Program:

 1. Závěrečný účet obce Vinaře za rok 2017
 2. Účetní závěrka obce Vinaře za rok 2017
 3. Rozpočtové opatření č.3/2018
 4. Zpráva kontrolního výboru č. 2/2018
 5. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče, závěrečná zpráva
 6. Žádost o rozšíření mostku ve Vinařích
 7. Různé
 • turistické odpočívadlo
 • předání budovy bývalé zastávky na Vinici


Zápis č. 5/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.6.2018 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno v 20:05 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Radka Ksandrová, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Bc. Ivana Nováková, Jan Šabat
Omluveni: Ing. Josef Čížek

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Ivana Nováková a ověřovateli zápisu byli navrženi a schválení Jan Šabat a Radka Ksandrová. Starosta sdělil, že zápis č. 4/2018 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Usnesení č. 1/5-2018
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Vinaře za rok 2017. Dne 29. 5. 2018 proběhlo na obecním úřadu ve Vinařích přezkoumání hospodaření (tzv. audit) obce za období 1. 1. 2017 — 31. 12. 2017 (navazovalo na dílčí přezkoumání, které se uskutečnilo v prosinci minulého roku). Přezkoumání hospodaření provedli opět pracovníci odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
V zápisu z přezkoumání (příloha č. 2) se uvádí, že všech 23 chyb a nedostatků bylo odstraněno a všechna porušení platných předpisů z let 2015 a 2016 byla napravena.

Usnesení č. 2/5-2018
ZO schvaluje závěrečný účet obce Vinaře za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření, vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou sestavenou ke dni 31. 12. 2017 (příloha č. 3) - FINKA, rozvaha, výsledovka, inventarizační zpráva.

Usnesení č. 3/5-2018
ZO schvaluje účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2017.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2018 (příloha č. 4). ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018.

Usnesení č. 4/5-2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Předsedkyně kontrolního výboru Bc. Ivana Nováková přednesla zprávu č. 2/2018 (příloha č. 5). Kontrola nezjistila žádné podstatné nedostatky.

ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 5:
Zastupitelka Radka Ksandrová informovala o průběhu Zábavného odpoledne pro děti a rodiče, které se konalo dne 2. 6. 2018 (příloha č. 6).
Náklady na akci činily 12 931,70 Kč.

ZO bere zprávu na vědomí a děkuje všem, kteří se na konání akce podíleli.

k bodu 6:
Starosta seznámil ZO s žádostí paní XXXXX na rozšíření mostku mezi pozemky parc. číslo 1083 a 658/11 v k.ú. Vinaře za účelem lepšího přístupu na pozemek (příloha č. 7).
ZO schvaluje požadovaný záměr na rozšíření mostku s tím, že veškeré náklady na realizaci uhradí žadatel a práce provede tak, aby byl zajištěn průtok vody z dešťové kanalizace ve stejné míře jako doposud.

Usnesení č. 5/5-2018
ZO schvaluje žádost na rozšíření mostku s tím, že veškeré náklady na realizaci uhradí žadatel a práce provede tak, aby byl zajištěn průtok vody z dešťové kanalizace ve stejné míře jako doposud.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta informoval o:

 • žádosti paní XXXXX na vybudování turistického odpočívadla, kdy materiál (dřevo) poskytne obec ze stromů po těžbě „v háji"
 • předání budovy bývalé zastávky na Vinici panu XXXXX, lavičky zůstanou zachovány


Ve Vinařích dne 22. 6. 2018

Josef Brom, starosta obce 


Vyvěšeno na úřední desce: 25. 6. 2018

Sejmuto z úřední desky: 11. 7. 2018