Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 6/2017
 2. Zrušení usnesení
 3. Kupní smlouva — prodej domu
 4. Smlouva o poskytnutí služeb, Černohlávek oil na sběr použitého kuchyňského oleje
 5. Různé
 • dohoda o vyrovnání finančních záležitostí s bývalým správcem obce
 • zápis žáků do 1.ročníku ZŠ Vrdy
 • komplexní pozemková úprava


Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 7. 2. 2018 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno v 20:30 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Radka Ksandrová, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová
Omluveni: Bc. Ivana Nováková, Jan Šabat
Hosté: Lukáš Suchánek

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovateli zápisu byli navrženy a schváleny Radka Ksandrová a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 1/2018 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta obce seznámil ZO se závěrečným rozpočtovým opatřením č. 6/2017, které bylo provedeno z důvodů změn na příjmové části a úpravách na straně výdajů – přesuny mezi paragrafy. Závěrečné rozpočtové opatření (příloha č. 2) bylo provedeno k 31. 12. 2017. Pravomoc k provedení tohoto kroku byla delegována ZO na starostu obce usnesením č. 4/7-2017.

ZO bere zprávu o závěrečném rozpočtovém opatření č. 6/2017 na vědomí.

k bodu 2:
Zastupitelstvo obce projednalo „Zápis 1/2017 z jednání kontrolního výboru“, konaného dne 19. 8. 2017.
Zpráva zmiňuje řadu usnesení přijatých zastupitelstvem obce v letech 2015 a 2016, která nebyla splněna, dále zmiňuje usnesení, která nebyla správná nebo byla nepřesná.
Zastupitelstvo obce z tohoto důvodu ruší následující usnesení (příloha č. 3):

Usnesení č. 4/1/2015 Usnesení č. 7/8/2015
Usnesení č. 8/1/2015 Usnesení č. 7/9/2015
Usnesení č. 9/1/2015 Usnesení č. 3/1/2016
Usnesení č. 9/3/2015 Usnesení č. 8/2/2016
Usnesení č. 10/3/2015 Usnesení č. 8/3/2016
Usnesení č. 5/4/2015 Usnesení č. 4/4/2016
Usnesení č. 5/6/2015 Usnesení č. 5/4/2016
Usnesení č. 6/7/2015 Usnesení č. 8c/4/2016

Usnesení: č. 1/2-2018
ZO souhlasí se zrušením výše uvedených usnesení.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce seznámil ZO s kupní smlouvou (příloha č. 4) na prodej pozemku parc. č. 140/1 (238 m2) včetně stavby č. p. 137, pozemku parc. č. 140/2 (201 m2) včetně stavby č. p. 149, pozemku parc. č. 54/2 (282 m2) zahrada v k.ú. Vinaře.
Starosta obce navrhuje schválit kupní smlouvu s XXXXX na prodej za dohodnutou celkovou cenu XXXXX (příloha č. 4).

Usnesení: 2a/2-2018
ZO Vinaře schvaluje kupní smlouvu s XXXXX na prodej pozemku parc. č. 140/1 (č. p. 137), parc. č. 140/2 (č. p. 149), parc. č. 54/2 za celkovou cenu XXXXX a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

V návaznosti na postup prodeje starosta obce dále navrhuje schválit Dohodu o advokátní úschově (příloha č. 5) s advokátem JUDr. Radoslavem Bolfem, IČ 70796050, sídlem Mělník, Zádušní 2590, PSČ 276 01.

Usnesení: 2b/2-2018
ZO Vinaře schvaluje Dohodu o advokátní úschově s JUDr. Radoslavem Bolfem, IČ 70796050 při realizaci prodeje parc. č.
 140/1 (č. p. 137), parc. č. 140/2 (č. p. 149), parc. č. 54/2 mezi obcí Vinaře a XXXXX za celkovou cenu XXXXX a pověřuje starostu podpisem dohody.
Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce informoval ZO o nutnosti aktualizovat smlouvu s firmou Libor Černohlávek, IČO 16539184, na bezplatné dodání a provozování nádob na sběr použitého kuchyňského oleje (příloha č. 6).
Tyto nádoby budou umístěny u kontejnerů na tříděný odpad ve Vinařích a na Vinici a olej bude možno do nich ukládat v uzavřených PET lahvích.

Usnesení č. 3/2-2018
ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Libor Černohlávek, IČO 16539184.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta obce informoval:

 • ke dni 22. 1. 2018 byla podepsána dohoda o vyrovnání finančních záležitostí s bývalým správcem obce Mgr. Josefem Novosadem
 • v budově základní školy ve Vrdech se uskuteční 6. 4. 2018 zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Vrdy
 • komplexní pozemková úprava: dne 7. 2. 2018 navštívil obecní úřad pan Z. Smetánka a informoval starostu a místostarostu o výsledku svých návštěv u některých občanů Vinař, vlastníků pozemků s větší výměrou. Žádal tyto vlastníky o podepsání formuláře, v němž je na zastupitelstvu obce požadováno, aby na Pozemkovém úřadu v Kutné Hoře podalo návrh na zahájení komplexní pozemkové úpravy ve Vinařích. Návštěvy u vinařských vlastníků uskutečnil Z. Smetánka na základě žádosti pana J. Vavřiny a na základě dohody s ním; podle této dohody pan Z. Smetánka s formulářem kontaktoval vlastníky pozemků sídlící ve Vinařích a pan J. Vavřina vlastníky, sídlící mimo Vinaře. Téměř všichni vlastníci, které Z. Smetánka ve Vinařích navštívil, s textem formuláře souhlasili a podepsali jej. Vlastní informaci pro vlastníky pozemků v katastrálním území Vinaře ohledně komplexní pozemkové úpravy uveřejní zastupitelstvo obce na úřední desce, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě.

Ve Vinařích dne 10.2.2018

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 16. 2. 2018

Sejmuto z úřední desky: 4. 3. 2018