Směrnice č. 8/2017 poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Obsah:

'1. Úvod
2. Zveřejňování informací
3. Přijímání žádostí o informace
4. Omezení práva na informace
5. Vyřizování žádostí
6. Úhrada nákladů
7. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
8. Odvolání
9. Evidence písemných žádostí
10. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
11. Závěrečná ustanovení

Článek 1
Úvod

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), upravuje podmínky práva fyzických i právnických osob na svobodný přístup k informacím a současně stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace povinnými subjekty poskytovány. Povinným subjektem podle zákona jsou i územní samosprávné celky a jejich orgány.

Tato směrnice upravuje postup při poskytování informací podle zákona. Postup upravený touto směrnicí plně respektuje ustanovení zákona a stanoví bližší podmínky při poskytování informací, které vycházejí z běžného fungování obecního úřadu. Tato směrnice se nevztahuje na poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou Sazebníku za poskytování úhrad spojených s poskytováním informací dle zákonů č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb., který je přílohou č. 1 této směrnice.

Spis k žádosti o informaci vede příslušný pracovník obecního úřadu.

Za správnou aplikaci zákona a této směrnice odpovídá starosta obce.

Článek 2
Zveřejňování informací

V souladu se zákonem poskytuje obecní úřad informace žadatelům na základě ústních či písemných žádostí nebo zveřejněním. Za písemnou žádost se považuje i žádost podaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (telefon, e-mail, datová schránka).

Pro informování veřejnosti je na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách k nahlédnutí seznam právních předpisů vydaných v rámci působnosti obecního úřadu a seznamy hlavních dokumentů a dalších důležitých informací pro veřejnost, zejména dokumenty koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle zákona včetně případných návrhů licenčních smluv podle § 14a zákona. Zaměstnanci podatelny jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí nebo za úhradu okopírovat.

Některé výše uvedené dokumenty jsou zároveň veřejně přístupné i na internetové stránce Obce Vinaře a to na adrese www.vinare.cz. Zde je také zveřejněn aktuální rozpočet obce.

Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech ve kterých byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný.

Článek 3
Přijímání žádostí o informace

Zaměstnanci obecního úřadu přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel ústně poskytnutou informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba, aby podal žádost o poskytnutí informace písemně.

Žádost o poskytnutí informace vyřizuje starosta obce.

Článek 4
Omezení práva na informace

Zaměstnanci neposkytnou podle této směrnice informace, na něž se vztahuje zvláštní úprava. Týká se to především evidence obyvatel, matriky, voličských seznamů apod. Neposkytují se také ty informace, které jsou označeny jako utajovaná informace, obchodní tajemství a informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem. Informace, které se týkají osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Dále se neposkytují informace, které jsou uvedeny v § 11 zákona, a to včetně informací, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům obecního úřadu. Povinnost poskytovat informace se rovněž netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Zaměstnanci poskytnou základní osobní údaje o osobě, které Obec Vinaře poskytla veřejné prostředky. Tyto údaje se poskytují v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Zaměstnanci však neposkytnou základní osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotních služeb, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.

Článek 5
Vyřizování žádostí

1. Ústní žádosti

Zaměstnanci vyhoví ústním žádostem o poskytnutí informací, které jsou v mezích zákona. Pokud žádost směřuje k poskytnutí informace již zveřejněné, mohou zaměstnanci místo poskytnutí této informace sdělit žadateli co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází (tzn. že zaměstnanec „zkopíruje“ v příslušném vyhledávači hypertextový odkaz na internetovou stránku, kde je informace zveřejněna, a ten žadateli sdělí, nebo slovně popíše cestu k informaci (např. informace se nachází na internetové stránce Obce Vinaře, jejíž adresa je www.vinare.cz, v sekci „Obecní úřad“, podsekci „informace 106“).

Trvá-li však žadatel nadále na přímém poskytnutí zveřejněné informace, jsou zaměstnanci povinni tuto informaci poskytnout; to neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky (tzn. e-mailem, nebo prostřednictvím systému datových schránek) a pokud je požadovaná in-formace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

Ústní žádosti o informace se nezahrnují do počtu žádostí o informaci ve výroční zprávě dle § 18 zákona.

2. Písemné žádosti

Písemné žádosti o poskytnutí informace lze podat přímo na podatelně obecního úřadu, nebo elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny ou@vinare.cz. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena. Elektronicky podaná žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Není-li elektronická žádost o poskytnutí informace podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny (např. taková žádost je doručena přímo na e-mail konkrétního zaměstnance), není takový dotaz v souladu s § 14 odst. 4 zákona žádostí o poskytnutí informace dle zákona a při jeho vyřizování se nepostupuje dle zákona. V souladu se zásadou dobré správy je třeba takový dotaz vyřídit dle jeho obsahu, a to v přiměřené lhůtě.

Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona, vyzve zaměstnanec žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pak vyzve zaměstnanec žadatele o poskytnutí informace ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy neupřesní, obecní úřad rozhodne o odmítnutí žádosti.

Postup při vyřizování písemných žádostí je následující:

 • Žádost se odloží, a to v případě, že nebude zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se také odloží, ale s tím, že se tato skutečnost do 7 dnů od doručení sdělí písemně žadateli.
 • Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, požadovaná informace se poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti (nejdříve však po zaplacení stanovené úhrady nákladů), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii listinnou nebo na paměťových médiích. Je-li žádost o poskytnutí informace podána elektro-nicky, lze požadovanou informaci poskytnout rovněž elektronicky, pokud žadatel uvede jako adresu pro doručování elektronickou adresu. Informace se poskytne v souladu se žádostí, tedy ve formátech podle obsahu žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů uvedených v § 14 odst. 7 zákona prodloužit, nejvýše však o deset dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován (tj. doručením do vlastních rukou).
 • Do 15 dnů od poskytnutí informací zveřejní starosta obce poskytnutou informaci na internetových stránkách Obce Vinaře. Současně starosta obce zajistí nezveřejnění případných osobních údajů, tedy odpovídá za anonymizaci zveřejňované informace. Nezveřejňuje se např. celé datum narození, ale jen rok narození, nezveřejňuje se plná adresa bydliště, ale jen obec. Zveřejněná informace musí být v otevřeném strojově čitelném formátu.
 • O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.
 • Lhůty stanovené zákonem jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce v příloze č. 2 této směrnice.

Článek 6
Úhrada nákladů

Obecní úřad je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Obecní úřad je oprávněn žádat též úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Uvedené náklady je povinen uhradit žadatel.

Výše nákladů se stanoví podle zveřejněného sazebníku úhrad za poskytování informací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této směrnice. Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím in-formace podle zákona je příjmem Obce Vinaře.

V případě, že obecní úřad bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, zaměstnanec, který žádost o informaci vyřizuje, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před vlastním poskytnutím informace, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. V tomto oznámení musí být stanovena konkrétní výše úhrady a musí být podrobně zdůvodněno, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

Úhrada se provádí buď osobně na pokladně obecního úřadu (v částce vypočtené dle sazebníku a zaokrouhlené na celé koruny dle matematických pravidel), složenkou nebo bezhotovostně (v částce přesně vypočtené dle sazebníku) na účet obce. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává (tj. do 30 dnů ode dne doručení sdělení o požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace, stížnost se podává na obecním úřadě Vinaře a rozhoduje o ní Krajský úřad Středočeského kraje).

Vzor textu poučení: „Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace je možné podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona, do 30 dnů ode dne doručení sdělení o požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace. Lhůta pro podání stížnosti běží ode dne následujícího po dni doručení této výzvy. Stížnost se podává u obecního úřadu Vinaře a rozhoduje o ní Krajský úřad Středočeského kraje.“

Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady. V případě zasílání požadovaných informací poštou je žadatel povinen uhradit i poštovné dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, zaměstnanec žádost odloží.

Článek 7
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Rozhodnutí se vydává jen v případě nevyhovění žádosti, a to byť i jen částečného odmítnutí žádosti. Na řízení o odmítnutí žádosti se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti musí obsahovat přesné označení obecního úřadu, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, řádné a podrobné odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce. Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li ovšem tato osoba známa.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti se doručuje žadateli do vlastních rukou.

Článek 8
Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání, a to prostřednictvím sekretariátu starosty Obce Vinaře. Pro odvolací řízení se použijí ustanovení správního řádu. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 15 dnů ode dne doručení odvolání postoupí, pokud obecní úřad nerozhodne v této lhůtě sám v autoremeduře. Postupuje se originál spisu včetně odmítnuté informace a včetně soupisu všech jeho součástí (sběrného archu spisu). V předkládací zprávě odvolacímu orgánu starosta popíše důvody pro vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci a dále se vypořádá s námitkami uvedenými v odvolání.

Krajský úřad rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. Obecní úřad je právním názorem Krajského úřadu vázán. Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

Článek 9
Evidence písemných žádostí

Evidenci žádostí zajišťuje starosta obce. Evidují se zejména samotné písemné žádosti, veškerá roz-hodná data, forma vyřízení žádostí, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, rozhodnutí o odvolání, soudní rozhodnutí ve věci a ostatní důležité podklady ve věci. Veškerá evidence za předcházející rok pak musí být zpracována a sestavena výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona.

Článek 10
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
 • kterému po uplynutí zákonné lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo
 • který nesouhlasí s výší úhrady nebo s výší odměny za oprávnění informaci použít, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní zaměstnanec písemný záznam.

Stížnost se podává do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení o odkazu na zveřejněnou informaci, o odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti obecního úřadu, nebo o výši požadované úhrady nákladů,
 • uplynutí 15denní lhůty pro poskytnutí informace nebo řádně oznámené prodloužené lhůty.

O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje.

Obecní úřad předloží stížnost spolu se spisovým materiálem (postupuje se originál spisu včetně soupisu všech jeho součástí - sběrného archu spisu) nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Starosta zdůvodní svůj postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace a vypořádá se s námitkami uvedenými ve stížnosti a dále nadřízenému orgánu předloží další materiály potřebné k posouzení stížnosti, které nejsou obsahem příslušného postupovaného spisu (např. pro případ stížnosti na výši úhrady se připojí Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákonů č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb.).

Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti přezkoumá postup obecního úřadu a rozhodne o stížnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena tak, že:

 • postup obecního úřadu potvrdí,
 • přikáže obecnímu úřadu, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne do-ručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
 • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

Pokud nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti přezkoumává postup obecního úřadu ve věci uložené úhrady nákladů, rozhodne tak, že:

 • výši úhrady nebo odměny potvrdí,
 • výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
 • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona musí být zveřejněna, přitom se postupuje stejně jako v případě uvedeném v čl. 5.2. této směrnice.

Rozhodnutí podle předchozích odstavců se oznamuje žadateli a obecnímu úřadu. Proti rozhodnutí se nelze odvolat.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této směrnice jsou tyto přílohy:

 • Příloha č. 1

Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákonů č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb.

 • Příloha č. 2

Přehled lhůt dle zákona č. 106/1999 Sb.


Ve Vinařích dne 17.11.2017

Josef Brom, starosta obce
Ing. Josef Čížek, místostarosta obce

Směrnice projednána a schválena v ZO: Usnesení č. 7/6 - 2017
Datum zpracování: 12.11.2017
Směrnice nabývá účinnosti: 1.12.2017
Směrnici zpracovala: Malinová Hana


Příloha č. 1: Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákonů č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb.

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

Při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání (včetně odvodů a režie) 215 Kč.

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto náklady účtovány na základě individuální kalkulace.

Úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací lze požadovat pouze při poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kopírování a skenování na kopírovacích strojích, tisk na tiskárnách PC:

černobílé

 • formát A4 jednostranný ……….……….……….……….………. 1,00 Kč/A4
 • formát A4 oboustranný ……….……….……….……….………. 1,50 Kč/A4
 • formát A3 jednostranný ……….……….……….……….………. 2,00 Kč/A3
 • formát A3 oboustranný ……….……….……….……….………. 3,00 Kč/A3
 • atypické materiály ………….……….……….……….………. individuální kalkulace nákladů (větší jak A3, jednostranné, oboustranné)

barevné

 • formát A4 jednostranný ……….……….……….……….………. 3,00 Kč/A4
 • formát A4 oboustranný ……….……….……….……….………. 4,50 Kč/A4
 • formát A3 jednostranný ……….……….……….……….………. 5,00 Kč/A3
 • formát A3 oboustranný ……….……….……….……….………. 10,00 Kč/A3
 • atypické materiály ………….……….……….……….………. individuální kalkulace nákladů (větší jak A3, jednostranné, oboustranné)

Kopírování velkoformátových mapových podkladů:

 • podíl ceny zhotovitele kopie.

Poskytnutí textových dat na CD/DVD:

 • nenahrané CD/DVD s obalem ……………….………..……………….…….……. 10 Kč/1ks
 • jiný nosič ………………..……………… individuální kalkulace nákladů (podle pořizovací ceny)

Odeslání poštou:

 • náklady na poštovní služby dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb


Příloha č. 2: Přehled lhůt dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací: do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, resp. v prodloužené lhůtě (resp. do 15 dnů po zaplacení úhrady)
Zveřejnění poskytnuté informace: do 15 dnů od jejího poskytnutí
Sdělení o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace: před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace: nejvýše o 10 dnů
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, resp. části žádosti: do 15 dnů od přijetí žádosti, resp. v prodloužené lhůtě
Odkaz na zveřejněnou informaci: do 7 dnů od přijetí žádosti
Odložení žádosti – sdělení žadateli [§ 14 odst. 5 písm. c) zákona]: do 7 dnů ode dne doručení žádosti
Výzva žadateli, aby žádost doplnil nebo upřesnil [§ 14 odst. 5 písm. a) a b) zákona]: do 7 dnů ode dne podání žádosti
Lhůta, ve které musí být žádost doplněna nebo upřesněna: 30 dnů od doručení výzvy
Lhůta pro podání odvolání: do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
Lhůta pro předložení odvolání nadřízenému orgánu: do 15 dnů ode dne doručení odvolání
Lhůta pro vyřízení odvolání: do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem
Výzva k úhradě nákladů: před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace
Odložení žádosti – neuhrazení nákladů: po uplynutí 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, resp. doručení oznámení o úhradě
Odložení žádosti – nedoplnění údajů [§ 14 odst. 5 písm. a) zákona]: po uplynutí 30 dnů ode dne doručení výzvy k doplnění
Podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace: do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona
Předložení stížnosti nadřízenému orgánu: do 7 dnů ode dne doručení stížnosti
Lhůta pro vyřízení stížnosti: do 15 dnů od předložení stížnosti