Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 1/2024
 2. Dopravní obslužnost – ukončení stávající smlouvy se Středočeským krajem (IDSK)
 3. Dohoda o provedení práce se zastupitelem
 4. Oprava části povrchu u polní cesty u mostku a pod zahradami
 5. Oprava výtluků místních komunikací
 6. Dotace na lesní techniku
 7. Záměr obce č. 37 prodat historicky připlocený pozemek
 8. Záměr obce č. 38 směnit a prodat historicky připlocený pozemek
 9. Záměr obce č. 39 směnit a prodat historicky připlocený pozemek
 10. Záměr obce č. 145 prodat historicky připlocený pozemek
 11. Výsadba stromu v parku – Okrašlovací spolek Vinařský z. s.
 12. Discgolf – Okrašlovací spolek Vinařský z. s.
 13. Různé

Zápis č. 2/ 2024 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 23.3.2024 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin a skončeno ve 20:05 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Vladan Habarta, Kateřina Pavlasová, , Markéta Veselková, Tomáš Staněk, Karel Kadeřábek
Omluveni: Markéta Veselková
Hosté:

Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Tomáš Staněk a Karel Kadeřábek. Starosta sdělil, že zápis č. 1/2024 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyla podána námitka, zápis je schválen.

Průběh jednání:

k bodu 2:

Starosta obce informoval o nutnosti ukončení stávající smlouvy o zajištění a financování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem (IDSK), a to z toho důvodu, že doprava bude zajištěna na základě již dříve schválené smlouvy prostřednictvím Mikroregionu Čáslavsko (příloha č. 3).

Usnesení č. 3/2-2024
ZO schvaluje dohodu o ukončení stávající smlouvy se Středočeským krajem (IDSK) o zajištění a financování dopravní obslužnosti.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:

Zastupitelstvo obce projednalo dohodu o provedení práce se zastupitelkou Kateřinou Pavlasovou na údržbu veřejné zeleně (příloha č. 4). Z důvodu střetu zájmů se Kateřina Pavlasová zdrží hlasování.

Usnesení č. 4/2-2024
ZO schvaluje dohodu o provedení práce se zastupitelkou.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Pavlasová)

k bodu 4:

Starosta obce seznámil ZO s nabídkami na opravu polních cest s tím, že nabídku zaslaly firmy VPK Suchý s.r.o. (příloha č. 5), BLASTAV s.r.o. (příloha č. 6) a Rokos stavby s.r.o. (příloha č. 7).

Starosta obce informoval, že firma Rokos stavby s.r.o. nabídla nejnižší cenu a nejkratší termín realizace. Byla provedena částečná oprava dvou úseků polních cest – úsek pod zahradami za 48 884 Kč s DPH a u mostku za 63 549 Kč s DPH.

Usnesení č. 5/2-2024
ZO poděkovalo starostovi za rychlé jednání a schválilo úhradu obou faktur firmě Rokos stavby s.r.o.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:

Starosta obce informoval, že realizace pokládky elektrického vedení do země je posunuta na roky 2026–2027, a proto doporučil projednat opravu místních komunikací.

Opravu místních komunikací nabídly: Oprava komunikací Zoubek s.r.o. (příloha č. 8), Silnice cajk, s.r.o., která nabídla, že provede opravy pouze v rozsahu 400 m2 jako ukázkovou práci (příloha č. 9), Silnice Servis Group s.r.o. (příloha č. 10).

Zastupitelstvo obce prodiskutovalo nabídky s ohledem na cenu a rozhodlo se nakonec oslovit dvě firmy, přičemž přihlédlo k referenci u dražší nabídky, kterou si někteří zastupitelé prověřili před jednáním. Firma Silnice Servis Group s.r.o. provede práce na Vinici a Silnice cajk, s.r.o. ve Vinařích.

Usnesení č. 6/2-2024
ZO schvaluje dodávku prací od Silnice Servis Group s.r.o. a Silnice cajk, s.r.o.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:

Starosta obce předložil zastupitelům k projednání možnosti získání dotace v rámci programu Rozvoje venkova a v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027.

Intervence 35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství. Z diskuse vyplynulo, že by obec měla pořídit štěpkovač a motorovou pilu. Dotace je 50 %.

Usnesení č. 7/2-2024
ZO schvaluje záměr (přípravu a podání dotace) v rámci „Investice do technologií pro hospodaření v lesích – držitelé lesů“.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Před projednáváním dalších bodů týkajících se směn a prodejů přilplocených pozemků připomněl starosta diskuse z pracovních schůzek. Zdůraznil, že je nutné pohlížet na směny z několika hledisek. Žadatelé mezi sebou nedosáhli shody ohledně toho, jak vyřešit přilehlé pozemky. Návrhy geodeta, který zmapoval celý prostor, nebyly přijaty. Došlo pouze k dohodě ohledně průběhu hranice mezi pozemky. Kromě toho je nutné zohlednit směny soukromých pozemků pod obecní komunikací.

k bodu 7:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost advokátní kanceláře zastupující XXX (příloha č. 11) o prodej části obecního pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Vinaře o výměře cca 50 m2, který sousedí s jeho nemovitostí ve Vinařích čp. XXX.

Zastupitelstvo projednalo otázku zpřesnění hranice pozemku, kde je opěrná zeď jednoznačně umístěna na obecním pozemku, avšak ještě se nachází v toleranci. Zastupitelstvo souhlasí s provedením zpřesnění, které umožní zachování věcného stavu, a to na základě právních a technických zjištění.

Zbytek pozemků, o něž žádá, bude předmětem odprodeje, avšak pouze u části pozemku, která není připlocená k jinému pozemku. Starosta doporučil nezaplocenou část, která je svým způsobem pro obec neudržovatelná, odprodat nejvyšší nabídce.

Usnesení č. 8/2-2024
ZO schvaluje zpřesnění hranice pozemku mezi obecním pozemkem parc. č. 1059 a pozemkem XXX st. č. XXX, které umožní zachování věcného stavu. Dále schvaluje záměr obce prodat část nezaploceného pozemku parc. č. 1059 a pověřuje starostu obce vypracováním záměru obce prodat pozemek.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:

Zastupitelstvo projednalo žádost paní XXX o směnu historicky připlocené části pozemku parc. č. 1059 o cca 25 m2k její nemovitosti Vinaře čp. XXX. V rámci směny nabízí žadatelka část svého pozemku parc. st. č. XXX, který se nachází pod obecní komunikací (příloha č. 12).

Zastupitelstvo zároveň projednalo odprodej části připloceného obecního pozemku parc. č. 309/20 o výměře cca 36 m2k zahradě XXX.

Usnesení č. 9/2-2024
ZO schvaluje záměr obce směnit a odprodat rozdíl u části pozemků uvedených v bodě 8 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:

Zastupitelstvo projednalo žádost XXX o směnu a prodej historicky připlocené části pozemku parc. č. 309/20 o cca 24 m2 k její nemovitosti Vinaře čp. XXX. V rámci směny nabízí část jejího pozemku parc. st. č. XXX, který před plotem navazuje na obecní komunikaci (příloha č. 13).

Usnesení č. 10/2-2024
ZO schvaluje záměr obce směnit a odprodat části pozemků uvedené v bodě 9 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost XXX (příloha č. 14) o prodej historicky připloceného pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Vinaře o výměře 23 m2 k jeho nemovitosti Vinaře čp. XXX.

Usnesení č. 11/2-2024
ZO schvaluje záměr obce prodat část pozemku uvedenou v bodě 10 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce vypracováním adresného záměru.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:

Starosta obce seznámil s ústní žádostí Okrašlovacího spolku Vinařského z.s. s tím, že mají zájem vysadit dvě břízy do parku na návsi ve Vinařích.

Zastupitelka Kateřina Pavlasová sdělila zastupitelstvu a starostovi, že Marek Šonka provedl opravu ochran kolem stromů u obecní cesty směrem k Bousovu a obnovil výsadbu uschlých stromů. Ačkoli starosta uznává důležitost ochrany přírody a obnovy stromů, zdůrazňuje potřebu dodržovat určitá pravidla. Marek Šonka pracuje pro obec na základě dohody a není možné, aby prováděl práce, které mu nebyly zadány obecním úřadem. Navíc je nepřijatelné, aby nebyli starosta či místostarosta informováni o podobných aktivitách předem.

Usnesení č. 12/2-2024

ZO schvaluje výsadbu dvou bříz do parku.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:

Okrašlovací spolek Vinařský z.s. požádal o úhradu 8 košů na discgolf v částce 2 700 Kč za jeden koš. Spolek se zaváže, že bude provádět údržbu zeleně v celé lokalitě, kde budou rozmístěny tyto herní prvky.

Usnesení č. 13/2-2024

ZO schvaluje proplacení discgolfových košů za podmínky, že bude zajištěna údržba okolní zeleně spolkem, a pověřuje starostu sepsáním dohody.

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdrželi se: 2 (Pavlasová, Staněk)

k bodu 13 - různé:

 • elektrické vedení do země je odloženo na roky 2026–2027
 • volby do Evropského parlamentu proběhnou 7. a 8. 6. 2024
 • Vinařští myslivci upozornili zastupitelku Kateřinu Pavlasovou na nevhodný a nelegální ořez větví na obecních stromech. Starosta uvedl, že prořez proběhl bez souhlasu obce a nikdo z pracovníků obce se této činnosti neúčastnil. Vinařští myslivci přislíbili zastupitelce Kateřině Pavlasové, že pošlou poučení o tom, proč se tento ořez takto provádět nemá, ale do jednání ZO obec nic neobdržela.
 • seznámení s možností dalších dotací na hřbitov, naučné stezky, komunální techniku atd.

Ve Vinařích 6. 4. 2024

v.r. Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster