Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 2. Zpráva o činnosti finančního výboru č. 2/2017 (poplatky za rok 2016)
 3. Směrnice č. 2 — Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce
 4. Směrnice č. 3 — Oběh účetních dokladů
 5. Platební výměry od FÚ Čáslav
 6. Smlouva s AVE o odběru, přepravě a odstranění odpadu na ČOV
 7. Zpráva inventarizační komise
 8. Stav územního plánu
 9. Vstup do dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Čáslavsko“
 10. Prodej dřevní hmoty vytěžené v rámci nahodilé těžby z obecních lesních pozemků napadených kůrovcem
 11. Různé
 • Veřejné osvětlení ve Vinařích, na odstranění závady pracuje firma Stanislav Chadraba, Vrdy
 • Budova bývalé školy ve Vinařích, zabezpečení rozbitých oken dřevěnými deskami, oprava střechy.
 • Budova obecního úřadu, oprava střechy, zbourání pravého komínu.


Zápis č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27. 9. 2017 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno v 20:50 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Bc. Ivana Nováková, Radka Ksandrová, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová
Omluven: Jan Šabat

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Josef Čížek a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 3/2017 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2/ 2017 (příloha č. 2). Rozpočet se nenavyšuje, pouze dochází k přesunu mezi paragrafy na výdajové straně rozpočtu. Paragraf 2310 položka 6121 (výstavba vodovodu) se ponižuje o částku 62.000,- Kč. Navyšují se paragrafy 3429 položka 5229 (příspěvek na činnost šipkařů) o částku 2.000,- Kč a 2221 položka 6121 (stavba autobusové čekárny) o částku 60.000,- Kč.
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017.

Usnesení č. 1/4
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Předsedkyně finančního výboru Lenka Hypešová přednesla zprávu č. 2/2017 finančního výboru týkající se kontroly výběru poplatků za TKO a psy v roce 2016 a uzavřených dohod o provedení práce a jejich proplacení v letech 2015 a 2016. (příloha č. 3).

ZO bere zprávu na vědomí a zjištěnými nedostatky se bude zabývat na příštích zasedáních.

k bodu 3:
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení směrnici, pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vinaře – č. 2/2017 (příloha č. 4).
ZO směrnici schválilo.

Usnesení č. 2/4
ZO schvaluje Směrnici, pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vinaře – č. 2/2017.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení směrnici č. 3/2017 Oběh účetních dokladů (příloha č. 5).
ZO směrnici schválilo.

Usnesení č. 3/4
ZO schvaluje směrnici č. 3/2017 Oběh účetních dokladů.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta obce Josef Brom, na žádost zastupitelstva obce, informoval o stavu pokut a penále za roky 2015 a 2016, které byly uhrazeny v letošním roce, a podotkl , že tento stav nemusí být ještě konečný. K dnešnímu dni bylo zaplaceno na pokutách a penále za roky 2015 a 2016 celkem 43.775,- Kč.

1.791,- Kč18. 3. 2017FÚ - předpis odvodu porušení rozpočtové kázně
831,- Kč18. 3. 2017FÚ - předpis penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
30.200,- Kč9. 6. 2017FÚ - předpis odvodu za porušení rozpočtové kázně
603,- Kč10. 6. 2017ČZP - předpis penále
3.655,- Kč1. 9. 2017FÚ - předpis penále za porušení rozpočtové kázně
347,- Kč2. 9. 2017FÚ - pokuta za opožděné podání vyúčtování srážkové a zálohové daně
5.900,- Kč2. 9. 2017FÚ - platební výměr – pokuta za opožděné podání daňového přiznání (DPPO 2015)
299,- Kč2. 9. 2017FÚ - platební výměr na úrok z prodlení
149,- Kč2. 9. 2017OZP – úhrada penále za dlužné pojistné

ZO bere informaci na vědomí a k této otázce se vrátí po uzávěrce roku 2017, kdy bude znám konečný stav vynaložených finančních prostředků na pokuty a penále za roky 2015 a 2016.

k bodu 6:
Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem návrhu smlouvy č. 05000014/22500222/001/2017 týkající se sběru, přepravy a odstranění odpadu z ČOV firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. (příloha č. 6).
ZO s návrhem smlouvy souhlasí a pověřuje starostu obce Josefa Broma podpisem smlouvy.

Usnesení č. 4/4
ZO schvaluje návrh smlouvy č. 05000014/22500222/001/2017 na sběr, přepravu a odstranění odpadu z ČOV pro firmu AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Předsedkyně inventarizační komise Bc. Ivana Nováková přednesla zprávu z mimořádné dílčí inventarizace obce, která se konala od 1. 8. 2017 do 10. 9. 2017. (příloha č. 7)

Usnesení č. 5/4
ZO bere na vědomí inventarizační zprávu z mimořádné inventarizace obce 2017.

k bodu 8:
Místostarosta J. Čížek informoval zastupitelstvo obce (v návaznosti na úkol uložený na zasedání ZO 2/2017 - bod č. 7) o jednání na Městském úřadu Čáslav o územním plánu Vinaře:

a) Územní plán Vinaře nabyl účinnosti dne 27. 10. 2011;
b) Dne 13. 8. 2014 požádal tehdejší starosta J. Gerenda MěÚ Čáslav o pořízení následující změny č. 1 územního plánu – „u veškeré orné půdy navrhujeme alternativní využití jako les nebo krajinnou zeleň. U plochy občanského vybavení stavební parcela č. 45 – veřejná infrastruktura přípustné jako využití pro soukromé bydlení. Parcelní č. 794/35 orná půda navrhujeme vodní plocha“;
c) Zastupitelstvo obce na svých zasedáních v letech 2014 a 2015 několikrát návrh upravovalo. Zápisy a usnesení z těchto jednání byly nepřesné, protože podle nich zastupitelstvo projednávalo změny územního plánu, avšak ve skutečnosti projednávalo pouze změny v návrhu změn č. 1 územního plánu z bodu b) výše.
d) Vlastní změna územního plánu byla Městským úřadem Čáslav připravena až v roce 2016 a byla obci Vinaře předložena dne 25. 4. 2016. Tento dokument zastupitelstvo neprojednalo, nepřijalo k němu usnesení a nebylo vydáno příslušné opatření obecné povahy. Z tohoto důvodu navrhovaná změna č. 1 územního plánu neproběhla a v platnosti zůstává „územní plán Vinaře“ ze dne 27. 10. 2011.
Podrobný chronologický přehled jednotlivých kroků je uveden v příloze tohoto zápisu. (příloha č. 8)

Usnesení č. 6/4
ZO bere na vědomí informaci místostarosty J. Čížka o územním plánu obce Vinaře.

k bodu 9:
Starosta předložil zastupitelům návrh vstoupit do dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Čáslavsko“. Přínosy jsou spatřovány v možnosti spolupracovat s okolními obcemi, využívat jejich zkušenosti, služby asistenční kanceláře, technickou a právní pomoc.
Členské příspěvky činí ročně 2.000,- Kč za obec + 4,- Kč za trvale hlášeného obyvatele.
ZO obce souhlasí se vstupem do dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Čáslavsko“.

Usnesení č. 7/4
ZO obce souhlasí se vstupem do dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Čáslavsko“ a zmocňuje starostu k podání přihlášky.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta seznámil zastupitele s nabídkami na odkup vytěžené dřevní hmoty v rámci nahodilé těžby z obecních lesních pozemků napadených kůrovcem.
Cenové nabídky:
1. Luboš Nováček, Mládežnická 457, Žleby
2. firma PROFILes s.r.o., Dolní Branná 235, Dolní Branná.

Cenové nabídky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
ZO vybralo vyšší cenovou nabídku od firmy PROFILes s.r.o..

Usnesení č. 8/4
ZO schvaluje odkup vytěžené dřevní hmoty firmě PROFILes s.r.o., Dolní Branná 235, Dolní Branná a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Veřejné osvětlení – dochází k častým výpadkům veřejného osvětlení ve Vinařích, na odstranění závady pracuje firma Stanislav Chadraba, Vrdy.
Budova bývalé školy ve Vinařích – probíhá zabezpečení rozbitých oken dřevěnými deskami a oprava střechy.
Budova obecního úřadu – proběhla oprava střechy, zbourání pravého komínu.


Ve Vinařích dne 4. 10. 2017

Josef Brom, starosta obce 


Vyvěšeno na úřední desce: 6. 10. 2017

Sejmuto z úřední desky: 23. 10. 2017