Program:

 1. Odsouhlasení seznamu zastupitelů určených místostarostou obce k nařizování a schvalování hospodářských operací
 2. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2013
 3. Žádost na kácení dřevin v k.ú. Vinaře
 4. Zpráva inventarizační komise na rok 2013
 5. Žádost o koupi pozemků s p. č. 7813, 7811 a 153142 v k.ú. Vinaře
 6. Zřízení závory na parcele č. 1089/2
 7. Různé
 • Kácení tújí na hřbitově
 • Náhrobní desky zavěšené na hřbitovní zdi


Zápis č. 1/2014 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 5. února 2014 od 19:00 hod.

Přítomni: Jan Gerenda, Lenka Hypešová, Josef Brom, Lukáš Záruba, Karel Bárta a Jiří Behůl.
Nepřítomni: Miloš Břeň
Místostarosta zahájil veřejné zasedání a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Lukáš Záruba. Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Josef Brom a Karel Bárta. Místostarosta sdělil, že zápisy č. 10/2013 a 11/2013 byly ověřeny, vyvěšeny na úředních deskách obce a že proti nim nebyly podány námitky - zápisy jsou schváleny.

Místostarosta navrhl doplnění programu o bod 6 - Zřízení závory na parcele č. 1089/2.

Upravený program byl schválen.

Průběh jednání:

Bod 1
V důsledku změn ve složení zastupitelstva místostarosta předložil k odsouhlasení seznam aktualizovaných podpisových vzorů pro nařizování a schvalování hospodářských operací.

ZO schválilo seznam podpisových vzorů.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 2
Zastupitelka L. Hypešová uvedla rozpočtové opatření č. 6/2013. V příjmové části byl rozpočet navýšen o 50.000,- Kč a výdajová část byla rovněž navýšena o 50.000,- Kč. Podrobný popis
rozpočtového opatření viz příloha tohoto zápisu.

ZO dodatečně schválilo rozpočtové opatření č. 6 pro rozpočet roku 2013.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 3
Místostarosta J. Gerenda předložil žádost na kácení dřevin v k. ú. Vinaře. Žádost DP 35/2014 z 15. 1. 2014. Pan XXXXX žádá OÚ o těžbu palivového dřeva v k. ú. Vinaře.

ZO schválilo tuto žádost a pověřilo zastupitele K. Bártu k označení místa těžby. Těžit se budou náletové dřeviny v množství max. 5 m3.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 4
Předseda inventarizační komise Josef Brom seznámil zastupitele se závěrečnou zprávou o provedených inventarizacích za rok 2013.
Zjištěné rozdíly oproti roku 2012:

Na účtu 031 (pozemky obce). Nově nabyté pozemky, které byly převedeny do vlastnictví obce:

 • p. č. 159/13 - 2325 m2 (travní plocha, komunikace) cena 46.062,16 Kč
 • p. č. 915/1 - 764 m2 (travní porost) cena 4.415,38 Kč
 • p. č. 1075 - 4395 m2 (ostatní plocha, komunikace) cena 87.072,34 Kč

Pozemky — změna kultury z orné půdy na les

 • p.č. 79 - 5909 m2
 • p.č. 153/25 - 425 m2
 • p.č. 153/42 - 4344 m2
 • p.č. 794/94 - 4561 m2 (změna kultury nebyla zanesena na KÚ do LV 10001)

Na účtu 028 (DDHM) - návrh na vyřazení inventurní položky č. 328 Tiskárna HP LaserJet 1000W za 6.176,90 Kč (nefunkční).

ZO vzalo předloženou zprávu o provedené inventuře na vědomí.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 5
ZO projednalo žádost DP36/2014 z 15.1.2014 pana XXXXX o odkoupení částí obecních pozemků s p. č. 78/1, 78/3 a 153/42 v k.ú. Vinaře, které ve skutečnosti již řadu let využívá. Tyto
pozemky byly v minulosti oploceny způsobem neodpovídajícím katastru nemovitostí.
ZO k této situaci přihlédlo a shodlo se v názoru odprodat části pozemků s p. č. 78/1 a 78/3 v k.ú. Vinaře panu XXXXX takto:

Odprodej části pozemku 78/1 (orná půda)
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Odprodej části pozemku 78/3 (orná půda)
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Odprodej části pozemku 153/42 (lesní pozemek)
Hlasovalo: 6 Pro: 0 Proti: 6 Zdrželo: 0

ZO připraví záměr o odprodeji pozemků s p. č. 78/1 a 78/3 panu XXXXX.
ZO neschválilo prodej části pozemku s p. č. 153/42 (lesní pozemek), ale s přihlédnutím ke stávající situaci bude moci určenou část pozemku s p. č. 153/42 nadále využívat za podmínky udržování.

Bod 6
Zastupitel K. Bárta navrhl zřízení závory na parcele č. 1089/2 (polní cesta od studánky směrem ke Šmolcovu) navazující na komunikaci III. třídy č. 33731. Důvodem jsou opakovaně vznikající černé skládky a poškozování majetku.

ZO souhlasilo s umístěni závory v této lokalitě a pověřilo místostarostu k oslovení majitelů nemovitostí s č. p. 51 a č. p. 119 a zemědělského družstvo AGRO KONÁROVICE s.r.o., aby o
vzniklém záměru informoval, s tím, že následně bude každému subjektu předán klíč od závory. Předpokládaný termín vybudování závory - do konce června 2014. ZO pověřuje K. Bártu k
vypracování poptávkového listu pro cenové nabídky.
Hlasovalo: 6 Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo: 1 (Lenka Hypešová)

Bod 7 - Různé 1 (Kácení tújí na hřbitově)
V tomto roce bude pokračovat oprava hřbitovní zdi a s ní bude probíhat kácení tújí na hřbitově, které by do budoucna narušovaly statický stav nového zdiva. Túje budou pokáceny panem Jiřím Behůlem, který si může dřevo za vykonanou práci ponechat a bude zodpovídat za případné vzniklé škody.

Bod 7 — Různé 2 (Náhrobní desky zavěšené na hřbitovní zdi)
Na hřbitovní zdi směrem k Vinařům jsou zavěšeny některé náhrobní desky. Z důvodu opravy hřbitovní zdi vyzýváme majitele těchto desek k jejich odstranění. Pokud tak neučiní před započetím prací, budou tyto desky odmontovány dodavatelskou firmou a náklady budou vymáhány po nájemcích hrobových míst. Desky poté budou uloženy na obecním úřadě, kde budou připraveny k vyzvednutí.
Na nové zrekonstruovanou zeď bude zakázáno připevňovat náhrobní desky.

Zasedání skončilo v 20:48 hod.


Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 14.2.2014 Sejmuto: 3. 3. 2014