Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 2
 2. Závěrečný účet obce Vinaře za rok 2018
 3. Účetní závěrka obce Vinaře za rok 2018
 4. Rozhodnutí o sjezdu na místní komunikaci
 5. Výběr firmy na zhotovení opravy střechy na škole
 6. Žádost obce o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
 7. Stanovení ceny pro žádosti o prodeje historicky připlocených pozemků v intravilánu obce
 8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře
 9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 10. Žádost o směnu a prodej části pozemku u parc. čísel 637/2, 1103, st. 63/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 11. Změna druhu pozemku u parc. čísel 985/1 a 985/2 v k.ú. Vinaře
 12. Smlouva o prodeji části pozemku pro stavbu rodinného domu parcela č. 78/1, 78/3, 77/6 v k.ú. Vinaře
 13. Zpráva kontrolního výboru
 14. Pachtovní smlouva ZOD Skryje
 15. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče
 16. Vyúčtování neinvestiční dotace na podporu aktivit z rozpočtu obce za rok 2018
 17. Žádost o neinvestiční dotaci pro Šipkařský klub Hospůdka na Vinici na rok 2019
 18. Žádost o umístění dopravního značení
 19. Informace ČEZ distribuce a.s. o schválené výměně venkovního vedení za kabelové
 20. Zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce
 21. Různé
 • devět bodů


Zápis č. 3/ 2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17.05.2019 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hodin a skončeno ve 20:20 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová
Hosté: Radka Ksandrová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Radka Humlová a Bc. Ivana Nováková. Starosta sdělil, že zápis č. 2/2019 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky – zápis je schválen.

Starosta navrhl zastupitelstvu rozšířit program jednání o bod č. 20. - Zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Starosta nechal hlasovat o přidání bodu č. 20 do programu jednání.

Usnesení č. 1/3
ZO schvaluje doplnění bodu č. 20 do programu jednání.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření číslo 2/2019 (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/3–2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2019.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta obce informoval o tom, že návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce od 10. 4. 2019 do 25. 4. 2019. Zjištěný nedostatek při přezkumu hospodaření je méně významný, bez vlivu na hospodaření obce. Nedostatek byl ve výkazu Fin 2 –12 M k 31. 12. 2018, kdy nebyla provedena povinná úprava rozpočtu vůči neinvestičním přijatým transferům ze státního rozpočtu na položce 4111.
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Vinaře za r. 2018 (příloha č. 3).

Usnesení č. 3/3–2019
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo opatření, kdy zastupitelstvo obce zajistí důkladnější finanční kontrolu výkazu FIN 2–12 M.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh účetní závěrky obce Vinaře za rok 2018. (příloha č. 4). Z předložených dokladů ZO zjistilo, že účetní závěrka za rok 2018 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Usnesení č. 4/3–2019
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Zastupitelstvo obce projednalo předloženou projektovou dokumentaci k povolení nového sjezdu z pozemku parc. č. 45/4 na místní komunikaci parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře (příloha č. 5).

Usnesení č. 5/3–2019
ZO schvaluje vybudování nového sjezdu na místní komunikaci dle předložené projektové dokumentace a pověřuje starostu vydat rozhodnutí po zaplacení správního poplatku.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta obce předložil zprávu od výběrové komise Mikroregionu Čáslavsko, která pro obec Vinaře zajistila výběrové řízení na opravu střechy na škole. Komise poptala tři firmy: 1. Střechy Gorský, s.r.o., IČ 28387881, 2. Štefan Mik, IČ 63843510, 3. Pavel Nový, IČ 48672335, a zveřejnila poptávku na profilu zadavatele. Pro zhotovení opravy doporučila firmu Pavel Nový, IČ 48672335 (příloha č. 6).
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu výběrové komise a schválilo firmu Pavel Nový, IČ 48672335, zároveň projednalo také znění smlouvy o dílo s touto firmou.

Usnesení č. 6/3–2019
ZO schvaluje opravu střechy na bývalé škole firmou Pavel Nový, IČ 48672335. Cena realizace 624.693,- Kč s DPH. Současně schvaluje znění smlouvy o dílo s touto firmou a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce požádal o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje“ v částce 16.320,- Kč (příloha č. 7).
Starosta obce požádal o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství v částce 31.200,- Kč (příloha č. 8).
ZO bere na vědomí.

k bodu 7:
Starosta obce oslovil Ing. Vladimíra Janečka (odhadce), aby ZO obeznámil s oceněním pozemků ve vlastnictví obce Vinaře, které jsou fakticky předzahrádkami či částmi stávajících zahrad, nebo ploch v jednotném funkčním celku se stavbami a stavebními pozemky jednotlivých uživatelů tzv. pod jedním uzavřením. Upravená cena takovéhoto pozemku v obci Vinaře činí 509,- Kč/m2, v místní části Vinice, pak cena pozemku, by činila 427,- Kč/m2 (příloha č. 9).
Starosta obce doporučil zastupitelstvu realizovat prodeje historicky připlocených pozemků v intravilánu obce Vinaře a v osadě Vinice za nižší ceny vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti vznikly i před více jak 20 lety a občané budou mít s narovnáním stavu další výdaje – zajistí si geometrické zaměření hranic, budou muset podat daňová přiznání a zaplatit daň.
Starosta obce vyzval zastupitele k předložení návrhu ceny. Zastupitelka obce navrhla cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 7a/3–2019
ZO neschválilo navrhovanou cenu 100,- Kč/m2.

Hlasování: pro:2 proti: 3 zdržel se: 0

Zastupitelka obce předložila návrh 30,- Kč/m2 s tím, že tato cena bude časově omezena 31. 12. 2020. Po tomto datu bude prodej realizován za odhadní cenu.

Usnesení č. 7b/3–2019
ZO schválilo prodejní cenu 30 Kč/m2 za historicky připlocené obecní pozemky v k.ú. Vinaře. Za uvedených podmínek budou realizovány prodeje pozemků, o něž bude požádáno do 31. 12. 2020. Po tomto datu bude prodej realizován za odhadní cenu.

Hlasování: pro:3 proti: 2 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta obce předložil žádost žadatelů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře (příloha č. 10). Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře s podmínkou zohlednění sjezdu (bod č. 4 tohoto zápisu) při tvorbě geometrického plánu.
K návrhu nebyl vznesen jiný návrh.

Usnesení č. 8/3–2019
ZO schvaluje prodej části pozemku 1054/5 v k.ú. Vinaře dle přiloženého nákresu, resp. dle stávajícího oplocení připadajícího k čp. 88 s návazností na projektovou dokumentaci sjezdu, a pověřuje starostu vypracováním záměru obce. Po oddělení bude nově vzniklý pozemek odprodán za částku 30 Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu zajistí žadatelé včetně nákladů na následné vkladové řízení.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta obce předložil žádost pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře (příloha č. 11).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře.
K návrhu nebyl vznesen jiný návrh.

Usnesení č. 9/3–2019
ZO schvaluje prodej části pozemku 1054/5 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti, resp. dle stávajícího oplocení připadajícího k parc. č. 45/4 P, a pověřuje starostu vypracováním záměru obce. Po oddělení bude nově vzniklý pozemek odprodán za částku 30 Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu zajistí žadatel včetně nákladů na následné vkladové řízení.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta obce předložil žádost pana XXXXX o směnu a prodej u pozemků parc. č. st.63/1, 1103, 63/2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 12).
Zastupitelstvo obce na základě žádosti a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem a směnou částí pozemků parc. č. st.63/1, 1103, 63/2 v k.ú. Vinaře.
K návrhu nebyl vznesen jiný návrh.

Usnesení č. 10/3–2019
ZO schvaluje prodej a směnu částí pozemků parc. č. 63/1, 1103, 63/2 v k.ú. Vinaře dle přiloženého nákresu, resp. dle stávajícího oplocení připadajícího k parc. č. st. 63/1 v k.ú. Vinaře, a pověřuje starostu vypracováním záměru obce. Po upřesnění hranice a směně bude rozdíl ve výměře odprodán za částku 30 Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu zajistí žadatel včetně nákladů na následné vkladové řízení.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta obce informoval o žádosti o trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pozemku p. č. 985/2 a části pozemku 985/1 v k.ú. Vinaře (příloha č. 13). Druh pozemku bude změněn na ostatní plochu se způsobem využití zeleň.

Usnesení č. 11/3–2019
ZO schvaluje žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pozemku p. č. 985/2 a části pozemku 985/1 v k.ú. Vinaře a se změnou druhu pozemku na ostatní plochu se způsobem využití zeleň.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta obce informoval o pozměněné žádosti paní XXXXX o koupi pozemku na stavbu rodinného domu. Jmenovaná žádá o prodej částí pozemků z parc. č 78/1, 78/3, 77/6 v k.ú. Vinaře (příloha č. 14).
Místostarostka navrhla ZO zrušit usnesení č. 12 B/2 –2019, ve kterém ZO schválilo prodej celých pozemků parc. č 78/1, 78/3, 77/6 v k.ú. Vinaře.

Usnesení č. 12 A/3 – 2019
ZO souhlasí se zrušením usnesení č. 12 B/2 – 2019.

Hlasování: pro: 3 proti: 2 zdržel se: 0

ZO projednalo žádost o odkoupení částí pozemků parc. č 78/1, 78/3, 77/6 v k.ú. Vinaře za účelem výstavby rodinného domu. Navržená prodejní cena činí 550,- Kč/m2.
ZO stanovilo podmínky, za kterých bude podepsána smlouva:

 1. Pozemky budou odděleny plotem. Kupující bude udržovat obecní pozemek za svým plotem v pásu 1 m od plotu z důvodu nepřístupnosti obecního pozemku.
 2. Vzhledem k tomu, že paní XXXXX se stavebními úpravami dotkla větší části obecních pozemků, než je ochotna odkoupit (vykácené stromy, byla zde provedena navážka), je nutno tyto pozemky upravit tak, aby v budoucnu nedocházelo k poškozování její nemovitosti.

Usnesení č. 12 B/3–2019
ZO schvaluje prodej části pozemků parc. č. 78/1, 78/3, 77/6 v k.ú. Vinaře o celkové výměře 142 m2 dle přiloženého nákresu paní XXXXX. Pozemky budou odprodány za částku 550,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce vypracováním nového záměru obce na prodej částí pozemků parc. č. 78/1, 78/3, 77/6 v k.ú. Vinaře. Vyhotovení geometrického plánu zajistí žadatelka včetně nákladů na následné vkladové řízení. Nová hranice pozemku po prodeji bude rozdělena plotem. Z důvodu nepřístupnosti obecního pozemku bude majitelka nemovitosti udržovat obecní pozemek za svým plotem v pásu 1 m od plotu. Po dokončení stavby musí žadatelka na své náklady upravit obecní pozemky tak, aby v budoucnu nedocházelo k poškozování její nemovitosti. Na základě geometrického plánu bude nedílnou součástí smlouvy věcné břemeno pro přístup na parc. č. 77/8, 77/7 a 305/2 v k.ú. Vinaře za účelem údržby sdružené vodovodní přípojky.

Hlasování: pro: 3 proti: 2 zdržel se: 0

k bodu 13:
Předsedkyně kontrolního výboru Radka Humlová seznámila zastupitelstvo se zápisem kontrolního výboru obce Vinaře č. 1/2019 o kontrole smluv s VHS Benešov na fakturaci stočného za rok 2018 (příloha č. 15).
Starosta obce postoupil výsledky kontroly firmě VHS Benešov ke zřízení nápravy.
ZO bere zprávu kontrolního výboru na vědomí a bude se touto problematikou zabývat na příštích zasedáních.

k bodu 14:
Starosta obce při kontrole smluv zjistil, že obec nemá s firmou Zemědělské obchodní družstvo Skryje řádně uzavřenou pachtovní smlouvu. Platnost smlouvy vypršela v roce 2012. Návrh nové smlouvy, který byl zaslán obci v roce 2013, nebyl podepsán. Vzhledem k tomu, že firma pozemky nadále obhospodařovala, zasílala pachtovné v původní výši jako do roku 2012. Nová pachtovní smlouva zvyšuje roční pachtovné na částku 10.294,- Kč. Seznam parcel je uveden v příloze smlouvy (příloha č. 16).
Zastupitelstvo obce smlouvu projednalo a se smlouvou souhlasí.

Usnesení č. 13/3–2019
ZO schvaluje pachtovní smlouvu č. 5/2019 (Smlouva o zemědělském pachtu) s firmou Zemědělské obchodní družstvo Skryje, IČ 00122971 na výše uvedené pozemky v ceně 10.294,- Kč/rok. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Pachtovní smlouvy č. 5/2019.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 15:
Zastupitelka Dagmar Kovandová navrhla pověřením organizace zábavného odpoledne pro děti a rodiče paní Radku Ksandrovou.
Radka Ksandrová informovala o programu zábavného odpoledne pro děti a rodiče dne 1. 6. 2019 a o předběžném rozpočtu nákladů na akci ve výši 13.400,- Kč. Konečné vyúčtování bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení č. 14/3–2019
ZO schvaluje jako organizátorku akce zábavné odpoledne pro děti a rodiče paní Radku Ksandrovou.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
ZO bere předběžný rozpočet na vědomí.

k bodu 16:
Starosta obce seznámil ZO s vyúčtováním neinvestiční dotace za rok 2018 na podporu aktivit šipkařského klubu „Hospůdka na Vinici“ z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč (příloha č. 17).

Usnesení č. 15/3–2019
ZO schvaluje vyúčtování neinvestiční dotace na podporu aktivit šipkařského klubu „Hospůdka na Vinici“ za rok 2018 ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 17:
Starosta obce předložil ZO žádost šipkařského klubu „Hospůdka na Vinici“ o neinvestiční dotaci na rok 2019 na podporu aktivit z rozpočtu obce (příloha č. 18).
ZO žádost projednalo a schválilo dotaci ve výši 5.000,- Kč na rok 2019.

Usnesení č. 16/3–2019
ZO schvaluje neinvestiční dotaci na podporu aktivit šipkařského klubu „Hospůdka na Vinici“ na rok 2019 ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 18:
Starosta obce informoval o petici občanů na omezení rychlosti na 30 km/hod. a zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na místní komunikaci (příloha č. 19). Tato místní komunikace umožňuje jediný přístup k zemědělským pozemkům. Proto bylo jednáno s firmou AGRO ZBYSLAV s.r.o., Zemědělské obchodní družstvo Skryje, ZVD Krchleby a.s. Zákaz průjezdu těžké techniky bez vybudování jiné přístupové cesty k zemědělským pozemkům je nereálný. Proti omezení rychlosti nebyla vznesena jediná výhrada.
ZO materiály prostudovalo a souhlasí s osazením dopravních značek na snížení rychlosti 30 km/hod. u čp.13 a čp. 124.

Usnesení č. 17/3–2019
ZO schvaluje omezení rychlosti na 30 km/hod. a souhlasí s osazením dopravních značek u čp. 13 a čp. 124 ve Vinařích.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 18/3–2019
ZO neschvaluje zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny.

Hlasování: pro: 0 proti: 5 zdržel se: 0

k bodu 19:
Starosta obce informoval ZO o výpovědi z podpůrných bodů (sloupy) od společnosti ČEZ distribuce a.s., která připravuje v části obce Vinice na rok 2021 úpravu stávajícího nadzemního vedení nízkého napětí (knn, dem.nn) v rámci stavby IE – 12 – 6009273 bude toto vedení nahrazeno zemním kabelovým vedením. Na podpěrných bodech se nachází veřejné osvětlení obce a rozhlas, které bude do realizace nutné demontovat.
Průběžné informace budou zveřejňovány na úřední desce.
ZO bere informaci o výpovědi na vědomí.

k bodu 20:
Starosta seznámil ZO se Smlouvou o zřízení věcného břemene na parc. č. 1092 v k.ú. Vinaře, č. IP – 12–6013261/VB/2 Vinaře p. č. 189 s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 (příloha č. 20). Náhrada za věcné břemeno činí 2.000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 19/3–2019
ZO schvaluje Smlouvou o zřízení věcného břemene parc. č. 1092 v k.ú. Vinaře č.IP – 12–6013261/VB/2 s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 21:
Starosta obce informoval o:

 • dokončení opravy střechy na obecním úřadě
 • vydání dvou druhů historických pohlednic obce Vinaře, prodejní cena pohlednice je 10,- Kč/ks
 • svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu z domácností dne 4. 6. 2019
 • započaté rekonstrukci vnitřních prostor obecního úřadu
 • probíhající kompletní rekonstrukci dvou mostků, U dubu a U bažantnice
 • přípravě sanace skalního masivu, čekáme ještě na dvě vyjádření
 • tom, že finanční prostředky pro sanaci skalního masivu obec zatím nezískala, jedná se na několika institucích, pokud prostředky obec nezíská, provede zajištění výhradně z obecního rozpočtu, a to pouze v základní míře bez trvalého řešení, které je nad možnosti obecního rozpočtu
 • děkovném dopise od Diakonie Broumov za sbírku použitého ošacení a podporu projektu „Nepotřebné věci potřebným“
 • opravě střechy na stávající čekárně ve Vinařích


Ve Vinařích dne 22.5.2019

Josef Brom, starosta obce 


Vyvěšeno na úřední desce: 23. 5. 2019

Sejmuto z úřední desky: 8. 6. 2019