Program:

  1. Závěrečný účet za rok 2013
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinaře za rok 2013
  3. Účetní závěrka za rok 2013
  4. Odkup pozemků s p.č. 952/7, 953/1 a 953/6 v k.ú. Vinaře
  5. Rozpočtové opatření č. 1/2014
  6. Stanovení ceny stočného – VHS Benešov
  7. Umístění mysliveckých zařízení na obecních pozemcích
  8. Různé
  • Vinařská čarodějnice 2014.
  • Zastupování ve věci prohlášení zalesněných obecních pozemků za les.


Zápis č. 4/2014 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 21. května 2014 od 19:00 hod.

Přítomni: Jan Gerenda, Lenka Hypešová, Josef Brom, Lukáš Záruba, Karel Bárta a Jiří Behůl.
Nepřítomni: Miloš Břeň
Místostarosta zahájil veřejně zasedání a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Lukáš Záruba. Ověřovateli zápisu byli navrženi a schválení Lenka Hypešová a Jiří Behůl. Místostarosta sdělil, že zápis č. 3/2014 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány námitky - zápis je schválen.
Místostarosta navrhl doplnění programu o Bod 7 - Umístění mysliveckých zařízení na obecních pozemcích a rozdělení Bodu 1 na dva body. Bod 1 — Závěrečný účet za rok 2013. Bod 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2013.


Program jednání:

Bod 1
Místostarosta předložil ke schválení závěrečný účet za rok 2013, který byl vyvěšen na úřední desce po dobu 30 dnů a nebyly k němu žádné připomínky.

ZO schválilo závěrečný účet za rok 2013.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 2
ZO bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2013, kde byly zaznamenány následující nedostatky:
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů § 7 odst. 2 písm. e), neboť: Územní celek neposkytl kontrolorům informace či písemnosti jimi požadované. Nebyla doložena legalizační doložka stvrzující datum podepsání kupní smlouvy ze dne 27. 2. 2013 na prodej pozemků p.č. 77/16 o výměře 111 m2 a p.č. 77/17 o výměře 88 m2. Návrh kupní smlouvy byl zaslán (bez podpisu starosty) k podpisu druhé a třetí straně (13. 3. 2013). Zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy na svém zasedání dne 10. 4. 2014 a pověřilo starostu obce k podepsání kupní smlouvy. Starosta smlouvu podepsal a neuvedl datum podpisu na smlouvě.

ZO schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2013 s výhradou. Nedostatek zjištěný přezkoumáním hospodaření obce Vinaře se nedá opravit a dohledat zpětně, a proto se ZO bude připomínkami auditora řídit v roce 2014. Bude dbát na dodržování postupu dle zákona o obcích o prodeji pozemků.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 3
Zastupitelka L. Hypešová předložila ke schválení účetní závěrku za rok 2013.

ZO schválilo účetní závěrky za rok 2013.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 4
Místostarosta předložil k opětovnému projednání bod bod 8 ze zápisu 2/2014 z důvodu nerozhodného hlasování. Jedná se o koupi pozemků s p.č. 952/7, 953/1 a 953/6 v k.ú. Vinaře.

ZO schválilo koupi pozemků s p.č. 952/7, 953/1 a 953/6 v k.ú. Vinaře v ceně 158.647,- Kč o celkové výměře 2660 m2 a pověřilo místostarostu k sestavení kupní smlouvy.
Hlasovalo: 6 Pro: 4 (Lenka Hypešová, Josef Brom, Jan Gerenda, Jiří Behůl) Proti: 2 (Karel Bárta, Lukáš Záruba) Zdrželo: 0

Bod 5
Zastupitelka L. Hypešová uvedla rozpočtové opatření č. 1/2014. Opatření v příjmové části představuje navýšení rozpočtu o 12.000,- Kč a ve výdajové části opatření představuje rovněž navýšení rozpočtu o 12.000,- Kč. Podrobný popis rozpočtového opatření viz příloha tohoto zápisu.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2014.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0 

Bod 6
Způsob stanovení ceny stočného vychází z platných předpisů (Cenový věstník MF ČR). Provozovatel vodohospodářské infrastruktury VHS Benešov nepředložil ZO kalkulaci k odsouhlasení, proto cena stočného vychází z loňské kalkulace. Tím, že se vychází z loňské kalkulace, tak zastupitel J. Brom navrhl zachovat stejné ceny jako v loňském roce.

ZO schválilo fakturaci stočného pro rok 2014 dle směrných čísel v ceně 828,- Kč včetně DPH na obyvatele trvale žijícího v obcí pro rok 2014. U rekreačních objektů bude účtována cena za jednu osobu na rok. Fakturace bude probíhat pololetně. Rozdíl ceny proti kalkulované ve výši 230,- Kč na obyvatele a rok bude VHS Benešov dotovat obec.
Zastupitel J.Brom upozornil na skutečnost, že kalkulace nezahrnuje všechny náklady, např.servisní opravy, odvozy kalů (tyto náklady hradí obec). Dále byla diskutována potřeba změnit plošnou dotaci, která zahrnuje obyvatele na Vinici v k.ú. Vrdy.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 7
Zastupitel L. Záruba předložil žádost o umisťování mysliveckých zařízení na obecních pozemcích (výčet zařízení viz příloha) v k.ú. Vinaře. Po skončení životnosti nebo přestěhování bude pozemek uveden do původního stavu.

ZO schválilo umisťování mysliveckých zařízení na obecních pozemcích. Každé nové zařízení bude oznámeno obecnímu úřadu. V případě posedů a velkých krmelců (nad 6 m2) bude umístění schvalovat ZO.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 8 - Různé 1 (Vinařská čarodějnice 2014)
Místostarosta informoval o konání Vinařské čarodějnice 2014 pořádané OÚ Vinaře dne 30. 4. 2014. Čtvrtého ročníku se zúčastnilo přibližně 100 dospělých a 60 dětí. Tradičně se zapaloval oheň za účasti hasičů ze Žlebů. Soutěžilo se o nejhezčí kostým čarodějnice, zdarma byly nealko nápoje pro děti, špekáčky a maso z uzené kýty.
Sponzory na tuto akci byli: Obec Vinaře, Eva Hartová, manželé Ksandrovi, manželé Sobotkovi, Jiří Vavřina, Jan Gerenda, Josef Kruml (pozemek), Ivana Plšková, Lukáš Záruba, Tomáš Záruba, Miloš a Marie Břeňovi.
Příprava této akce byla spojena s brigádami na zvelebení obce. Bylo odpracováno celkem 270 hodin. Ve Vinici se vyčistil okraj lesa nad cestou od č.p. 115 k silnici l/17 od náletových dřevin. Ve Vinařích se pokácely stromy a keře schválené ZO. Vyčistila se obecní oplocenka nad Vinařemi od náletových dřevin. Dále byly sesbírány odpadky podél všech komunikací vedoucích z obce.

Bod 8 — Různé 2 (Zastupování ve věci prohlášení zalesněných obecních pozemků za les)
Místostarosta informoval o ukončení platnosti plné moci pro JUDr. Jiřího Sehnala pro zastupování obce Vinaře ve věci změny kultury zalesněných pozemků s p.č. 258, 259, 286, 288, 79, 153/42 a 794/94 v k.ú. Vinaře z orné půdy na les. U výše uvedených pozemků byla změněna kultura na les a veškerá rozhodnutí nabyla právní moci.

Zasedání skončilo v 19:50 hod.


Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 30.5.2014 Sejmuto: 16.06.2014