Program:

 1. Zahájení a uvítání
 2. Předání řízení jednání členu ZO
 3. Ověření účasti členů zastupitelstva a schopnost usnášení (dle prezenční listiny) + ověření platnosti voleb
 4. Schválení programu zasedání
 5. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 6. Složení slibu členů zastupitelstva
 7. Stanovení způsobu volby orgánů obce
 8. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
 9. Volba starosty
 10. Předání řízení jednání starostovi obce
 11. Volba místostarosty
 12. Zřízení výborů zastupitelstva, zvolení předsedů výborů
 13. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva a členům výborů
 14. Zpráva o činnosti správce obce
 15. Závěrečný účet obce za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2016
 16. Účetní závěrka za rok 2016
 17. Rozpočet obce na rok 2017
 18. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Vinaře a jednacího řádu kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva obce Vinaře
 19. Diskuse
 20. Usnesení zastupitelstva obce
 21. Závěr


Zápis č. 1/2017 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vinaře konaného dne 14. 6. 2017 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hodin a skončeno v 19:00 hodin.
Přítomni: dle prezenční listiny


Průběh jednání:

k bodu 1 a 2:

Přivítání a důvod svolání ZO provedl dosavadní správce obce a předal vedení jednání panu Ing. Josefu Čížkovi, nejstaršímu členovi zastupitelstva (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění – déle jen „zákon o obcích“ - § 91, odst.1).
Jednání dále vedl Ing. Josef Čížek (dále jen „předsedající“).

k bodu 3:
Předsedající dle prezenční listiny konstatoval, že přítomných členů zastupitelstva je 7 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné; potvrdil i platnost voleb do Zastupitelstva obce Vinaře na základě Sdělení Státní volební komise ze dne 22. května 2017 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017; předal osvědčení o zvolení členem zastupitelstva jednotlivým zvoleným členům; tato osvědčení vydal registrační úřad v Čáslavi.

k bodu 4:
Předsedající přečetl program jednání a nechal o něm hlasovat.

Usnesení č. 1/1
ZO schvaluje předložený program jednání ustavujícího zasedání.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Vypracováním zápisu z ustavujícího zasedání ZO byla pověřena Lenka Hypešová, ověřovateli zápisu pak byli pověřeni Jan Šabat a Bc. Ivana Nováková.

k bodu 6:
Slib členů zastupitelstva přečetl předsedající a členové zastupitelstva složili slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem potvrdili jeho složení.

Slib člena zastupitelstva:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Usnesení č. 1/2
ZO bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva obce Vinaře podle § 69, odst. 2 zákona o obcích v platném znění.

k bodu 7:
Předsedající navrhl, aby všichni členové zastupitelstva obce, včetně starosty a místostarosty, nebyli pro svou funkci uvolněni.

Usnesení č. 1/3
ZO schvaluje, že členové zastupitelstva obce Vinaře nebudou pro výkon svých funkcí uvolněni, a to ani pro funkci starosty a místostarosty.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Předsedající navrhl, aby volby starosty, místostarosty a předsedů výborů zastupitelstva obce byly provedeny veřejným hlasováním zastupitelů.

Usnesení č. 1/4
ZO schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty a předsedů výborů zastupitelstva.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9 a 10:
Přistoupilo se k volbě starosty obce.
Zastupitel Ing. Josef Čížek navrhl, aby se starostou stal Josef Brom.

Usnesení č. 1/5
ZO volí neuvolněným starostou obce Vinaře Josefa Broma, nar. 19.6.1969, bytem Vinice 100, Vinaře 286 01, Čáslav.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

Jednání dále vedl nově zvolený starosta obce.

k bodu 11:
Přistoupilo se k volbě místostarosty obce:
Starosta Josef Brom na funkci místostarosty navrhl Ing. Josefa Čížka.

Usnesení č. 1/6
ZO volí neuvolněným místostarostou obce Vinaře pana Ing. Josefa Čížka, nar. 14. 12. 1942, bytem Vinaře 11, 286 01 Čáslav.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

k bodu 12:
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (§117) zastupitelstvo obce zřizuje kontrolní a finanční výbor, starosta nechal hlasovat o zřízení těchto výborů.

Usnesení č. 1/7
ZO zřizuje:
1) finanční výbor
2) kontrolní výbor

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Na předsedu finančního výboru byla navržena paní Lenka Hypešová.
Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

Na předsedu kontrolního výboru byla navržena paní Bc. Ivana Nováková.
Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

Na členy finančního výboru byli navrženi paní Olga Kovandová a pan Josef Brom st.
Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Na členy kontrolního výboru byly navrženy paní Radka Humlová a paní Kamila Trávníčková.
Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1/8
ZO volí:
1) předsedkyní finančního výboru paní Lenku Hypešovou; členy finančního výboru volí Olgu Kovandovou a Josefa Broma st.
2) předsedkyní kontrolního výboru paní Bc. Ivanu Novákovou; členy kontrolního výboru volí Radku Humlovou a Kamilu Trávníčkovou.

k bodu 13:
Podle Nařízení vlády č. 37/2003, ve znění pozdějších předpisů, starosta předložil návrh na odměny členů zastupitelstva. Odměny budou vypláceny od 1. července 2017. Výše odměn byla navržena ve stejné výši, jako mělo předchozí zastupitelstvo.

Usnesení č. 1/9
ZO schvaluje výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva, počínaje dnem 1. 7. 2017 takto:
1) pro neuvolněného starostu 12.000,- Kč
2) pro neuvolněného místostarostu 10.000,- Kč
3) pro předsedy výborů 1.100,- Kč
4) pro členy výborů (nečleny zastupitelstva) 500,- Kč
5) pro členy výborů ( členy zastupitelstva) 500,- Kč
6) pro ostatní členy zastupitelstva (vyjma starosty a místostarosty) 500,- Kč

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:
Dosavadní správce obce Mgr. J. Novosad přednesl zprávu o činnosti od 1. 2. 2017 do dnešního dne (viz. příloha).

Usnesení č. 1/10
ZO bere na vědomí zprávu správce obce Vinaře za období jeho činnosti od 1. 2. 2017 do 14. 6. 2017, tj. do konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

k bodu 15:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Závěrečným účtem obce za rok 2016 a zároveň předložil návrh nápravných opatření k nedostatkům v Závěrečném účtu obce.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2016.

Usnesení č. 1/11
ZO schvaluje s výhradou Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2016.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1/12
ZO schvaluje nápravná opatření k nedostatkům v Závěrečném účtu obce Vinaře za rok 2016 ( viz. samostatná příloha zápisu).

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 16:
Starosta obce předložil účetní závěrku obce za rok 2016.

Usnesení č. 1/13
ZO schvaluje s výhradou účetní závěrku za rok 2016; za rok 2016 nebyla předchozím zastupitelstvem obce provedena pravidelná inventarizace za rok 2016.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 17:
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o tom, že obec v současné době stále hospodaří podle rozpočtového provizoria, které stanovil správce obce. Obec nemá z důvodu rezignace všech členů předchozího zastupitelstva obce schválen rozpočet na rok 2017.

Usnesení č. 1/14
ZO pověřuje starostu a místostarostu obce, aby ve spolupráci s účetní obce připravili do příštího zasedání zastupitelstva obce k projednání a schválení návrh rozpočtu obce Vinaře na rok 2017.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 18:
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení Jednací řád Zastupitelstva obce Vinaře a Jednací řád kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva obce Vinaře.

Usnesení č. 1/15
ZO schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Vinaře a Jednací řád kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva obce Vinaře.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 19:
Otázka hosta Z. Vraného: Jaké bylo vyjádření krajského úřadu k účetní závěrce za rok 2015?

Odpověděl správce obce Mgr. J. Novosad: Krajský úřad se k účetní uzávěrce za rok 2015 nevyjadřoval, protože nedostatky z roku 2015 byly přesunuty do Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016 a jsou zahrnuty v návrhu nápravných opatření ze závěrečného účtu obce Vinaře za rok 2016. Nedostatky musí být odstraněny novým zastupitelstvem obce.

Ing. Čížek upozornil na možné sankce a pokuty, pokud ZO neprovede nápravu nedostatků.

Zastupitelka Bc. I. Nováková požádala bývalého starostu Lukáše Zárubu o spolupráci a pomoc při řešení problémů vzniklých v době, kdy zastával funkci starosty. Pan Záruba se spoluprací souhlasil a přislíbil pomoc současnému ZO.

Starosta J. Brom navrhl aby úřední hodiny obecního úřadu byly každou středu od 18 do 19 hodin s možností úpravy dle potřeb občanů. Ostatní zastupitelé souhlasili.

Bc. I. Nováková navrhla požádat občany o pomoc při tvorbě rozpočtu. Občané mohou své připomínky a požadavky předat na OÚ do schránky.

k bodu 20:
Starosta přečetl souhrnné usnesení z ustavujícího zastupitelstva obce Vinaře (viz. samostatná příloha)

k bodu 21:
Ukončení zasedání provedl starosta v 19:00 hodin a informoval, že o příštím zasedání zastupitelstva obce budou občané včas informováni.


Ve Vinařích dne 20. 6. 2017

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 22. 06. 2017 

 Sejmuto z úřední desky: 11. 7. 2017