Program:

 1. Schválení stanov dobrovolného svazku Mikroregion Čáslavsko
 2. Výroční zpráva za rok 2018 – ZDE
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-6014728/1 s firmou ČEZ Distribuce a.s.
 4. Pojistná smlouva Česká Pojišťovna a.s., pro pojištění majetku a odpovědnosti
 5. Dodatek ke smlouvě o pronájem pozemku parcela č. 953/1 a 953/6
 6. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658/1, 658/3, 658/4, 668/19
 7. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658/1, 658/3, 658/4
 8. Schválení dotace z Operativního programu Zaměstnanost, administrace a nastavení projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042
 9. Změna Směrnice č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 10. Změna Směrnice č. 3/2017 oběh účetních dokladů — navýšení limitu pokladní hotovosti
 11. Žádost o odkoupení části pozemku pro stavbu rodinného domu parcela č. 78/1, 78/3, 77/6
 12. Svahová nestabilita u čp. 31 a čp. 104
 13. Rozpočtové opatření číslo 1/2019
 14. Různé

Zápis č. 2 / 2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.3.2019 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno v 20:35 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová.

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Ivana Nováková a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Lenka Hypešová a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 1/2019 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Starosta navrhl zastupitelstvu rozšířit program jednání o bod č. 13 - Rozpočtové opatření číslo 1/2019.
Starosta nechal hlasovat o přidání bodu č. 13 do programu jednání.

Usnesení č. 1/2-2019
ZO schvaluje doplnění bodu č. 13 do programu jednání.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta předložil zastupitelům ke schválení stanovy dobrovolného svazku Mikroregion Čáslavsko ze dne 5. 2. 2019 (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/2-2019
ZO schvaluje stanovy dobrovolného svazku Mikroregion Čáslavko ze dne 5. 2. 2019.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta seznámil ZO dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s výroční zprávou za rok 2018 (příloha č. 3).

Usnesení č. 3/2-2019
ZO schvaluje výroční zprávu za rok 2018.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta seznámil ZO se smlouvou o zřízení věcného břemene č. IP-12-6014728/1 s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 (příloha č. 4). Náhrada za věcné břemeno činí 1 000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 4/2-2019
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-6014728/1 s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta předložil zastupitelům návrh pojistné smlouvy č. 41807492-76 sjednané u České pojišťovny (příloha č. 5), kterou se pojišťuje obecní majetek. Oproti pojistné smlouvě stávající se zvyšují ceny pojištěných obecních nemovitostí, a tím se zvyšuje i případné pojistné plnění.
Starosta informoval, že cena pojistného bude činit 24 219,- Kč za rok.

Usnesení č. 5/2-2019
ZO schvaluje smlouvou č. 41807492-76 sjednanou u České pojišťovny a.s., kterou se pojišťuje obecní majetek v uvedeném rozsahu, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta předložil k opětovnému projednání dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 28. 5. 2018 uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX o pronájmu pozemků č. 953/1 a 953/6 v k.ú. Vinaře (příloha č. 6).
O projednání požádala paní XXXXX, kdy souhlasí se změnou ceny, aby mohla na pozemek vypouštět koně. Ohradník musí umístit minimálně 7 metrů od vozovky. Současně se paní XXXXX zavazuje, že bude sekat přilehlé příkopy.
Výše pachtovného ze všech pozemků činí 2 029,- Kč za kalendářní rok.

Usnesení č. 6/2-2019
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 28. 5. 2018 uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX o pronájmu pozemků č. 953/1 a 953/6 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta informoval, že smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX dle usnesení 8/1-2019 ze dne 13. 2. 2019 nepodepsal, protože došlo k jinému rozdělení pronajatých ploch za strany propachtovatelů.
Starosta předložil k opětovnému projednání Smlouvu o zemědělském pachtu 3/2019 uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX, o pronájem částí pozemků č. 658/4, 658/3, 658/1 a 668/91 v k.ú. Vinaře (příloha č. 7).
Výše pachtovného ze všech pozemků činí 297,- Kč za kalendářní rok.

Usnesení č. 7/2-2019
ZO schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu 3/2019 uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX, o pronájmu částí pozemků č. 658/4, 658/3, 658/1 a 668/91 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta informoval, že smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX dle usnesení 8/1-2019 ze dne 13. 2. 2019 nepodepsal, protože došlo k jinému rozdělení pronajatých ploch za strany propachtovatelů.
Starosta předložil k opětovnému projednání smlouvu o zemědělském pachtu 2/2019 uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX o pronájmu částí pozemků č. 658/4, 658/3, 658/1 v k.ú. Vinaře (příloha č. 8).
Výše pachtovného ze všech pozemků činí 1 867,- Kč za kalendářní rok.

Usnesení č. 8/2-2019
ZO schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu 2/2019 uzavřenou mezi obcí Vinaře a XXXXX o pronájmu částí pozemků č. 658/4, 658/3, 658/1 v k.ú. Vinaře (příloha č. 8) a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se schválením dotace z Operativního programu Zaměstnanost OPZ 4.1/080/0010042 ve výši 1 265 931,50 Kč obci Vinaře (příloha č. 9).
Starosta informoval, že bude uzavřena dohoda o provedení práce na administraci projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 s externím pracovníkem.

Usnesení č. 9/2-2019
ZO schvaluje přijetí dotace z Operativního programu Zaměstnanost OPZ 4.1/080/0010042 ve výši 1 265 931,50 Kč.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s dodatkem č. 1/2019 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (příloha č. 10).

Usnesení č. 10/2-2019
ZO schvaluje dodatek č. 1/2019 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s dodatkem č. 1/2019 ke směrnici č. 3/2017 - oběh účetních dokladů (příloha č. 11). Navrhovaná změna navyšuje limit pokladní hotovosti na 50 000,- Kč.

Usnesení č. 11/2-2019
ZO schvaluje dodatek č. 1/2019 ke směrnici č. 3/2017 - oběh účetních dokladů s navýšeným limitem pokladní hotovosti na 50 000,- Kč.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí paní XXXXX, o odkoupení částí pozemků č. 78/1, 78/3, 77/6 v k.ú. Vinaře pro stavbu rodinného domu (příloha č. 12).

Usnesení č. 12 A/2-2019
ZO neschvaluje prodej částí pozemků č. 78/1, 78/3, 77/6 v k.ú. Vinaře

Hlasování: pro: 0 proti: 5 zdržel se: 0

Místostarostka Ivana Nováková navrhla prodat pozemky celé, protože zbylé části pozemků jsou nedostupné a pro obec nevyužitelné.

Usnesení č. 12 B/2-2019
ZO souhlasí s prodejem pozemků č. 78/1, 78/3, 77/6 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se svahovou nestabilitou pozemků ve Vinařích - u nemovitostí čp. 31, kde spadl kus skály, a u čp. 104, kde odpadávají jednotlivé kameny.
Starosta požádal o nové posudky Českou geologickou službu (ČGS). Pracovník ČGS byl 18. 3. 2019 prověřit stav svahů na místě. ČGS ve svém posudku ze dne 30. 8. 2018 upravuje u svahové nestability č. 13-41-23/1, evidované v Registru svahových nestabilit ČGS, riziko kategorie II. na kategorii III. u čp. 31. Posudek na čp. 104 bude vypracován do 30 dnů.
Prvotní sanace musí být hrazena z rozpočtu obce, protože v současné době nejsou vypsané dotace na odtěžení a sanaci skály.
Starosta požádal zastupitelstvo obce, aby mohl jednat s firmou STRIX Chomutov a.s. o odstranění havarijního stavu skály u čp. 31 a čp.104.

Usnesení č. 13/2-2019
ZO pověřuje starostu jednáním s firmou STRIX Chomutov a.s. o odstranění havarijního stavu skály u čp. 31 a čp. 104 ve Vinařích.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření číslo 1/2019 (příloha č. 13).

Usnesení č. 14/2-2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2019.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:
Starosta obce informoval o tom, že:

 • svoz rostlinného bioodpadu v roce 2019 začne 5. 4. 2019, svozové dny budou vždy v pátek – sudý týden. Poslední svoz bude 29. 11. 2019 s možností prodloužení.
 • svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu z domácností bude 4. 6. 2019.
 • k výpadkům veřejného osvětlení opětovně docházelo z důvodu povětrnostních vlivů ve Vinařích i na Vinici
 • volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 24. 5. - 25. 5. 2019


Ve Vinařích dne 27. 3. 2019

Josef Brom, starosta obce 


Vyvěšeno na úřední desce: 28. 3. 2019

Sejmuto z úřední desky: 13. 4. 2019