Program:

1. Změna DSO Mikroregion Čáslavsko na „Mikroregion Čáslavsko, společenství obcí“

2. ČEZ, věcné břemeno č. 180276 [IZ-12-004051/VB01]

3. ČEZ, věcné břemeno č. IV-12-6034652

4. Dětské hřiště na Vinici

5. Smlouva o členském příspěvku 2024 - Lípa pro venkov z. s.

6. Změna katastrální hranice v rámci probíhající KoPÚ Vinaře

7. Různé


Zápis č. 3/2024 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 11. 5. 2024 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin a skončeno v 18:35 hodin.

Přítomni: Josef Brom, Vladan Habarta, Bc. Kateřina Pavlasová, Ing. arch. Ing. Karel Kadeřábek, Tomáš Staněk, Markéta Veselková

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Josef Brom a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Bc. Kateřina Pavlasová a Markéta Veselková.

Starosta sdělil, že zápis č. 2/2024 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

Usnesení č. 1/3-2024

ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:

Starosta obce představil zastupitelstvu nové stanovy DSO Mikroregion Čáslavsko (příloha č. 2), který v reakci na novelu zákona o obcích směřuje k transformaci na společenství obcí (SO). V podstatě nedochází k žádným zásadním změnám, SO však umožňuje nabízet svým členským obcím podporu v širším rozsahu, mj. ve formě sdíleného úředníka s možností jeho využití v samostatné i přenesené působnosti, např. při správních řízeních.

Usnesení č. 2/3-2024

ZO schvaluje změnu názvu DSO Mikroregion Čáslavsko na „Mikroregion Čáslavsko, společenství obcí (s. o.)“ a s tím související změnu stanov. Současně ZO pověřuje starostu obce, aby v souladu s tímto usnesením hlasoval při projednávání transformace svazku na shromáždění starostů DSO Mikroregion Čáslavsko.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:

Starosta obce seznámil ZO s budoucí smlouvou o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. 180276 [IZ-12-004051/VB01] na parcele číslo 1136 v k. ú. Vinaře s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035 (příloha č. 3). Smlouva se týká nového betonového sloupu s praporcovou konzolí a pojistkovou skříní SP100/95 v části Vinice, kde dochází k demolici objektu čp. 95.

Usnesení č. 3/3-2024

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 180276 [IZ-12-004051/VB01] s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:

Starosta obce seznámil ZO s budoucí smlouvou o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. IV-12-6034652na parcelách č. 1103/1, 1102/1, 1092/1 a 1093/1 v k. ú. Vinaře s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035 (příloha č. 4). Smlouva se týká pokládky kabelu do země v části Vinice.

Usnesení č. 4/3-2024

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6034652 s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:

Starosta obce seznámil ZO se zadávací dokumentací projektu "Hřiště Vinice" (příloha č. 5) a smlouvou o dílo (příloha č. 6). Dále upozornil na nezbytnost odsouhlasení této smlouvy a zadávací dokumentace, neboť jsou klíčové pro úspěšné podání žádosti o dotaci a pro zajištění následné realizace plánovaného projektu.

Usnesení č. 5/3-2024

ZO schvaluje zadávací dokumentaci projektu „Hřiště Vinice“ a pověřuje starostu Josefa Broma k oslovení dodavatelů na podání nabídky. Hodnocení a výběr nabídek proběhne dne 22. 5. 2024. ZO zároveň schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem s firmou podle výběru hodnotící a výběrové komise.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 6/3-2024

ZO jmenuje tyto členy hodnotící a výběrové komise:

Bc. Kateřina Pavlasová

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (K. Pavlasová)

Ing. arch. Ing. Karel Kadeřábek

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (K. Kadeřábek)

Markéta Veselková

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (M. Veselková)

k bodu 5:

Starosta obce seznámil ZO se smlouvou o členském příspěvku 2024 pro spolek MAS Lípa pro venkov z. s. (příloha č. 7).


Usnesení č. 7/3-2024

ZO schvaluje smlouvu o členském příspěvku 2024 pro spolek MAS Lípa pro venkov z. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem pozemkových úprav v k. ú. Vinaře. Jsou dokončovány práce na návrhu pozemkové úpravy, jejichž součástí jsou i změny katastrálních hranic mezi obcemi. Ty si vesměs vyžádalo řešení návrhu pozemkových úprav. Hranice jsou vyrovnávány v půdních blocích, navrhovány na pevné linie v terénu tak, aby byly pokud možno zřetelné pouhým okem. Dále jsou touto cestou odstraňovány tzv. spůlné hranice, kdy např. sousední obce vlastní každá polovinu historické cesty. S jednotlivými dotčenými vlastníky pozemků byly změny projednány a následně odsouhlaseny v rámci návrhu nového uspořádání pozemků v KoPÚ.

Usnesení č. 8/3-2024

ZO schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú. Vinaře a k. ú. Bousov, k. ú. Lovčice, k. ú. Vrdy, k. ú. Žleby, která je navržena v rámci KoPÚ tak, jak je zakresleno a popsáno v dokumentaci o změně katastrálních hranic. V souvislosti s tím pověřuje starostu obce Josefa Broma podepsáním změn katastrálních hranic obcí (příloha č. 8), kterou vyhotovila firma GAP Pardubice s.r.o., Pražská 135, 530 06 Pardubice.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Ve Vinařích 12. 5. 2024

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster