Program:

 1. Zápis do kroniky za rok 2013
 2. Oprava komunikací v obci
 3. Pravidla prodeje a pronájmu obecních pozemků
 4. Pravidla pro povolování kácení dřevin
 5. Jednání mezi OÚ Vinaře a OÚ Vrdy
 6. Kupní smlouva pozemku s p.č. 78/4 v k.ú. Vinaře
 7. Dětský den
 8. Žádost o povolení výstavby vjezdu na obecním pozemku
 9. Žádost o vytyčení původní cesty od vodárny k č.p. 159
 10. Ukončení spolupráce na obsluze ČOV
 11. Různé
 • Oprava místních komunikací
 • Oprava textu zápis č. 5/2014 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 18. června 2014 od 19:00 hodin – Bod 9 – Různé 1.


Zápis č. 6/2014 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 6. srpna 2014 od 19:00 hod.

Přítomni: Jan Gerenda, Lenka Hypešová, Josef Brom ml., Lukáš Záruba, Karel Bárta, Jiří Behůl
Nepřítomni: Miloš Břeň
Hosté: Ing. Josef Čížek, JUDr. Jiří Sehnal, Josef Brom st., Zdeněk Vraný
Místostarosta zahájil veřejné zasedání a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva. Zapisovatelem zápisu byl
navržen a schválen Lukáš Záruba. Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Karel Bárta a Josef Brom. Místostarosta informoval o nahrávání jednání pro potřeby zapisovatele.
Místostarosta sdělil, že zápis č. 5/2014 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce. Proti zápisu byly podány námitky od lng. Josefa Čížka a Jana Gerendy k Bodu 9 Různé (oprava textu viz text níže). Místostarosta navrhl doplnění programu o Bod 3 až 5 na podnět pana J. Čížka k upřesnění zápisu č. 5. Místostarosta dále navrhl přidat do programu zasedání č. 6/2014 body 6 až 10.

Oprava textu zápis č. 5/2014 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 18. června 2014 od 19:00 hod. - Bod 9 — Různé 1.

1) V návaznosti na bod 11/3 Různé v zápisu č. 2/2014 o zaplocení veřejného prostranství s p.č. 1054/1 v k.ú. Vinaře J. Čížek uvedl, že za období, kdy zastával funkci starosty, žádnou dohodu s K.Bártou o oplocení tohoto pozemku nepodepsal. Tato otázka byla řešena zastupitelstvem vedeném panem P. Pospíšilem v předchozím období“.

2) Pan J. Čížek vznesl otázku k zápisu č. 2/2014 bod 11 různé 3, jedná se o to: kdo a do kdy zpracuje „pravidla prodeje a pronájmu obecních pozemků“ a které zastupitelstvo pravidla projedná.

3) V listopadu roku 2013 bylo domluveno, že budou novelizována „pravidla pro kácení..." tak, aby vycházela z platných právních předpisů. Podle místostarosty tato pravidla dosud nebyla novelizována, a tak J. Čížek požádal místostarostu, aby ověřil, jaká je platnost rozhodnutí zastupitelstva v této věci, jsou-li založena na neplatných právních předpisech ČR.

4) Na podzim roku 2013 bylo domluveno, že se uskuteční jednání OÚ Vinaře s OÚ Vrdy o řešení vzájemných majetkových otázkách (vodovod, kanalizace, osvětlení). J. Čížek se dotázal, zda se toto setkání uskutečnilo, s kým a s jakým výsledkem.
Odpověď: podle místostarosty se setkání dosud neuskutečnilo.

5) J. Čížek se dotázal, v jakém stavu je řešení průchodu z hlavní silnice do obecního lesa skrz vinohrad.
Odpověď: proběhla dohoda s panem Rudolfským a v současnosti probíhá odstranění oplocení.

6) J. Čížek informuje, že tímto dnem vystupuje ze Sdružení nezávislých kandidátů. Požádal místostarostu, aby vypracoval analýzu plnění volebních slibů tohoto sdružení. Zejména, že: uspoří poloviční částku na odměnu zastupitelů a z ušetřené poloviny uhradí poplatky ze psů občanů obce, sníží poplatky za odvoz TKO ze současných 350,- Kč na 250,- Kč na občana obce a uhradí poplatky občanům mladší 6 let a starší 65 let na stočném ve výši 450,- Kč. Dále, že opraví obecní komunikace, zeď obecního hřbitova a dokončí Územní plán obce.


Průběh jednání:

Bod 1
Místostarosta J. Gerenda předložil konečný návrh zápisu do kroniky obce Vinaře za rok 2013. Na předešlých pracovních jednáních zastupitelů byly k zápisu vzneseny připomínky, které byly do návrhu zapracovány.

ZO schválilo návrh zápisu do kroniky za rok 2013.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 2
Zastupitel L. Záruba seznámil zastupitele o stavu nabídek k opravě částí silnic ve Vinařích od č.p. 3 po č.p. 146 a na Vinici od křižovatky u autobusové zastávky po č.p. 56 o celkové ploše 2440 m2 prováděných prací.
Na základě podaných poptávek a došlých nabídek se výběr dodavatele řídil zákonem č. 137/2006 Sb. „zákon o veřejných zakázkách“. Byly osloveny 3 firmy a poptávka byla vyvěšena na úřední desce a internetových stránkách. Ze tří přijatých nabídek byla vybrána vítězná, kritériem podle § 78 ods. 1 tj. „nejnižší nabídková cena“, která pro tuto akci činí 969.876,- Kč a je od firmy Zemní práce Radek Šťastný, Žleby. Druhá nabídka byla o 91 .839,- Kč dražší a třetí byla o 169.439,- Kč dražší než vítězná. Příloha — protokol vyhodnocení nabídek.

ZO schválilo nabídku na opravu části silnic pro firmu Zemní práce Radek Šťastný, Žleby ve výši 969.876,- Kč.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 3
Pan J. Čížek vznesl otázku k zápisu č. 2/2014 bod 11 různé 3, jedná se o to: kdo a do kdy zpracuje „pravidla prodeje a pronájmu obecních pozemků“ a které zastupitelstvo pravidla projedná. Místostarosta J. Gerenda navrhl vzhledem k časovým důvodům zabývat se touto otázkou až po volbách a zvolení nového zastupitelstva obce.

ZO s tímto návrhem souhlasilo.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 4
V listopadu roku 2013 bylo domluveno, že budou novelizována „pravidla OU pro povolování kácení dřevin“ tak, aby vycházela z platných právních předpisů. Podle místostarosty tato pravidla dosud nebyla novelizována, a tak J. Čížek požádal místostarostu, aby ověřil, jaká je platnost rozhodnutí zastupitelstva v této věci, jsou-li založena na neplatných právních předpisech ČR.
Místostarosta informoval, že změny se týkaly kácení mimo les. Veškerá povolení od výše uvedeného data byla vydána pro kácení v lese, tudíž nová legislativa neměla vliv na schválená povolení.
Místostarosta navrhl novelizovat pravidla OÚ pro povolování kácení dřevin do konce tohoto volebního období, a to do 15. září 2014.

ZO schválilo novelizaci pravidel OÚ pro povolování kácení dřevin do 15. září 2014.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 5
Na podzim roku 2013 bylo domluveno, že se uskuteční jednání OÚ Vinaře s OÚ Vrdy o řešení vzájemných majetkových otázek (vodovod, kanalizace, osvětlení). J. Čížek se dotázal, zda se toto setkání uskutečnilo, s kým a s jakým výsledkem.
Místostarosta konstatoval, že jednání neproběhlo, a přislíbil vyvolat jednání do konce září na téma výše vodného pro občany Vinař a smlouva o provozování vodovodního řadu. Další otázky týkající se stočného, společné komunikace a osvětlení se budou projednávat v příštím volebním období.

ZO schválilo jednání s OÚ Vrdy v otázce vodného a pověřilo místostarostu J. Gerendu a J. Broma zastupovat OÚ Vinaře v tomto jednání, které se uskuteční do konce září.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 6
Místostarosta předložil návrh kupní smlouvy podle NOZ o odprodeji nově vzniklého pozemku s p.č. 78/4 v k.ú. Vinaře ve vlastnictví obce Vinaře panu XXXXX. Pozemek vznikl sloučením částí pozemků s p.č. 78/1 a 78/3 v k.ú. Vinaře. Prodejní cena bude činit 12.553,- Kč (odhadní cena je 12.070,- Kč) a daň z převodu bude hrazena OÚ Vinaře ve výši 483,- Kč, o kterou je navýšena cena pozemku.

ZO schválilo návrh kupní smlouvy na pozemek s p.č. 78/4 v k.ú. Vinaře o výměře 838 m2 panu XXXXX a pověřilo místostarostu k jejímu podpisu.
Hlasovalo: 6 Pro: 0 ; Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 7
Zastupitel K. Bárta informoval ZO o záměru pořádat „Dětský den“ za podpory obce, který se uskuteční v sobotu 6. září 2014, a požádal o příspěvek na tuto akcí ve výši 7.000,- Kč na limonádu. Podrobné informace budou včas zveřejněny.

ZO schválilo příspěvek ve výši 7.000,- Kč na nákup limonády na připravovanou akci „Dětský den“.
Hlasovalo: 6 Pro: 5 Proti: 1 (J. Brom — že je částka uvolněná opět na občerstvení) Zdrželo: 0

Bod 8
Místostarosta J. Gerenda informoval o žádosti pana XXXXX o povolení zřízení zpevněného příjezdu z p. č. 19 na p. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře, který se bude nacházet na obecním pozemku (jedná se o přístup z uličky k č. p. 86). Vjezd bude vybudován panem XXXXX na své náklady. Umístění bude na pozemku p. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře šířky cca 3,5 m z možností výběru materiálu: podkladního materiálu - kamenné drti s pojízdnou vrstvou (betonová, kamenná dlažba, asfaltový recyklát, kamenná drť).

ZO schválilo výstavbu zpevněného vjezdu na obecním pozemku s p. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře, který bude vybudován p. XXXXX na své náklady, a to z podkladního materiálu - kamenné drti s pojízdnou vrstvou (betonová, kamenná dlažba, asfaltový recyklát, kamenná drť).
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 9
Místostarosta J. Gerenda informoval o žádosti XXXXX na obnovení původní polní cesty s p. č. 1061, část 1063/1 a 1094 v k.ú. Vinaře. Jedná se o spojnici cesty od vodárny na Vinici k silnici č. 33729 poblíž č. p. 159 ve Vinařích. Zastupitel K.Bárta upozornil, že vytyčení je nutné provést nejpozději do 20. 8. 2014 kvůli výsevu nových plodin zemědělským subjektem, kde by hrozila případná finanční škoda.

ZO schválilo žádost o vytyčení cesty s p. č. 1061, část 1063/1 a 1094 v k.ú. Vinaře za předpokladu, že náklad s tím spojený nezatíží obecní rozpočet.
Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 10 
Josef Brom st. a Zdeněk Vraný seznámili ZO s předstihem o předpokládaném ukončení spolupráce na provozu ČOV, a to k datu 31. 12. 2014. Proto je třeba na uvolněná místa hledat náhradu (dvou pracovníků na obsluhu ČOV). Budoucím zájemcům po přechodnou dobu budou nápomocni s problematikou obsluhy.

ZO vzalo na vědomí skutečnost ukončení spolupráce na provozu čističky p. J. Broma st. a p. Z. Vraného ke dni 31. 12. 2014

Bod 11 — Různé 1
Zastupitel L. Záruba informoval ZO, že doporučuje upozornit občany, jichž se bude týkat budoucí oprava místních komunikací -  viz bod č. 2 tohoto zápisu. Předpokládaný termín zahájení prací je měsíc září. Z dotčených komunikací a jejich přilehlých částí odklidili vše, co by mohly komplikovat opravné práce. V případě neodstranění překážek nebude na ně brán zřetel a bez výjimek budou odstraněny provádějící firmou na náklady majitelů. Dále při samotném provádění prací bude zákaz vjíždět dopravními prostředky na připravený podklad pro pokládku asfaltového potahu, aby nedocházelo k prodražování zakázky. Přesný termín opravy bude s předstihem zveřejněn. V době opravy bude zajištěno ukládání komunálního odpadu do plastových pytlů, které dotčeným občanům zajistí obecní úřad.

Zasedání skončilo v 20:17 hod.


Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 15.8.2014 Sejmuto: 1.9.2014