účtování nákladů souvisejících s pořizováním majetku, po dobu pořizování majetku, do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání, na účtech účtové skupiny 04. nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek. Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku jsou mimo jiné i náklady na vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí (demolice) v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu.
 • Syntetický účet 04. nedokončený, resp. pořizovaný dlouhodobý majetek hlavní účetní analyticky člení pro účely ocenění jednotlivých položek pořizovaného majetku. Průběžné soupisy dle výše uvedeného analytického členění, pravidelně např. čtvrtletně předává osobě odpovědné za za-řazení majetku do užívání ke kontrole. Inventurní soupisy k 31.12. předává hlavní účetní osobě odpovědné za zařazení majetku do užívání a inventurní komisi ke kontrole v souladu s Plánem inventur.

Zařazení dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení do majetkové a účetní evidence:

 • Hlavní účetní na základě podkladů zařadí dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, nebo technické zhodnocení do účetní evidence nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání.
 • Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7 tis. Kč a životností delší než  1 rok je veden v operativní evidenci a na podrozvahových účtech. (účet 901.000)
 • Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 tis. do 60 tis. Kč a použitelností delší než 1 rok je veden na 018.100, oprávky 078.100
 • Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč a použitelností delší než 1 rok je veden na 01X.100. V souladu s § 11 Prováděcí vyhlášky nepatří do DNM zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, ISO certifikace; a dále software, který je součástí zařízení (technologií), jež bez něj nemohou fungovat aj. Z vlastního rozhodnutí pak není v obci do DNM zařazován technický a energetický audit, lesní, hospodářské a povodňové plány a plány povodí.
 • Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tis. Kč včetně a životností delší než 1 rok je veden v operativní evidenci a na podrozvahových účtech (účet 902.000).
 • Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a životností delší než 1 rok je veden na účet 028.100, oprávky 088.100.
 • Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč a životností delší než 1 rok je veden na účtech 02X.100

Článek 6
Odpisování dlouhodobého majetku

Způsob a frekvence odpisování:

 • Dlouhodobý majetek obec odpisuje rovnoměrným způsobem a jen do výše jeho ocenění v účetnictví.
 • O odpisech obec účtuje k rozvahovému dni).

Klasifikace majetku:

 • Hlavní účetní při zavádění dlouhodobého majetku do majetkové evidence vyznačí příslušný kód CZ-CC nebo CZ-CPA do majetkového modulu informačního systému.

Sestavení a úschova odpisového plánu:

 • Hlavní účetní sestaví pomocí majetkového modulu informačního systému odpisový plán.
 • Hlavní účetní zajistí úschovu odpisového plánu po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

Odpisování majetku a časové rozlišení dotace:

 • Hlavní účetní zabezpečí vyhotovení podkladu k zaúčtování odpisů pomocí majetkového modulu informačního systému a předání tohoto podkladu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce věcně příslušnému odboru k zaúčtování.
 • Hlavní účetní pro odpisovaný dlouhodobý majetek, který byl pořízen zcela nebo částečně z dotace, vyhotoví současně s odpisem tohoto dlouhodobého majetku pomocí majetkového modulu informačního systému podklad k zaúčtování časového rozlišení přijaté dotace, a to v částce odpisu násobené transferovým podílem.
 • Hlavní účetní zabezpečí zaúčtování odpisů zaokrouhlených na celé koruny nahoru a zaúčtování časového rozlišení dotace.

Technické zhodnocení provedené na odpisovaném majetku:

 • Hlavní účetní na základě protokolu navýší ocenění příslušného dlouhodobého majetku o hodnotu provedeného technického zhodnocení a upraví pomocí majetkového modulu informačního systému odpisový plán.

Úpravy odpisového plánu:

 • Pokud odpovědná osoba zjistí, např. při přípravě inventarizace, že předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku neodpovídá odpisovému plánu, stanoví novou předpokládanou do-bu používání majetku kvalifikovaným odhadem.
 • Hlavní účetní na základě předaného podkladu zajistí úpravu odpisového plánu pomocí majetkového modulu informačního systému. 

Článek 7
Oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou

Majetek určený k prodeji oceněný reálnou hodnotou se neodpisuje.

Příkazce operace zajistí ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou v případě, že:

 • oceňovací rozdíl mezi stávajícím oceněním majetku v účetní (majetkové) evidenci obce a reálnou hodnotou je významný, s tím, že za významný oceňovací rozdíl se považuje rozdíl, jehož výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260.000,-  Kč a současně
 • obec má k dispozici průkazné účetní záznamy k okamžiku rozhodnutí oprávněného
 • orgánu obce o záměru prodeje (obec např. neocení reálnou hodnotou část pozemku určeného k prodeji rozhodnutím oprávněného orgánu obce, protože není možné provést vklad části pozemku do katastru nemovitostí a obec nemá tudíž k dispozici průkazné účetní záznamy, ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji až k okamžiku prodeje je nevýznamné) a současně 
 • realizace prodeje se předpokládá v horizontu nejpozději do dvou let od schválení záměru prodeje a současně
 • majetek je evidován v majetkové evidenci vedené obcí (účetní jednotkou obce). 

K majetku určenému k prodeji zajistí odpovědná osoba (příkazce operace) bezodkladně po rozhodnutí oprávněného orgánu obce o záměru prodeje (např. pozemky, stavby, finanční investice), případně po rozhodnutí odpovědné osoby (příkazce operace) o záměru prodeje (např. samostatné movité věci), ocenění reálnou hodnotou a následně odpovědná osoba (příkazce operace) zajistí předání písemností dokladujících ocenění majetku reálnou hodnotou formou např. interního sdělení nejpozději vždy do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke schválení záměru prodeje oprávněným orgánem obce věcně příslušnému odboru pro vyznačení ocenění majetku reálnou hodnotou do majetkové evidence a hlavní účetní k zaúčtování.

Hlavní účetní zajistí vyznačení ocenění majetku určeného k prodeji do majetkové evidence obce a zastaví odpisování.

Příkazce operace přehodnotí v případech, kdy majetek určený k prodeji nebyl prodán do  dvou let od rozhodnutí oprávněného orgánu obce o záměru prodeje majetku, záměr prodeje, tj. zajistí nové rozhodnutí oprávněného orgánu obce o tom, že je tento majetek nadále určen k prodeji, nebo např. interním sdělením předá věcně příslušnému odboru informaci o tom, že majetek již není určen k prodeji. 

Článek 8
Vyřazování dlouhodobého majetku z majetkové a účetní evidence

Vyřazení dlouhodobého majetku z majetkové a účetní evidence – udržitelnost projektu či jiná omezení při nakládání s majetkem:

 • Schvaluje zastupitelstvo
 • Starosta ještě před uzavřením smluvního vztahu směřujícího k vyřazení dlouhodobého majetku z majetkové a účetní evidence, prověřuje správnost tohoto postupu ve vazbě na případnou podmínku udržitelnosti stanovenou podmínkami projektu či ve vazbě na jiná omezení při nakládání s dlouhodobým majetkem.

Vyřazení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku z majetkové a účetní evidence:

 • Schvaluje zastupitelstvo obce
 • Starosta zajistí uzavření smluvního vztahu, směřujícího k vyřazení dlouhodobého majetku případně doručí návrh na zápis katastrálnímu úřadu. Tento doklad doloží příslušnými písemnostmi dokladujícími OUUP (smlouva, předávací protokol, písemnost dokladující doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu …).
 • Hlavní účetní vyřadí dlouhodobý hmotný, nebo dlouhodobý nehmotný majetek z majetkové evidence na základě podkladů předaných starostou.

 Vyřazení DDHM, DDNM,OE:

 • Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného  a nehmotného majetku, drobného majetku vedeného v operativní evidenci schvaluje starosta obce, případně jím jmenovaná likvidační komise.


Josef Brom - starosta obce

Ve Vinařích dne 20.10.2017


Směrnice projednána a schválena v ZO: Usnesení č. 3/5 - 2017;

Datum zpracování: 8.10.2017

Směrnice nabývá účinnosti: 1.11.2017

Směrnici zpracovala: Malinová Hana