Program:

  1. Složení slibu člena zastupitelstva
  2. Smlouva o budoucí smlouvě, přeložka distribučního zařízení u čp. 97 na Vinici
  3. Dodatek č. 21 ke smlouvě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  4. Inventura 2023
  5. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Okrašlovací spolek Vinařský z. s.
  6. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her
  7. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici)
  8. Žádost o obnovu polní cesty
  9. Různé

Zápis č. 1/ 2024 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 28.1.2024 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 13:00 hodin a skončeno ve 15:35 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Vladan Habarta, Kateřina Pavlasová, , Markéta Veselková, Tomáš Staněk, Karel Kadeřábek, Jitka Kopinová
Omluveni: Markéta Veselková
Hosté: XXXXX

Starosta informoval členy zastupitelstva o tom, že dne 25. 12. 2023 podala Radka Ksandrová rezignaci na člena zastupitelstva obce. Na uvolněný mandát nastupuje náhradnice z téže kandidátní listiny, a to paní Jitka Kopinová. Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné.

ZO vzalo informaci na vědomí.

k bodu 1:

Složení slibu nového člena zastupitelstva

Starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval paní Jitku Kopinovou ke složení slibu. Paní Jitka Kopinová informovala zastupitele, že zvážila svoje působení v zastupitelstvu a z rodinných důvodů nebude nadále členem zastupitelstva.

Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Tomáš Staněk a Kateřina Pavlasová. Starosta sdělil, že zápis č. 8/2023 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyla podána námitka, zápis je schválen.

Průběh jednání:

k bodu 2:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s vyjádřením provozovatele distribuční soustavy k žádosti dne 5. 12. 2023. Obec žádala o přeložku zařízení na RD čp. 95 na Vinici, kdy vrchní vedení bude přepojeno na nový podpěrný bod umístěný na pozemku parc. č. 1136 v místě demontované konzole. Demontáž proběhne na náklady ČEZ Distribuce, a.s. Zastupitelstvo také projednalo smlouvu č. 8120094207 o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/1-2024
ZO schvaluje smlouvu č. 8120094207 o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s obsahem dodatku č. 21 ke smlouvě s AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. (příloha č. 3). Předmětem dodatku je nový ceník služeb.

Usnesení č. 3/1-2024
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje dodatek č. 21 ke smlouvě s AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:

Předsedkyně inventarizační komise Bc. Kateřina Pavlasová přednesla zprávu o průběhu inventarizace obecního majetku za rok 2023 (příloha č. 4), která probíhala od 1. 1. 2024 do 27. 1. 2024.

Usnesení č. 4/1-2024
ZO schvaluje zprávu o průběhu inventarizace majetku obce za rok 2023.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Před jednáním starosta upozornil na limit částky vyčleněné v rozpočtu obce na kulturu a vyzval zastupitele, aby byl rozpočet dodržen.

k bodu 5:

Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnost Okrašlovacího spolku Vinařského z. s., IČ 19437790, ve výši 40 000 Kč na rok 2024 (příloha č. 5). Tomáš Staněk oznámili střet zájmů, protože je členem spolku. Po diskusi nad programem klubu byla požadovaná částka ponížena o 11 000 Kč.

Usnesení č. 5/1-2024
ZO schvaluje příspěvek ve výši 29 000 Kč na činnost Okrašlovacího spolku Vinařského z. s. na rok 2024 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Staněk)

k bodu 6:

Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnost „Klubu deskových her“ ve výši 9 000 Kč na rok 2024 (příloha č. 6). Karel Kadeřábek oznámil svůj střet zájmů. Po diskusi nad programem klubu byla částka ponížena o 3 000 Kč.


Usnesení č. 6/1-2024
ZO schvaluje příspěvek ve výši 6 000 Kč na činnost „Klubu deskových her“ na rok 2024 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Kadeřábek)

k bodu 7:

Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnost Šipkařského klubu (Hospůdka na Vinici) ve výši 5 000 Kč na rok 2024 (příloha č. 7). Tomáš Staněk oznámil svůj střet zájmů. Po následné diskusi bylo konstatováno, že Šipkařský klub v rámci své žádosti snížil částku oproti předchozímu roku o 2 000 Kč, a proto požadovaná částka dále snížena nebyla a bude sloužit na úhradu startovného v nové sezóně.

Usnesení č. 7/1-2024
ZO schvaluje příspěvek ve výši 5 000 Kč na činnost Šipkařského klubu (Hospůdka na Vinici) na rok 2024 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Staněk)

k bodu 8:

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí paní Kamily Hejhalové(příloha č. 8)týkající se obnovy původní polní cesty na Šmolcov. Současná trasa je vedena přes soukromý pozemek. V příloze této žádosti je uvedena výhrada majitele pozemku, po kterém je vedena cesta, fotografie stromu rostoucího na původní trase (dokládající dlouhodobou nepoužitelnost cesty) a katastrální mapa, na základě, které žadatelka navrhuje obnovu cesty. Zároveň nabízí nezbytnou součinnost zdarma.

Usnesení č. 8/1-2024
ZO schvaluje obnovu polní cesty s ohledem na plán společných zařízení v rámci KoPÚ.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9 - různé:

Na veřejném setkání se pan XXXXX vyjádřil k situaci obnovy polní cesty, upozornil na ucpaný propustek u památného dubu a dále poukázal na nevhodné zpevnění polní cesty okolo své zahrady. Sdělil svůj požadavek na úpravu terénu dané cesty pod jeho zahradou.

Ve Vinařích 7. 2. 2024

v.r. Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster