Program:

 1. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeského Fondu obnovy venkova, na akci „Rekonstrukce střechy na budově bývalé obecní školy v obci Vinaře“.
 2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
 3. Kontroly dat RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí), kontrola nemovitostí s číslem evidenčním.
 4. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 159/14 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 5. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 159/13 a parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 6. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 7. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 8. Nákup části cesty ležící na soukromém pozemku parc. st. 92.
 9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 10. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 11. Plná moc k zastupování při jednání s insolvenčním správcem
 12. Obnova původních polních cest
 13. Různé
 • obec objednala a uhradila opravu kanalizačních vpustí
 • obnovení rozvozu pečiva
 • čištění oplocenek v obecních lesích
 • SMS rozhlas
 • sázení stromů u obecní cesty


Zápis č. 6/ 2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.09.2019 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Bc. Ivana Nováková a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Lenka Hypešová a Radka Humlová. Starosta sdělil, že zápis č. 5/2019 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky – zápis je schválen.

Starosta navrhl zastupitelstvu rozšířit program jednání

 • o bod č. 9 - Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 • o bod č. 10 - Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 • o bod č. 11 - Plná moc k zastupování při jednání s insolvenčním správcem.

Dále pak místostarostka navrhla zastupitelstvu rozšířit program jednání o bod č. 12 - obnova původních polních cest.

Usnesení č. 1/6-2019
ZO schvaluje doplnění bodu č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12 do programu jednání.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta informoval přítomné, že Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 26. 8. 2019 projednalo poskytnutí dotací z výše uvedeného programu a usnesením č. 010-20/2019/ZK. Schválilo poskytnutí dotace na základě naší žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného programu, a to ve výši 245.000,- Kč (příloha č. 2).

Usnesení č. 1/6-2019
ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje - Středočeského Fondu obnovy venkova, ve výši 245 000,- Kč na akci „Rekonstrukce střechy na budově bývalé obecní školy v obci Vinaře“.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta seznámil ZO s dalším postupem a předložil k projednání veřejnoprávní smlouvu (příloha č. 3) o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce střechy na budově bývalé obecní školy v obci Vinaře“. Veřejnoprávní smlouvy jsou vyhotovovány Odborem řízení dotačních projektů.

Usnesení č. 2/6-2019
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje - Středočeského Fondu obnovy venkova.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce informoval o kontrole zapsaných dat v systému RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí). Jedná se o kontrolu nemovitostí s číslem evidenčním, které nemají uvedená adresní místa. Jestliže adresní místo nemá existovat, je potřeba ho zrušit.
Starosta obce předložil ke zrušení seznam chybně zaevidovaných evidenčních čísel v systému RUIAN. Číslo evidenční 5, 18, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 51, 54, 56, 62, 75, 76, 78, 83, 85, 87, 92, 94, 98, 102, 103, 105, 107, 120, 125, 126, 127, 132, 150, 153, 155, 157, 162, 163, 170, 176.
Pokud má někdo z občanů evidenční číslo uvedené na zrušení v občanském průkazu, je nutné do 31.10.2019 kontaktovat starostu obce .

Usnesení č. 3/6-2019
ZO schvaluje zrušení evidenčních čísel 5, 18, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 51, 54, 56, 62, 75, 76, 78, 83, 85, 87, 92, 94, 98, 102, 103, 105, 107, 120, 125, 126, 127, 132, 150, 153, 155, 157, 162, 163, 170, 176 v systému RUIAN.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce předložil žádost pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 159/14 v k.ú. Vinaře (příloha č. 4).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 159/14 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady za geometrický plán, případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením číslo 7b/3-2019, a to za 30 Kč/m2.

Usnesení č. 5/6-2019
ZO schvaluje prodej pozemku 159/14 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta obce předložil žádost pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1093 a 159/13 v k.ú. Vinaře (příloha č. 5).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1093 a 159/13 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady za geometrický plán, případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením číslo 7b/3-2019, a to za 30 Kč/m2.

Usnesení č. 6/6-2019
ZO schvaluje prodej části pozemku 1093 a 159/13 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce předložil žádost pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře (příloha č. 6).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady za geometrický plán, případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením číslo 7b/3-2019, a to za 30 Kč/m2.

Usnesení č. 7/6-2019
ZO schvaluje prodej části pozemku 1093 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta obce předložil žádost pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře (příloha č. 7).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady za geometrický plán, případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením číslo 7b/3-2019, a to za 30 Kč/m2.

Usnesení č. 8/6-2019
ZO schvaluje prodej části pozemku 1093 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta obce předložil ZO požadavek na nákup části cesty na Vinici do kopečka k vodárně. Místní komunikace vede na soukromém pozemku parc. č. st. 92 v k.ú. Vinaře, který nyní vlastní XXXXX. Pozemek je nutné geodeticky vyměřit a rozdělit podle současného skutečného stavu. V zájmu obce je odkup pozemku pod silnicí o výměře cca 140 m2 (příloha č. 8).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s nákupem části pozemku parc. č. st. 92 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo v tomto případě souhlasí s úhradou nákladů za geometrický plán, případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že kupní cena zatím nebyla stanovena.

Usnesení č. 9/6-2019
ZO pověřuje starostu obce jednáním s panem Machem a paní Machovou. Zadáním vypracování geometrického plánu.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta obce předložil žádost pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře (příloha č. 9).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady za geometrický plán, případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením číslo 7b/3-2019, a to za 30 Kč/m2.

Usnesení č. 10/6-2019
ZO schvaluje prodej části pozemku 1093 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta obce předložil žádost pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře (příloha č. 10).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady za geometrický plán, případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením číslo 7b/3-2019, a to za 30 Kč/m2.

Usnesení č. 11/6-2019
ZO schvaluje prodej části pozemku 1093 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta obce požádal zastupitelstvo obce o schválení plné moci pro JUDr. Radoslava Bolfa k zastupování při jednání s insolvenčním správcem ohledně odkupu nemovitostí ve vlastnictví dlužníka, které v současnosti zasahují do místní komunikace a místní uličky v části Vinice v k.ú. Vinaře (příloha č. 11).

Usnesení č. 12/6-2019
ZO schvaluje plnou moc pro JUDr. Radoslava Bolfa k zastupování při jednání s insolvenčním správcem ohledně odkupu nemovitostí ve vlastnictví dlužníka.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Místostarostka obce seznámila zastupitele s návrhem na obnovu polních cest na pozemcích parc. č. 779/2, 794/34, 794/39,1075 a 1090 v k.ú. Vinaře (příloha č. 12). Ve všech případech se jedná o historické cesty, které jsou v katastrálních mapách zaneseny, u všech se počítá pouze s travnatým povrchem a následnou výsadbou stromořadí po jedné straně.
Starosta obce upozornil, že v k.ú. Vinaře byly zahájeny pozemkové úpravy. Tyto úpravy jsou procesem, který uspořádává členění pozemků a vlastnické vztahy. Zároveň se vytváří nová digitální katastrální mapa, kde je možné cesty přizpůsobit novým požadavkům (širší cesty, osázení, zpevnění apod.). Proto rozhodnutí zastupitelstva s obnovou cest považuje za unáhlené.
Starosta obce ještě poznamenal, že cesta bez geometrického plánu, tedy bez písemného souhlasu vlastníků přilehlých parcel, je vedena v krajině v rámci geodetických a katastrálních tolerancí. Kdo bude řešit případné spory mezi vlastníky pozemků a takto obnovenou cestou, která v současné době je vedena jako orná půda?
Místostarostka konstatovala, že samotná realizace obnovy cest nebude v rozporu s probíhajícími pozemkovými úpravami, protože se nejedná o vytyčení nových cest, ale o obnovu cest historických, které umožňovaly vlastníkům přístup na pozemky. Zvýší se i prostupnost krajiny a umožní její širší rekreační využití. Geometrický plán bude vypracován v rámci pozemkových úprav, a tudíž bez finančního zatížení obce.

Usnesení č. 13/6-2019
ZO schvaluje obnovu polních cest pozemcích parc. č. 779/2, 794/34, 794/39,1075 a 1090 v k.ú. Vinaře a pověřuje Bc. Ivanu Novákovou dozorem nad realizací.

Hlasování: Pro: 4 proti: 1 (Brom) zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta obce informoval, že

 • obec objednala a uhradila opravu kanalizačních vpustí ve Vinařích a na Vinici
 • obnovení rozvozu pečiva firmou Beneš pekárna s.r.o. bude každé úterý a pátek
 • probíhá čištění oplocenek v obecních lesích
 • k SMS rozhlasu se přihlásilo 53 občanů

Místostarostka informovala, že

 • sázení stromů v celkovém množství 100 ks bude do připravených jam
 • akce se mohou zúčastnit všichni občané


Ve Vinařích dne 4.10.2019

Josef Brom, starosta obce 


Vyvěšeno na úřední desce: 6. 10. 2019

Sejmuto z úřední desky: 22. 10. 2019