Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 2. Smlouva pro zajištění GDPR s Mikroregionem Čáslavsko
 3. Pohledávky za neuhrazené poplatky TKO a psů z let 2009 — 2017
 4. ČSOB zřízení spořicího účtu
 5. Žádost o směnu a prodej části pozemku parc. č. 1054/6 a 29/1 v k.ú. Vinaře u nemovitosti Vinaře čp. 29
 6. Zařazení pozemků do lesní hospodářské osnovy
 7. Navýšení těžebního etátu
 8. Pravidla OU pro povolování kácení dřevin
 9. Různé
 • veřejné osvětlení
 • firma HavEL Čáslav realizuje stavbu na Vinici
 • změna ve složení kontrolního výboru


Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17. 1. 2018 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:05 hodin a skončeno v 20:10 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Jan Šabat
Omluveni: Radka Ksandrová
Hosté: Kovandová Olga

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Bc. Ivana Nováková a ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Jan Šabat a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 7/2017 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Usnesení č. 1/1/2018
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2018 (příloha č. 2 zápisu 1/2018).

Usnesení č. 2/1/2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta obce seznámil ZO s předmětem smlouvy, která zajišťuje vypracování analýzy dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR- General Data Protection Regulation). Smlouva o dílo za 4.840,- Kč s DPH bude uzavřena s Mikroregionem Čáslavsko (příloha č. 3 zápisu 1/2018).

Usnesení č. 3/1/2018
ZO souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Lenka Hypešová seznámila přítomné s výší pohledávek za neuhrazené poplatky za TKO a psy vletech 2009 - 2017. Jedná se o tyto částky:

RokČástka
20091.313,- Kč
20102.230,- Kč
20111.310,- Kč
20121.514,- Kč
20133.400,- Kč
20143.960,- Kč
20157.100,- Kč
20165.084,- Kč
20175.708,- Kč
Celkem31.619,- Kč

ZO se dohodlo, že nevymahatelné pohledávky z let 2009 - 2014 budou účetně odepsány, z důvodu nepřesných údajů ve vedení účetnictví v letech 2015—2017 budou účetně odepsány nevymahatelné poplatky. Jedná se např. o poplatky od občanů s trvalým pobytem na obecním úřadě, občanů nezdržujících se v místě trvalého pobytu (Vinice č. p. 85) a občanů, kteří svou nemovitost prodali a jejich současný pobyt nelze dohledat.

Usnesení č. 4/1/2018
ZO schvaluje účetní odepsání nevymahatelných pohledávek za TKO a psy za roky 2009 - 2017 V celkové výši 31.619,- Kč.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: O

k bodu 4:
Starosta předložil ke schválení návrh na založení spořicího účtu u ČSOB. Účet bude veden zdarma s výpovědní lhůtou 1 den.

Usnesení č. 5/1/2018
ZO schvaluje založení spořicího účtu u ČSOB

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta předložil žádost paní XXXXX (podanou za majitele nemovitosti XXXXX) o směnu a prodej části pozemku parc. č. 29/1 o výměře 41 m2 za část pozemku ve vlastnictví obce Vinaře par. č. 1054/6 o výměře 64 m2, vše v k.ú. Vinaře. Důvodem této žádosti je uvedení současného stavu do souladu se skutečným provedením oplocení. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí žadatelka.

Usnesení č. 6a/1/2018
ZO žádost neschvaluje.

Hlasování: Pro:0 proti: 6 zdržel se: O

Bc. Nováková Ivana vznesla protinávrh: Prodat část pozemku ve vlastnictví obce Vinaře parc. č. 1054/6 o výměře 64 m2 v k.ú. Vinaře žadateli.

Usnesení č. 6b/1/2018
ZO se shodlo na prodeji části pozemku ve vlastnictví obce Vinaře par. č. 1054/6 o výměře 64 m2 v k.ú. Vinaře za cenu obvyklou a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce informoval, že zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) zadává orgán státní správy lesů. Zpracování LHO vyhlašuje zadavatel nejméně 18 měsíců před počátkem jeho platnosti. LHO je vlastníkovi lesa poskytnuta bezplatně. Na návrh odborného lesního hospodáře budou přidány do LHO pozemky v majetku obce v katastrálním území Vinaře:

Parcelní čísloVýměra v m2Druh pozemku
2586550lesní pozemek
2596240lesní pozemek
28610527lesní pozemek
28841264lesní pozemek
153/423444lesní pozemek
795909lesní pozemek

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 7:
Starosta seznámil zastupitele s tím, že do 31. 12. 2019 zbývá obci těžební etát 68 m3 (těžební etát: množství dřeva, které je možné z lesa vytěžit). Vzhledem k nutnosti dokončit těžbu v částech lesa napadeného kůrovcem a udělat prořezávku stávajících porostů je nutné podat žádost o navýšení těžebního etátu o 300 m3 na Odbor životního prostředí v Čáslavi.

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 8:
Starosta podal návrh na zrušení Pravidel prodeje dřeva z prořezu samovýrobou na pozemcích obce Vinaře schválených usnesením 6/3/2015.

Usnesení č. 7a/1/2018
ZO souhlasí se zrušením usnesení 6/3/2015 — Pravidla prodeje dřeva z prořezu samovýrobou na pozemcích obce Vinaře.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Po konzultaci s lesními odborníky navrhl starosta nový postup při prodeji obecního dřeva v drobném formou samovýroby:

 • Zájemce vyplní „Žádost o přidělení samovýroby palivového dřeva a těžebních zbytků v lesích obce Vinaře“ a doručí ji ve stanoveném termínu na obecní úřad (příloha č. 4 zápisu 1/2018).
 • Starosta po schválení žádosti uzavře se zájemcem „Smlouvu o prodeji dřeva v drobném formou samovýroby" (příloha č. 5 zápisu 1/2018).
 • Následně zájemci přidělí dřevo určené k samovýrobě pověřený zaměstnanec obce a předá mu „Zadávací list samovýroby ...“ s upřesněním lokality a termínu (příloha č. 6 zápisu 1/2018).

Usnesení č. 7b/1/2018
ZO souhlasí s navrženým postupem při prodeji obecního dřeva.
Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:

 • Obecní úřad Vinaře vyhlašuje příjem žádostí o přidělení samovýroby palivového dřeva a těžebních zbytků v lesích obce Vinaře (k vyzvednutí na obecním úřadě nebo ke stažení na webových stránkách obce).
 • Pro občany s trvalým pobytem a pro občany, kteří jsou vlastníky rekreačních objektů v k.ú. Vinaře, je stanovena cena 250,- Kč za 1 m3 palivového dřeva. 
 • Ostatní zájemci uhradí 600,-  až 1000,- Kč za 1 m3 palivového dřeva podle lokality.
 • Těžbu a dopravu dřeva si zajistí každý zájemce na vlastní náklady.
 • Příjem nových žádostí proběhne od 18. 1. 2018.
 • Seznam žadatelů o přidělení samovýroby palivového dřeva a těžebních zbytků v lesích obce Vinaře k 17. 1. 2018: XXXXX
 • Schválení žádosti, přidělení lokality těžby a stanovení množství dřeva je plně v kompetenci starosty obce.

ZO souhlasí s navrženou cenou 250,- Kč za 1 m3 pro občany s trvalým pobytem a pro občany, kteří jsou vlastníky rekreačních objektů, 600,- až 1000,- Kč za 1 m3 palivového dřeva pro ostatní zájemce, bere seznam žadatelů na vědomí a pověřuje starostu zpracováním žádostí.
Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta informoval :

 • Veřejné osvětlení je průběžně opravováno dle nahlášených závad.
 • Firma HavEL Čáslav realizuje stavbu na Vinici. Výkopový materiál bude po ukončení stavby odvezen.
 • Změna ve složení kontrolního výboru - k 31. 12. 2017 skončila na vlastní žádost paní Kamila Trávníčková, od 1. 1. 2018 bude členem kontrolního výboru pan Miloš Novák.

Ve Vinařích dne 17. 1. 2018

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 25. 1. 2018

Sejmuto z úřední desky: 9. 2. 2018