Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 2. Zpráva kontrolního výboru č. 1/2017
 3. Zpráva finančního výboru č. 1/2017
 4. Zrušení pevné linky na obecní úřad + zřízení mobilní linky
 5. Obnovení služby CzechPoint (např. evidence obyvatel) a komunikace přes datové schránky
 6. Žádost o pronájem obecních pozemků na Vinici
 7. Využití nemovitostí čp. 137 a čp. 149 ve Vinařích
 8. Nové vodovodní přípojky
 9. Les – informace odborného lesního hospodáře
 10. Výběr firmy pro kalamitní těžbu dřeva napadeného kůrovcem
 11. Informace o distribucí nádob na bioodpad
 12. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče
 13. Zpráva o činnosti šipkařského družstva Hospůdka na Vinici a žádost o příspěvek na činnost
 14. Obnova hrobového místa válečného hrobu
 15. ČEZ distribuce a.s.- vyvrácené a jinak poškozené sloupy el. vedení
 16. Různé
 • Zastupitelstvo obce obnovilo blahopřání k životnímu jubileu občanů
 • Zastupitelstvo obce děkuje ..


Zápis č. 3/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.8.2017 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 18:10 hodin a skončeno v 20:50 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Bc. Ivana Nováková, Radka Ksandrová, Jan Šabat, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová
Hosté: Radka Humlová, Josef Jon, Zdeněk Vojáček

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Josef Čížek a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 2/2017 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Starosta požádal zastupitelstvo o rozšíření programu jednání o 5 bodů. Bod č. 8 se týká vodovodních přípojek, bod č. 10 výběru firmy pro kalamitní těžbu dřeva napadeného kůrovcem, bod. č. 13 se týká žádosti o příspěvek na činnost šipkařů, bod č. 14 obnovy hrobového místa válečného hrobu, bod č. 15 ČEZ distribuce a.s.

Starosta nechal hlasovat o přidání těchto bodů do programu zjednání.

Usnesení č. 1/3
ZO schvaluje bod doplnit body č. 8, 10, 13, 14 a 15 do programu jednání.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2017 (příloha č. 2). Rozpočet se upravuje na straně příjmů o 140.230,- Kč a na straně výdajů o 626.230,- Kč. Rozdíl mezi příjmovou a výdajovou částí ve výši 486.000,- Kč pokryje finanční rezerva.
Výdajová část se navyšuje zejména o tyto větší částky:

 • 100.000,- Kč na nutné opravy ČOV a kanalizace,
 • 200.000,- Kč na svoz TKO - loňské faktury v této výši byly uhrazeny až v letošním roce,
 • 100.000,- Kč činnost místní správy - nákup nového počítače pro obnovení služby CzechPoint, včetně nového softwaru a softwaru pro vedení účetnictví,
 • 136.230,- Kč na nezaplacenou daň z příjmů právnických osob za roky 2015 a 2016

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017.

Usnesení č. 2/3
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Předsedkyně kontrolního výboru Bc. Ivana Nováková přednesla zprávu č. 1/2017 kontrolního výboru týkající se kontroly zápisů a usnesení za roky 2015 a 2016 (příloha č. 3).

ZO bere tuto zprávu na vědomí a zjištěnými nedostatky se bude zabývat na příštích zasedáních.

k bodu 3:
Předsedkyně finančního výboru Lenka Hypešová přednesla zprávu č. 1/2017 finančního výboru týkající se kontroly výběru poplatků za TKO a psy v roce 2015 a kontroly pohledávek z minulých let (příloha č. 4).

ZO bere tuto zprávu na vědomí.

k bodu 4:
Starosta informoval zastupitele o tom, že pevná telefonní linka se ke dni 23. 8. 2017 ruší a bude nahrazena již fungující mobilní linkou 607 769 616, která je zároveň kontaktním číslem na starostu obce.

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 5:
Starosta informoval zastupitele o nutnosti nákupu nového počítače určeného pro práci v CzechPointu.
Starosta dále informoval, že některé části systému byly doposud registrovány na bývalé zastupitele, kteří rezignovali na svůj mandát (J. Gerenda a E. Hartová) . Z těchto důvodů musela být provedena přeregistrace všech účtů (datové schránky, pošta, certifikáty, CzechPiont včetně všech agend, katastr nemovitostí atd.), bez těchto systémů by nebyl úřad plně funkční.
Následně proběhne propojení těchto agend s účetním programem Gordic (např. evidence obyvatel, poplatky, účetnictví, majetek obce).

Usnesení č. 3/3
ZO obce schvaluje nákup nového počítače a softwaru.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Z jednání ZO se omluvila zastupitelka Dagmar Kovandová a z jednání odešla, jednání pokračuje v počtu 6 zastupitelů.

k bodu 6:
Starosta obce seznámil ZO s žádostí paní XXXXX o pronájem obecních pozemků p. č. 953/1, 953/6 a 952/7 o celkové výměře 2660 m2 v k.ú. Vinaře za účelem sečení trávy a pastvy koní (jedná se o pozemky na Vinici u křižovatky).
ZO pro výše uvedené pozemky nemá zatím jiné využití a shodlo se na vypracování záměru obce tyto pozemky pronajmout za účelem sečení trávy bez pastvy koní.

Usnesení č. 4/3
ZO schvaluje záměr obce pronajmout pozemky č. p. 
953/1, 953/6 a 952/7 v k.ú. Vinaře za účelem sečení trávy a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.
Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1

k bodu 7:
Starosta obce navrhl zrušit usnesení bývalého zastupitelstva č. 3/5 z roku 2016, ve kterém schválilo záměr obce koupené nemovitosti čp. 137 a č. p. 149 zbourat a vybudovat na pozemcích místo pro kontejnery na tříděný odpad a možnosti zřízení sběrného dvoru, z důvodu neplatně uzavřené smlouvy .

Usnesení č. 5/3
ZO ruší usnesení č. 3/5 z roku 2016.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Z následující diskuse vzešel jednoznačný návrh na prodej nemovitosti čp. 137 a č. p. 149.

Usnesení č. 6/3
ZO se shodlo na prodeji nemovitosti čp. 137 a čp.149 na pozemcích č. p. st. 140/1 , st. 140/2 a p. č. 54/2 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Obec Vinaře požádala 7. 6. 2017 obec Vrdy o souhlas k odběru pitné vody a následnému připojení dvou vodoměrů pro dvě nová odběrná místa:
První odběrné místo je dům pana XXXXX. Druhé odběrné místo bude na pozemku p. č. st. 90 v k.ú. Vinaře paní XXXXX, která zde plánuje výstavbu domu.
Rada obce Vrdy podle usnesení č. 12/15/2017 souhlasí s tím, abychom si na rozšíření vodovodního řádu o 2 odběrná místa ve Vinařích nechali vypracovat projekt.
Z dalšího jednání starosty J. Broma se starostou obce Vrdy A. Šindelářem vyplynulo, že toto stanovisko obce Vrdy zaručuje, že s dodávkou vody pro tato 2 nová odběrná místa bude, po vypracování projektové dokumentace, obcí Vrdy vysloven souhlas.

Usnesení č. 7/3
ZO pověřuje starostu zajištěním projektové dokumentace na vybudování vodovodních přípojek pro dům čp. 159 a pozemek p. č. st. 90 v k.ú. Vinaře.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta seznámil zastupitele s dopisem revírníka Lesů ČR Ing. Nevoleho o stavu lesa ve vlastnictví obce (příloha č. 5).
V porostu 801Va11 („háj“) byl již na podzim 2016 zjištěn výskyt kůrovcových stromů. Napadené stromy však nebyly vytěženy a v současné době se ohnisko výskytu kůrovců rozšířilo do okolí a došlo k napadení dalších stromů. Napadené stromy je nutno bezodkladně z lesa odstranit a zabránit dalšímu šíření. Vzhledem k míře rozšíření je již nutno asanaci řešit holou sečí o výměře asi 0,25 ha (vyznačeno barvou) a zbylou část výběrem smrků ze smíšeného lesa.
Současný stav lesa potvrzuje, že minulým zastupitelstvem nebyla této problematice (že les je napaden kůrovcem) věnována dostatečná pozornost, a za období od skončení mandátu předchozího zastupitelstva do současné doby se stav lesa ještě výrazně zhoršil.

ZO bere tuto informaci na vědomí.

Na jednání ZO se vrátila zastupitelka Dagmar Kovandová a jednání pokračuje v počtu 7 zastupitelů.

k bodu 10:
Starosta seznámil zastupitele s nutností provést probírku dřeva v obecním lese z důvodu napadení kůrovcem a předložil nabídky firem (příloha č. 6) zabývajícími se těžbou dřeva.
První nabídka přišla od firmy Aleš Holeček, Černohorská 8, 530 02 Pardubice, IČO 72965029, s cenou díla 330,- Kč/m3 vytěžené dřevní hmoty. Cenou se rozumí těžba a přiblížení dřevní hmoty na určené odvozové místo.
Druhá nabídka přišla od firmy Radovan Holec, Bratroňov 12, 538 25 Nasavrky, IČO 48175765, s cenou díla 410,- Kč/m3 vytěžené dřevní hmoty.
Třetí nabídka od firmy PROFILes, s.r.o. , Dolní Branná 235, 543 62 Dolní Branná, IČO 27541711, se omluvila z těžby pro nedostatek volných kapacit. Nabídla však spolupráci spojenou s obchodem s dřevní hmotou vytěženou v rámci nahodilé těžby z obecních lesních pozemků.

Usnesení č. 8/3
ZO vybralo nabídku od firmy Aleš Holeček, Černohorská 8, 530 02 Pardubice, IČO 72965029 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta seznámil ZO s tím, že do současné doby obec vydala občanům celkem 149 ks hnědých svozových nádob na bioodpad a obec hradí vývoz těchto nádob ve výši 663,- Kč za 1 popelnici za rok (v současné době tato částka činí celkem 98.787,- Kč/rok).
Částka 663,- Kč se hradí i v případě, že nádoba není občany využitá a nevyváží se.
ZO nemá k dispozici evidenci svozových nádob vydaných občanům předchozím zastupitelstvem. S ohledem na povinnost vést evidenci poplatníků hledá zastupitelstvo způsob, jak tuto evidenci pro rok 2018 zajistit.
Podrobnější informace o distribuci nádob na bioodpad (příloha č. 7)

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 12:
Zastupitelka obce Radka Ksandrová seznámila přítomné s programem připravovaného „Zábavného odpoledne pro děti a rodiče“, které se bude konat dne 16. 9. 2017 od 13:00 hodin ve Vinařích. Akci pořádá obec Vinaře. Předběžný rozpočet na akci činí 17.000,- Kč. (příloha č. 8)
Sponzoři této akce jsou vítáni.

Usnesení č. 9/3
ZO souhlasí s programem a s předběžným rozpočtem ve výši 17.000,- Kč na pořádanou akci „Zábavné odpoledne pro děti a rodiče“.

k bodu 13:
Starosta obce přečetl zprávu o činnosti šipkařského družstva Hospůdka na Vinici za minulé roky (příloha č. 9), uvedl také, že se podíleli na vyčištění chodníku na Vinici a přislíbili spolupráci při organizaci připravovaného „Zábavného odpoledne pro děti a rodiče“.
Zároveň seznámil zastupitele se žádostí o příspěvek na jejich činnost ve výši 7.000,- Kč.

Usnesení č. 10/3
ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 7.000,- Kč na činnost šipkařského družstva Hospůdka na Vinici a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

k bodu 14:
Starosta informoval o tom, že Firma Bau-Amstav trade company s.r.o. provedla na místním hřbitově s pověřením Velvyslanectví Ruské Federace v Praze úpravu válečného hrobu neznámého vojína. Celá akce byla financována Ruskou Federací.

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 15:
Starosta informoval ZO, že na základě události ze dne 23. 6. 2017, kdy se obcí prohnal silný poryv větru a vylomil dva dřevěné sloupy na Vinici, pracovníci společnosti ČEZ distribuce a.s. událost pouze zdokumentovali. Od té doby havarijní stav sloupů trvá.
Obec provedla preventivní místní šetření a zdokumentovala poškozené nebo jinak nevyhovující sloupy. Následně starosta obce požádal společnost ČEZ distribuce a.s. o statické posouzení poškozených sloupů elektrického vedení v obci.
Požadavek ČEZ distribuce a.s. zaevidovala 17. 8. 2017 pod číslem „1094284798“ a předala odpovědnému pracovišti ke zpracování. O dalším postupu nás budou informovat.

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 16:
ZO obnovilo blahopřání k životnímu jubileu občanů.
ZO děkuje všem občanům, kteří nezištně posekali trávu na veřejných prostranstvích a tím se zasloužili o lepší vzhled naší obce.
ZO obce děkuje panu Josefu Jonovi za bezplatné poskytnutí dlaždic na opravu chodníku k budově obecního úřadu ve Vinařích.


Ve Vinařích dne 30. 8. 2017

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 30. 8. 2017

Sejmuto z úřední desky: 19. 9. 2017