Program:

 1. Inventarizační zpráva za rok 2018
 2. Dotace stočného za rok 2019 pro VHS Benešov s.r.o.
 3. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice – Maleč a.s.
 4. Kácení břízy
 5. Zrušeno
 6. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658/1 a 658/3 a 658/4 část B
 7. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658/1 a 658/3 a 658/4 část C
 8. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658/1 a 658/3 a 658/4 část D
 9. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658/1 a 658/3 a 658/4 část E a parcela č. 668/19
 10. Dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemků parcela č. 953/1 a 953/6
 11. Mikroregion Čáslavsko
 12. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na veřejné zakázky malého rozsahu na rok 2019
 13. Různé


Zápis č. 1/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 13.02.2019 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:25 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová
Hosté: Radka Ksandrová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Radka Humlová a Bc. Ivana Nováková. Starosta sdělil, že zápis č. 10/2018 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky – zápis je schválen.

Po přečtení návrhu programu jednání starosta navrhl:

 • zrušit bod č. 5 Smlouva o pronájem pozemku parcela č. 658/1 a 658/3 a 658/4 část A
 • doplnit bod programu č. 9 o pozemek 668/19
 • doplnit program o bod č. 12 Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na veřejné zakázky malého rozsahu na rok 2019

Starosta nechal hlasovat o opraveném a doplněném programu jednání.

Usnesení č. 1/1-2019
ZO obce schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Předsedkyně inventarizační komise Bc. Ivana Nováková přednesla zprávu o průběhu inventarizace majetku obce za rok 2018, která probíhala od 1.1.2019 do 31.1.2019 (příloha č. 2).

ZO bere zprávu o průběhu inventarizace majetku obce za rok 2018 na vědomí.

k bodu 2:
Starosta informoval o tom, že obec uhradí za rok 2018 ze svého rozpočtu firmě VHS Benešov s.r.o. z kalkulované ceny stočného 22,- Kč/m3 bez DPH dotaci ve výši 5,- Kč/m3 bez DPH, a fakturovaná cena občanům činila 17,- Kč/m3 bez DPH. (tzn. celková výše dotace za rok 2018 činila 55.857,- Kč včetně DPH). Dále obec hradí ze svého rozpočtu vyvážení kalů a některé opravy na ČOV, tyto náklady činily v roce 2018 částku ve výši 94.528,20 Kč včetně DPH.
Starosta informoval o tom, že současná fakturovaná cena občanům činí 17,14 Kč/m3 bez DPH, která není zdaleka reálná. Tuto skutečnost zaznamenalo i Ministerstvo zemědělství a upozornilo obce s nízkou cenou stočného, že musí provozní náklady a vytváření fondu obnovy infrastruktury začít neprodleně řešit. Cena stočného se od roku 2006 neměnila a proto byl projednán návrh zrušit dotaci ve výši 5,- Kč/m3 bez DPH firmě VHS Benešov s.r.o. (fakturovaná částka pro občany za rok 2019 bude činit 22,- Kč bez DPH/1 m3);

Usnesení č. 2/1-2019
ZO ruší dotaci stočného ve výši 5,- Kč/m3 bez DPH a schvaluje cenu stočného pro kalendářní rok 2019 předloženou firmou VHS Benešov s.r.o. ve výši 22,- Kč/m3 bez DPH, která bude fakturována občanům.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta seznámil přítomné s Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 3 / 2017 s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč a.s. (příloha č. 3), kde se navyšuje cena za vývoz kalů z ČOV na 350,- Kč/m3 bez DPH a včetně dopravy do vzdálenosti 15 km a každý další kilometr bude účtován dle platného sazebníku dodavatele.

Usnesení č. 3/1-2019
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3/2017 s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč a.s. IČ 46356967 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta seznámil přítomné s žádostí XXXXX o skácení břízy před domem čp. XXXXX ve Vinařích z důvodu ohrožování jeho nemovitosti. Bříza se nachází na obecním pozemku č. 77/1 v k.ú. Vinaře. Strom nemá již kořeny v dobré kondici (příloha č. 4). Uvedenou situaci řeší ustanovení § 1017 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., podle kterého má vlastník pozemku právo odstranit strom, o kterém se domnívá, že by jeho vyvrácení mohlo vést k ohrožení majetku nebo osob.

Usnesení č. 4/1-2019
ZO schvaluje odstranění břízy na pozemku čp. 77/1 v k.ú. Vinaře před domem čp. XXXXX a pověřuje starostu obce oslovením SDH Žleby jeho skácením.
Hlasování: pro: 3 proti: 1 (Humlová) zdržel se: 1 (Hypešová)

k bodu 5:
Bod byl zrušen.

k bodu 6:
ZO projednalo smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX (příloha č. 5). Předmětem smlouvy je pronájem části pozemků č. p. 658/4, 658/3 a 658/1 v k.ú. Vinaře zapsané na LV 1001 jako orná půda o celkové výměře 890 m2.
Cena pachtovného za kalendářní rok byla stanovena 0,51 Kč/m2, celkem tedy činí 454,- Kč/rok.

Usnesení 5/1-2019
ZO schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
ZO projednalo smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX (příloha č. 6). Předmětem smlouvy je pronájem části pozemků č. p. 658/4, 658/3 a 658/1 v k.ú. Vinaře zapsané na LV 1001 jako orná půda o celkové výměře 1796 m2.
Cena pachtovného za kalendářní rok byla stanovena 0,85 Kč/m2, celkem tedy činí 1.527,- Kč/rok.

Usnesení 6/1-2019
ZO schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
ZO projednalo smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX (příloha č. 7). Předmětem smlouvy je pronájem části pozemků č. p. 658/4, 658/3 a 658/1 v k.ú. Vinaře zapsané na LV 1001 jako orná půda o celkové výměře 811 m2.
Cena pachtovného za kalendářní rok byla stanovena 0,51 Kč/m2, celkem tedy činí 414,- Kč/rok.

Usnesení 7/1-2019
ZO schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
ZO projednalo smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX (příloha č. 8). Předmětem smlouvy je pronájem části pozemků č. p. 658/4, 658/3 a 658/1 v k.ú. Vinaře zapsané na LV 1001 jako orná půda o celkové výměře 664 m2.
Cena pachtovného za kalendářní rok byla stanovena 0,51 Kč/m2, celkem tedy činí 339,- Kč/rok.

Dále je předmětem smlouvy pronájem pozemku č. p. 668/19 v k.ú. Vinaře o výměře 156 m2, zapsaného na LV 1001 jako orná půda. Výše pachtovného zde byla snížena z důvodu členitého terénu a průjezdu zemědělské techniky přes pozemek a činí 0,17 Kč/m2, celkem tedy činí 27,- Kč/rok.

Usnesení č. 8/1-2019
ZO schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Při kontrole hospodaření obce bylo ze strany kontrolních orgánů Středočeského kraje poukázáno na nízké nájemné za obecní pozemky. Paní XXXXX má pronajaté pozemky 953/1 a 953/6 za účelem sečení a údržby pozemků za symbolickou cenu 1,- Kč/rok. Od paní XXXXX starosta obdržel návrh nájemného ve výši 500,- Kč/rok. Starosta nechal o návrhu pí XXXXX hlasovat.

Usnesení č. 9A/1-2019
ZO nesouhlasí s navrhovanou částkou 500,- Kč/rok za pozemky o celkové výměře 2387 m2.

Hlasování: pro: 0 proti: 4 zdržel se: 1 (Brom)

ZO navrhuje výši pachtovného 0,51 Kč/m2, výše nájemného pro pí XXXXX by činilo 1.217,- Kč/rok.

Usnesení č. 9B/1-2019
ZO schvaluje navrhovanou částkou 1.217,- Kč/rok za pozemky o celkové výměře 2387 m2.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Brom)

k bodu 11:

 • 5. února 2019 proběhla valná hromada shromáždění Mikroregionu Čáslavsko. Na tomto shromáždění došlo k přijetí nových obcí za členy mikroregionu, a to Horušice, Třebešice a Miskovice.
 • Byl schválen rozpočet na rok 2019 - příjmy 1.044.000 Kč, výdaje 964.000 Kč.
 • Byl projednán návrh nových členských poplatků na rok 2019 (bez dotace), kdy obec Vinaře uhradí 11.241,- Kč/rok.
 • Předsedou mikroregionu byl zvolen opět Jan Jiskra. V současnosti má mikroregion 27 členských obcí.

ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 12:
ZO projednalo a schválilo jmenování hodnoticí komise pro výběr dodavatele na veřejné zakázky malého rozsahu na rok 2019 (příloha č. 10).

Usnesení č. 10/1-2019
ZO schvaluje jmenování tříčlenné hodnoticí komise pro výběr dodavatele na veřejné zakázky malého rozsahu na rok 2019 ve složení Ing. Arch. Karel Kadeřábek, Tomáš Staněk a Ing. Jiří Teušl.


Ve Vinařích dne 17.2.2019

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 22.2.2019

Sejmuto z úřední desky: 10.3.2019