Článek I 
Úvodní ustanovení

1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu obce pro daný rok dle ustanovení § 85 písm. c) nebo ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dotace se poskytují jako neinvestiční:

a) na celoroční činnost žadatele,
b) k podpoře jednotlivých akcí (akce ve veřejném zájmu),
c) k podpoře projektů (projekty ve veřejném zájmu).

3. Okruh aktivit a projektů, které mohou být podpořeny obecní dotací, se musí vztahovat k území a k občanům Obce Vinaře.

4. Dotace se poskytují níže uvedeným subjektům (dále jen „žadatelé“):

a) spolkům,
b) ostatním právnickým osobám,
c) fyzickým osobám.

5. O dotaci lze požádat, pokud žadatel působí v níže uvedené oblasti nebo žádá o dotaci na projekt nebo jednotlivou akci z oblasti:

a) dětí a mládeže,
b) tělovýchovy a sportu,
c) kultury,
d) spolkové činnosti.

6. Činnost žadatele, jednotlivá akce nebo projekt, musí mít přínos pro občany Obce Vinaře.

7. Kritéria pro hodnocení žádostí:

a) přínos pro obec a její občany,
b) hospodárnost a efektivnost projektu nebo akce,
c) soulad s oblastmi zájmu a určenými prioritami obce.

Článek II
Žádost o dotaci

1. Dotace se poskytují žadatelům na základě předložené žádosti o poskytnutí dotace (dále jen žádost), která musí splňovat podmínky § 10a, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (viz Příloha č. 1).

2. Základní podmínkou přijetí žádosti je vyrovnání veškerých závazků žadatele k rozpočtu obce včetně řádného vyúčtování v minulosti poskytnutých dotací nebo příspěvků.

3. Žádost na následující rozpočtový rok se podává nejpozději do 30. listopadu předchozího roku.

4. Povinnými přílohami k žádosti jsou:

a) kopie dokladů, na jejichž základě došlo k vytvoření subjektu, pokud se jedná právnickou osobu, např. kopie stanov nebo zakládající listiny, nebo náplň činnosti
b) kopie dokladu o přidělení IČ, pokud bylo přiděleno
c) přidělení bankovního účtu, pokud nebude dotace vyplácena v hotovosti

Článek III
Posuzování žádostí a přidělování dotací

1. O poskytnutí dotace a její konkrétní výši rozhoduje dle ustanovení § 85 písm. c) zákona o obcích:

a) Zastupitelstvo obce v případě žádosti o dotaci v každém jednotlivém případě.

2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

3. O rozhodnutí orgánů obce budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne schválení rozpočtu na daný kalendářní rok (viz. příloha č. 2).

4. S žadatelem, jemuž byly finanční prostředky schváleny (dále jen „příjemce“), uzavře obec veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vinaře v souladu s platnými právními předpisy podle vzoru v příloze č. 3 (dále jen „smlouva“). Smlouvu schvaluje příslušný orgán obce vždy současně s žádostí o dotaci.

5. Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být použity v souladu s uzavřenou smlouvy a těmito pravidly. Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky maximálně hospodárným způsobem. Tyto prostředky nesmí poskytnout třetím osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty.

6. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na mzdy, peněžní odměny, penále, úroky z úvěru, náhrady škod, pojistné, pokuty. Pohonné hmoty do vozidel a alkoholické nápoje budou považovány za uznatelný výdaj pouze v případě, že se váží přímo na účel poskytované dotace.

7. Nevyčerpaná část dotace se nepřevádí do dalších let. Příjemce je povinen nevyčerpanou částku vrátit zpět do rozpočtu obce a to do 31. prosince roku, v němž byla dotace poskytnuta.

Článek IV
Závěrečné vyúčtování a kontrola

1. Příjemce dotace je povinen předložit nejpozději do 15. ledna následujícího kalendářního roku závěrečné vyúčtování dotace (formulář vyúčtování je v příloze č. 4).

2. Součástí závěrečného vyúčtování jsou kopie účetních dokladů (např. kopie faktur, pokladních dokladů a bankovních výpisů) vztahující se k použití poskytnuté dotace a prokazující skutečné náklady projektu. Zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování dotace.

3. Po předložení závěrečného vyúčtování Finanční výbor obce v souladu s § 119 odst. 2 písm. a) zákona o obcích, provede kontrolu správnosti použití dotace.

4. Vyúčtování poskytnuté dotace na základě výsledků kontroly schvaluje orgán obce, který schválil dotaci.

5. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je Obec Vinaře oprávněna provést u příjemce dotace veřejnoprávní kontrolu. Tuto kontrolu vykoná Kontrolní výbor obce.

6. Příjemce dotace je povinen předložit členům Kontrolního výboru k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících skutečně vynaložené náklady na akci nebo projekt.

7. Pokud příjemce zvlášť závažným způsobem poruší některé ustanovení pravidel nebo smlouvy, je povinen celou poskytnutou dotaci vrátit. Zároveň mu po dobu následujících dvou let nebude jiná dotace přidělena.


Ve Vinařích dne 28.9.2017
Směrnice projednána a schválena v ZO : Usnesení č. 2/4 - 2017;
Datum zpracování : 28.8.2017
Směrnice nabývá účinnosti: 1.10.2017
Směrnici zpracovala : Malinová Hana