Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 4
 2. Návrh rozpočtu na rok 2018
 3. Vyřazení z majetku obce na základě výsledku mimořádné inventarizace
 4. Zařazení do majetku obce
 5. Směrnice č. 7 – Schvalování účetní závěrky
 6. Směrnice č. 8 – Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 7. Plán zimní údržby místních komunikací
 8. Smlouva s firmou VOTAS s.r.o. na vodovodní přípojky
 9. Pasport vodohospodářské infrastruktury
 10. Stížnost na havarijní stav mostku přes náhon u č. p. 119 Vinaře, lokalita Šmolcov
 11. Stížnost na nezpevněnou cestu parc. č. 1083 k lokalitě Šmolcov
 12. Žádost o prodej pozemku parc. č. 658/1, 658/3, 658/4 nebo adekvátní směnu s pozemkem parc. č. 345/1 v k.ú. Vinaře
 13. Mikroregion Čáslavsko
 14. Strategický plán rozvoje obce Vinaře
 15. Nabídka firmy Černohlávek oil na sběr použitého kuchyňského oleje
 16. Různé
 • zavádění GDPR
 • projekt “Bitva u Čáslavi”
 • oprava cesty na Vinici
 • ČEZ Distribuce, a.s. plánuje nahrazení nadzemního vedení NN vedením kabelovým (do země)
 • třídění odpadu
 • zákaz pálení


Zápis č. 6/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 15. 11. 2017 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:01 hodin a skončeno v 20:02 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová
Omluveni: Radka Ksandrová, Jan Šabat
Hosté:

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Ivana Nováková a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny Dagmar Kovandová a Lenka Hypešová. Starosta sdělil, že zápis č. 5/2017 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Usnesení č. 1/6
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2017 (příloha č. 2).
ZO obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017.

Usnesení č. 2/6
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta obce seznámil ZO s návrhem rozpočtu obce Vinaře na rok 2018 (příloha č. 3). Navržený rozpočet je vyrovnaný s příjmy 3.342.000,- Kč a výdaji 3.342.000,- Kč.
Návrh bude po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce. Během této doby je možné podávat na obecní úřad připomínky k návrhu rozpočtu obce Vinaře.

Usnesení č. 3/6
ZO schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu obce Vinaře na rok 2018.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce předložil zastupitelům návrh likvidační komise na vyřazení předmětů z majetku obce (příloha č. 4). Uvedené předměty jsou rozbité nebo nefunkční.
ZO návrh projednalo a souhlasí s vyřazením předmětů v celkové výši 105.718,59 Kč z majetku obce.

Usnesení č. 4/6
ZO schvaluje vyřazení předmětů v celkové výši 105.718,59 Kč z majetku obce.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce informoval ZO o ukončených akcích z roku 2016, které je potřeba zařadit do majetku obce:

 • Hřbitovní zeď v částce 1.751.752,- Kč
 • Chodník na hřbitově v částce 287.065,- Kč
 • Elektroinstalace na obecním úřadě (technické zhodnocení budovy) v částce 102.255,- Kč.

ZO projednalo a schválilo zařadit do majetku obce hřbitovní zeď, chodník na hřbitově a elektroinstalaci na obecním úřadě v celkové částce 2.141.072,- Kč.

Usnesení č. 5/6
ZO schvaluje zařadit do majetku obce hřbitovní zeď, chodník na hřbitově a elektroinstalaci na obecním úřadě v celkové částce 2.141.072,- Kč.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení směrnici č. 7/2017 – schvalování účetní závěrky (příloha č. 5).

Usnesení č. 6/6
ZO schvaluje schválení směrnici č. 7/2017 – schvalování účetní závěrky s účinností od 1. 12. 2017.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení směrnici č. 8/2017 – poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (příloha č. 6).

Usnesení č. 7/6
ZO schvaluje směrnici č. 8/2017 – poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. s účinností od 1. 12. 2017.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta obce informoval zastupitele o plánu zimní údržby, kterou zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Údržba je prováděna od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018. Jedná se o silnice III. třídy, které se udržují převážně pluhováním. Dle prováděcí vyhlášky MDaS č. 104/1997 Sb. musí být silnice ošetřeny do 12 hodin od výjezdu posypových mechanizmů.
Starosta navrhl, aby byla zimní údržba místních komunikací prováděna ve stejném rozsahu jako v minulých letech, a to pluhováním.
Zimní údržbu bude pro obec zajišťovat na DPP práce pan Karel Bárta st.
Žádáme občany, aby parkovali svoje vozidla tak, aby nebránila provádění zimní údržby. V případě špatně zaparkovaného vozidla nebude komunikace uklizena!

Usnesení č. 8/6
ZO schvaluje plán zimní údržby komunikací a pověřuje starostu podpisem dohody o provedení práce s panem Karlem Bártou st.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání smlouvu s firmou VOTAS s.r.o., IČO 02742624 (příloha č. 7). Jedná se o vypracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti za účelem vydání ÚS, zpracování položkového rozpočtu, polohopisné zaměření a stavební dozor při realizaci vodovodních přípojek ve Vinařích pro čp. 159 (pan XXXXX) a pro pozemek parc. č. 77 / 7 (paní XXXXX). Sjednaná cena za dílo 70.000,- Kč bez DPH.
ZO návrh projednalo a se smlouvou s firmou VOTAS s.r.o. souhlasí.

Usnesení č. 9/6
ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou VOTAS s.r.o.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta obce informoval zastupitele o potřebě vyhotovit „pasport vodohospodářské infrastruktury obce, vodovod.“ (příloha č. 8).
Starosta obce předložil k projednání cenovou nabídku od firmy VOTAS s.r.o., IČO 02742624, v částce 20.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 10/6
ZO souhlasí s cenovou nabídkou firmy VOTAS s.r.o. na vyhotovení pasportu vodohospodářské infrastruktury obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta obce informoval o řešení stížnosti pana XXXXX na havarijní stav mostku přes náhon u č. p. 119 Vinaře v lokalitě Šmolcov, která byla projednána na pracovní schůzce ZO. Na základě tohoto jednání byla provedena prohlídka mostní konstrukce oprávněnou osobou s osvědčením odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy.
Opatření a návrh na odstranění zjištěných závad – opravit opěry, přespárovat zdivo klenby, vyčistit koryto pod mostkem, doplnit zábradlí na normovou výšku, zamezit přejezdu nákladních vozidel a zemědělské techniky osazením patníků. Celá zpráva (příloha č. 9).
Rekonstrukce mostku bude provedena v roce 2018.

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 11:
Starosta obce projednal se zastupiteli stížnost pana XXXXX na nezpevněnou cestu parc. č. 1083 k lokalitě Šmolcov. Tato stížnost byla projednávána opakovaně na pracovních schůzkách ZO.
Po zaměření byla cesta označena dřevěnými sloupky, které vykazovaly značné poškození. Místo dřevěných sloupků byla cesta osazena patníky z kamene. Osazené patníky budou zaměřeny geodetem, aby nebylo možné cestu v budoucnu jakkoliv zpochybnit. Následně bude v cestě lokálně provedena oprava vyježděných kolejí štěrkem nebo jiným materiálem (tašky, cihly apod.)

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 12:
Starosta předložil zastupitelům žádost pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 658/1, 658/3, 658/4 nebo adekvátní směnu s pozemkem parc. č. 345/1 v k.ú. Vinaře.

Usnesení č. 11 A/6
ZO neschvaluje prodej pozemků parc. č.
658/1, 658/3, 658/4.
Hlasování: Pro: 0 proti: 5 zdržel se: 0

ZO zvolilo druhou možnost – adekvátní směnu pozemků parc. č. 658/1, 658/3, 658/4 v majetku obce s pozemkem parc. č. 345/1 v k.ú. Vinaře v majetku pana XXXXX.

Usnesení č. 11 B/6
ZO schvaluje směnu pozemků parc. č. 
658/1, 658/3, 658/4 v majetku obce s pozemkem parc. č. 345/1 v k.ú. Vinaře v majetku pana XXXXX a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.
Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:
Starosta obce informoval zastupitele, že na shromáždění starostů Mikroregionu Čáslavsko byla obec Vinaře přijata za právoplatného člena dobrovolného svazku Mikroregionu Čáslavsko.
Starosta obce seznámil zastupitele s dokumentem „stanovy dobrovolného svazku obcí“ (příloha č. 10) a nechal o něm hlasovat.

Usnesení č. 12/6
ZO bere na vědomí přijetí obce Vinaře do Mikroregionu Čáslavsko.
ZO schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čáslavsko, se sídlem náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav 286 01, IČO 75121913, ve znění dle návrhu.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:
Starosta obce informoval zastupitele o nutnosti vypracovat strategický plán obce Vinaře. Jedná se o závazný plán rozvoje obce, který je vyžadován i při podávání žádostí o dotace.
Starosta obce navrhl využít nabídku Mikroregionu Čáslavsko na zpracování tohoto plánu za částku 10.000,- Kč.

Usnesení č. 13/6
ZO schvaluje vypracování strategického plánu obce Vinaře a pověřuje starostu zasláním objednávky Mikroregionu Čáslavsko, IČO 75121913, na zpracování tohoto plánu.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 15:
Starosta obce informoval zastupitele o nabídce firmy Libor Černohlávek, IČO 16539184, na bezplatné dodání a provozování nádob na sběr použitého kuchyňského oleje (příloha č. 11).
Tyto nádoby budou umístěny u kontejnerů na tříděný odpad ve Vinařích a na Vinici a olej bude možno do nich ukládat v uzavřených PET lahvích.

Usnesení č. 14/6
ZO schvaluje umístění nádob na sběr použitého oleje v obci Vinaře. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Libor Černohlávek, IČO 16539184.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 16:
Informace starosty obce:

 • Mikroregion Čáslavsko plánuje podporu členských obcí v souvislosti se zaváděním GDPR (ochrany osobních údajů). Tato nová zákonná povinnost zahrnuje nutnou analýzu a následné zavedení společného pověřence.
 • Mikroregion Čáslavsko je hlavním pořadatelem projektu "Bitva u Čáslavi" Termín konání bude 14. až 16. 9. 2018.
 • V roce 2016 byla v rámci projektu obce Vrdy provedena oprava cesty na Vinici od domu čp. 47 k domu čp. 258. Finanční podíl obce Vinaře činí 72.560,- Kč.
 • Firma ČEZ Distribuce, a.s. zaslala informaci o plánovaném nahrazení nadzemního vedení NN vedením kabelovým (do země), v obci Vinaře výhledově v roce 2019 - 2020.

Zastupitelstvo obce žádá a upozorňuje občany:

 • O nutnosti dodržování třídění odpadu - tříděný odpad musí být shromažďován do zvláštních sběrných nádob (barevné kontejnery), směsný odpad do popelnic, bioodpad do hnědých sběrných nádob.
 • Stavební odpad není odpadem komunálním a nepatří do žádné z těchto nádob. Na jeho likvidaci je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.
 • Je zakázáno pálit plasty, igelit, barevné časopisy, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou) apod., materiály, u jejichž spalování vzniká velké množství škodlivých emisí.
 • Používejte do kamen pouze schválené palivo. Pálíte-li dřevo, dbejte na to, aby bylo pořádně vyschlé.


Ve Vinařích dne 22. 11. 2017

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 24. 11. 2017

Sejmuto z úřední desky: 9. 12. 2017