Zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.


Úvodní ustanovení

Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky, tj. s majetkem i finančními prostředky obce a všech zřízených organizačních složek a příspěvkových organizací. Na základě zákona č. 320/2001 Sb. (dále jen zákon), §25 odst. 1 zavádí starosta obce Vinaře jako vedoucí orgán veřejné správy, vnitřní kontrolní systém. Tento vnitřní kontrolní systém je zároveň dostatečným opatřením dle §29 odst. 5 zákona.

Článek 1 
Legislativní rámec

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
 • Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Vnitřní směrnice a obecně závazné vyhlášky obce

Článek 2
Závaznost směrnice

Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují pracovníci obce, kteří svou náplní práce mají vliv na správné hospodaření obce.

Článek 3
Cíle finanční kontroly

Hlavními cíli finanční kontroly jsou:

 • dodržování právních předpisů a opatření přijatých obcí
 • zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností
 • včasné a spolehlivé informování vedoucích pracovníků obce o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování
 • hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy

Článek 4
Předmět směrnice

Ve smyslu ustanovení § 9 zákona o finanční kontrole obec:

 • kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací
 • vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytuje a to předběžnou, průběžnou a následnou
 • vytvoří systém finanční kontroly, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací

Článek 5
Organizační zajištění finanční kontroly

Odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly má starosta obce. Při zavádění a řízení finanční kontroly je povinen zejména:

 • organizovat finanční kontrolu tak, aby byla zajištěna přiměřená jistota, že tato kontrola podává včasné a spolehlivé informace o hospodaření
 • dbát, aby finanční kontrolu vykonávali zaměstnanci s kvalifikačními předpoklady, kteří jsou zároveň bezúhonní a u nichž nehrozí střet zájmu
 • zajistit, aby byly vyloučeny nežádoucí zásahy směřující k ovlivnění zaměstnanců vykonávajících finanční kontrolu; zaměstnanci nesmí být vydán pokyn, který by ohrozil nebo znemožnil objektivní výkon finanční kontroly; pokud byl takový pokyn vydán, zaměstnanec se jím nesmí řídit,
 • sledovat a vyhodnocovat výsledky finanční kontroly a při zjištění nedostatků neprodleně přijímat konkrétní opatření k nápravě

Článek 6
Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci

Tuto kontrolu provádí obec u všech subjektů, které požádají o finanční příspěvek, přechodnou finanční výpomoc nebo dotaci, a to:

 • Předběžnou kontrolu – kontrolu podkladů předložených žadateli, posouzení zda jsou v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, uzavřenými smlouvami a odsouhlasené obecním zastupitelstvem
 • Průběžnou kontrolu – dodržování stanovených podmínek, vypořádávání a vyúčtování schválených operací
 • Následnou kontrolu – zda údaje odpovídají skutečnostem, zda přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, smlouvami, rozhodnutími apod.

Článek  7
Vnitřní kontrolní systém v obci

Vnitřní kontrolní systém v obci tvoří řídící kontrola:

 • v rámci obce

Kontrolní systém je zajišťován jako součást vnitřního řízení:

 • Příkazcem operace – starosta, místostarosta, viz příloha č. 2
 • Správcem rozpočtu , viz příloha č. 2
 • Hlavní účetní, viz příloha č. 2

Kontrolní systém zahrnuje kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou. Přílohu směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole tvoří podpisové vzory příkazců operací, správců rozpočtů a hlavní účetní.

Článek 8
Obsah a zaměření kontrolní činnosti

 • kontrola hospodaření podle rozpočtu a rozpočtového výhledu, hospodárné, účelné a efektivní použití finančních prostředků
 • kontrola nakládání s majetkem
 • kontrola rozpočtových opatření
 • kontrola úplnosti a správnosti účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění

Článek 9
Předběžná kontrola

Při předběžné kontrole se posuzuje, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům obce a jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s prostředky obce.

Kontrolní činnost před schválením závazku nebo uplatněním nároku obce obsahuje:

 • prověření připravované operace včetně úplnosti podkladů a její schválení v odpovědnosti příkazce operace
 • prověření podkladů předaných příkazcem operace k připravované operaci a její schválení správcem rozpočtu

Kontrolní činnost před uskutečněním veřejných výdajů nebo jiných plnění ke splnění závazku nebo uplatnění nároků obce:
Příkazce operace - před vydáním příkazu prověří:

 • nezbytnost uskutečnění připravované operace pro plnění stanovených úkolů orgánu veřejné správy
 • věcnou správnost a úplnost podkladů k připravované operaci
 • dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
 • soulad operace s právními předpisy
 • rizika, která se v průběhu uskutečňování operace mohou vyskytnout, a stanovení případných opatření k jejich odstranění nebo zmírnění

Příkazce operace potvrdí svým podpisem oprávněnost, nezbytnost a správnost připravované operace.
Správce rozpočtu - prověří dodržení:

 • pravidel stanovených zvláštními právními předpisy
 • rozsahu oprávnění příkazce operace a porovnání jeho podpisu s podpisovým vzorem
 • rozpočtové skladby
 • schváleného, případně upraveného rozpočtu, jeho rozpisu a závazných ukazatelů pro příslušnou položku rozpočtové sklady
 • souladu operace se schválenými programy, projekty nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky.

Předmětem předběžné řídící kontroly zajišťované v odpovědnosti správce rozpočtu je i posouzení finančního dopadu operace na zdroje použitelné v příslušném rozpočtovém období, případně na potřebu zajištění zdrojů pro navazující rozpočtové období.

Správce rozpočtu potvrdí svým podpisem, že zajistil prověření a schválil připravovanou operaci.

Shledá-li správce rozpočtu na připravované operaci nedostatky, pozastaví ji a vyrozumí příkazce operace. 

 • Hlavní účetní – provede konečné prověření a odsouhlasení vydaného písemného příkazu včetně úplnosti příslušných podkladů.

Hlavní účetní obdrží od správce rozpočtu doklad o závazku nebo pohledávce obce pro účely předběžné řídící kontroly, prověřený a schválený správcem rozpočtu.

Při výkonu předběžné kontroly vydaného písemného příkazu zaměří schvalovací postup na prověření:

 • úplnosti a náležitostí předaných podkladů pro účely splnění požadavků stanovených zvláštními právními předpisy, zvláště zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • rozsahu oprávnění příkazce operace a správce rozpočtu a porovnání jejich podpisů s podpisovými vzory

Hlavní účetní potvrdí svým podpisem prověření připravované operace a tento příkaz provede.

Shledá-li hlavní účetní nedostatky v dokladech, pozastaví operaci. Veřejný výdaj nebo jiné plnění nelze bez odstranění nedostatků uskutečnit.

V obci Vinaře je pozice hlavní účetní a správce rozpočtu sloučena.

Článek 10
Průběžná a následná řídící kontrola

Průběžnou a následnou kontrolu zajišťuje kontrolní výbor na základě písemného pověření vy-daného statutárním zástupcem obce.

Při průběžné a následné vnitřní kontrole kontrolní orgán obce prověřuje:

 • zda byly dodrženy stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených operací
 • zda při změnách ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek dochází k přizpůsobení uskutečňovaných operací
 • zda jsou prováděny včas a přesně zápisy o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a automatizovaných informačních systémech a tyto údaje slouží pro včasné a správné zpracování stanovených finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení a zpráv 
 • zda údaje v účetních výkazech, výsledek hospodaření a zdroje odpovídají finančním prostředkům na účtech, majetku včetně pohledávek a závazkům organizace
 • zda je s majetkem nakládáno v souladu se zákonem o obcích, zda je řádně vedena věcná a účetní evidence majetku, zda je majetek zařazován a vyřazován dle platných předpisů a vnitřní směrnice obce.

Průběžná veřejnosprávní kontrola je vykonávána k mezitímním účetním závěrkám sestaveným ke dni 31.3., 30.6., 30.9. Veřejnosprávní kontrola za kalendářní rok.

Výkonem veřejnosprávní kontroly výkonným orgánem obce – kontrolním výborem je nahrazena funkce interního auditu.

Článek 11
Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Zpráva o výsledku finančních kontrol musí být předložena v rozsahu a struktuře stanovené vyhláškou MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, v písemné nebo elektronické podobě Krajskému úřadu do 15. února následujícího roku.


Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí směrnice jsou následující přílohy:

 • č. 1 – doložka k listině dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., O Obcích
 • č. 2 – podpisové vzory

Josef Brom - starosta obce

Ve Vinařích dne 20.10.2017


Směrnice projednána a schválena v ZO:Usnesení č. 4/5 - 2017;

Datum zpracování: 8.10.2017

Směrnice nabývá účinnosti: 1.11.2017

Směrnici zpracovala: Malinová HanaPříloha č. 1

Finanční kontrola obce Vinaře 

Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Vinaře

Číslo usnesení a datum jednání: _______________ ze dne _______________


Příloha č. 2

Podpisové vzory

Starosta obce – Josef Brom

- příkazce operace

Místostarosta obce – Ing. Josef Čížek

- příkazce operace v době nepřítomnosti starosty

Hlavní účetní, správce rozpočtu – Hana Malinová