Program:

 1. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022
 2. Zpráva kontrolního výboru
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Rámcová kupní smlouva č. 2056894/2018 STAVMAT stavebniny a.s.
 5. Výběr dodavatele na sdruženou vodovodní přípojku a projednání Smlouvy o dílo
 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 999/00066001/2018-KH/JR/ BS
 7. Geodetické zaměření místní komunikace na parc. č. 985/1 a změna druhu pozemku v katastru nemovitostí
 8. Výběr dodavatele na opravu místní komunikace na parc. č. 985/1 a projednání Smlouvy o dílo
 9. Žádost o směnu nebo pronájem pozemku parc. č. 658/1, 658/3 a 658/4
 10. Žádost o koupi pozemku parc. č. 387/2
 11. Žádost o vyřazení z evidence poplatníků TKO
 12. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 13. Různé
 • ukončení renovace pamětní desky na škole ve Vinařích
 • informace o uzavřených dohodách o provedení práce se zastupiteli v roce 2018
 • investiční akce obce Vrdy na posílení zdrojů pitné vody


Zápis č. 7/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 26. 9. 2018 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno v 21:30 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Bc. Ivana Nováková, Jan Šabat, Radka Ksandrová, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Bc. Ivana Nováková a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 6/2018 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Po přečtení návrhu programu jednání starosta navrhl doplnit program o bod č. 12 - rozpočtové opatření č. 5/2018.
Starosta nechal hlasovat o přidání bodu č. 12 do programu jednání.

Usnesení: 1/7-2018
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta seznámil přítomné s novelou zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zavedla nově nástroj střednědobý výhled rozpočtu (odpovídá dřívějšímu označení rozpočtový výhled).
Obec neobdržela ze strany občanů a členů ZO v průběhu zveřejnění, ani v průběhu zasedání obecního zastupitelstva, žádné připomínky.
ZO projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Vinaře (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/7-2018
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Vinaře pro léta 2019 - 2022 v předloženém znění.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Předsedkyně kontrolního výboru Bc. Ivana Nováková přednesla zprávu kontrolního výboru obce Vinaře č. 3/2018 o stavu pozemků v k.ú. Vinaře (příloha č. 3).

ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 3:
Předsedkyně finančního výboru Lenka Hypešová přednesla zprávu finančního výboru obce Vinaře č. 2/2018 o hospodaření obce za období leden až srpen 2018 (příloha č. 4).

ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 4:
Starosta předložil k projednání zastupitelstvu obce rámcovou kupní smlouvu na stavební materiál od firmy STAVMAT stavebniny a.s. (příloha č. 5).

Usnesení č. 3/7-2018
ZO schvaluje uzavření Rámcové kupní smlouvy č. 2056894/2018 mezi obcí Vinaře a firmou STAVMAT stavebniny a.s., IČ 25121049, se sídlem Pod Můstkem 884/6, 252 19 Rudná (pobočka Čáslav) za účelem dodávek stavebních materiálů.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta požádal o odsouhlasení navrženého řešení přívodu vody pro doposud nepřipojenou lokalitu st. parc. 90 a čp. 159 v k.ú. Vinaře pomocí sdružené vodovodní přípojky. Zvažovalo se i další řešení - realizace obecní studny (cena z roku 2016) 207.320,- Kč s DPH. Toto řešení není koncepční, neřeší údržbu ani náklady na provoz.
Další variantou bylo prodloužení stávajícího vodovodního řadu. Z důvodu zdlouhavého administrativního postupu (veškerá povolení jako při budování nového vodovodního řadu) bylo od této varianty upuštěno. Jediným možným řešením je vybudování sdružené vodovodní přípojky. Tato přípojka bude vybudována a hrazena z rozpočtu obce pouze v rozsahu veřejné části, jednotlivé přípojky si uhradí vlastníci objektů sami.

Usnesení č. 4/7-2018
ZO schvaluje vybudování sdružených vodovodních přípojek pro čp. 159 a st. parcelu 90 v k.ú. Vinaře.

Hlasování: Pro: 6 proti: 1(p. Šabat) zdržel se: 0

J. Čížek – vysvětlení hlasování:
„Předchozím a tímto zastupitelstvem obce byly diskutovány dvě alternativy zabezpečení zásobování vodou nemovitosti č. p. 159, a to buď z vrtu u dané nemovitosti nebo prodloužením vodovodní sítě k č. p. 159 s tím, že bude v této nemovitosti dosaženo příslušného tlaku vody.
Přestože nejsem odborníkem abych mohl posoudit, které řešení je z technického pohledu výhodnější, vyjádřil jsem souhlas s alternativou prodloužení vodovodní sítě, neboť jsem přesvědčen, že zásobování nemovitosti č. p. 159 pitnou vodou je třeba zabezpečit - a to, pokud to bude možné, v urgentním režimu. Přikláním se tak k návrhu projektanta této alternativy.
V dokumentaci obecního úřadu nebyly dohledány žádné dokumenty, které by vysvětlovaly důvody, proč nebylo zásobování č. p. 159 v k. ú. Vinaře pitnou vodou zabezpečeno v době, kdy byla ve Vinařích budována vodovodní síť. Předchozí zastupitelstvo obce se danou záležitostí zabývalo od února 2016 a současné zastupitelstvo od svého vzniku. Přes veškeré úsilí vynaložené současným starostou nebylo v realizaci projektu dosaženo pokroku.“

ZO projednalo zprávu hodnoticí komise o výběrovém řízení na sdruženou vodovodní přípojku pro čp. 159 a st. parcelu 90, kanalizační přípojky pro stav. pozemek 90 v k.ú. Vinaře (příloha č. 6).
Z oslovených tří firem se přihlásily dvě:

1. Stavitelství – Mutl, s.r.o., Lorecká 465, Kutná Hora 284 01, IČ: 29016037, DIČ: CZ29016037 v ceně 402.998,18 Kč včetně DPH;
2. Dočkal CZ, s.r.o., Polní Voděrady 6, Kolín 280 02, IČ: 24715247, DIČ: CZ24715247 v ceně 390.227,85 Kč včetně DPH;

Komise posuzovala jednotlivé nabídky a doporučuje jako nejvýhodnější nabídku firmu DOČKAL CZ, s.r.o. bez položky SO 03 převystrojení stávající ATS a doporučuje poptat tuto část stavby samostatně.
ZO s návrhem komise souhlasí.

Usnesení č. 5/7-2018
ZO souhlasí s doporučením hodnoticí komise a schvaluje dodavatele na realizaci stavby sdružené vodovodní přípojky pro čp. 159 a st. parcelu 90 v k.ú. Vinaře , kanalizační přípojky pro st. parcelu 90 v k.ú. Vinaře, schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo s firmou DOČKAL CZ, s.r.o., Polní Voděrady 6, Kolín 280 02, IČ: 24715247, DIČ: CZ24715247, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s touto firmou ve výši 390.227,85,- Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro: 6 proti: 1 (p. Šabat) zdržel se: 0

k bodu 6:V návaznosti na odsouhlasený bod č. 5 tohoto zápisu starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 999/00066001/2018-KH/JR/BS (protlak a podvrt pod silnicí). Smlouva je uzavřena se Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (příloha č. 7).
Požadovaná částka za zřízení služebnosti je minimálně 500,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 6/7-2018
ZO souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 999/00066001/2018-KH/JR/BS. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy se Středočeským krajem, IČO: 70891095.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (p. Šabat)

k bodu 7:
Komunikace na Vinici od čp. 115 vedoucí dolů k silnici je součástí pozemku parc. č. 985/1 v k.ú. Vinaře , který je v současné době veden na katastrálním úřadě jako orná půda. Na pracovních schůzkách se zastupitelé shodli na tom, že je třeba část pozemku, která slouží jako místní komunikace, zaměřit geodetem a podat žádost o změnu druhu pozemku na ostatní plochu – místní komunikace.
Starosta předložil návrh na geodetické zaměření místní komunikace na parc. č. 985/1 a podání žádosti o změnu druhu pozemku na příslušný katastrální úřad.

Usnesení č. 7/7-2018
ZO schvaluje předložený návrh na geodetické zaměření místní komunikace na parc. č. 985/1 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu podáním žádosti o změnu druhu pozemku na Katastrální úřad v Kutné Hoře.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta předložil návrh na možné dodavatele na opravu místní komunikace na parc. č. 985/1v k.ú. Vinaře.

 • Oprava komunikací Zoubek, s.r.o., IČO: 24838861, Sadská, Na Valech 1031, okres Nymburk 289 12 – cena 175.300,- bez DPH (příloha č. 8);
 • VÁCLAV KUBÁT – specializované stavební činnosti, IČO: 06498256, Obora 238, Všechlapy 288 02 – cena 233.700,- Kč bez DPH;
 • VALERIY TSYURAK, IČO: 68992041, Dr. Antonína Dvořáka 206, Nymburk 288 02 – cena 246.311,- bez DPH.

Usnesení č. 8/7-2018
ZO vybralo firmu Oprava komunikací Zoubek, s.r.o., IČO: 24838861, Sadská, Na Valech 1031, 289 12, okres Nymburk, v ceně 175.300,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy s touto firmou.

Hlasování: Pro: 6 proti: 1 (p. Šabat) zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta seznámil přítomné s žádostí pí XXXXX o směnu nebo pronájem pozemku parc. č. 658/1, 658/3 a 658/4 v. k.ú. Vinaře.
Starosta nejdříve dal hlasovat o návrhu směnit pozemek pí XXXXX za části obecních pozemků č. 658/1, 658/3 a 658/4 v k.ú. Vinaře ( příloha č. 9).

Usnesení č. 9/7-2018
ZO neschvaluje návrh směnit pozemek pí XXXXX za části pozemků č.
658/1, 658/3 a 658/4 v k.ú. Vinaře ve vlastnictví obce.
Hlasování: Pro: 0 proti: 7 zdržel se: 0

Poté dal starosta hlasovat o návrhu pronajmout obecní pozemky č. 658/1, 658/3 a 658/4 v k.ú. Vinaře.

Usnesení č. 10/7-2018
ZO schvaluje návrh pronajmout pozemky č. p. 
658/1, 658/3 a 658/4 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.
Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta seznámil přítomné s žádostí pí XXXXX o koupi obecního pozemku parc. č. 387/2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 10).
Starosta dal hlasovat o návrhu prodat pozemek č. parc. 387/2 v k.ú. Vinaře.

Usnesení č. 11/7-2018
ZO neschvaluje prodej pozemku č. 387/2
 v k.ú. Vinaře.
Hlasování: Pro: 0 proti: 6 zdržel se: 1 (Ing. Čížek)

J. Čížek – vysvětlení hlasování:
„Někteří vlastníci pozemků v k.ú. Vinaře usilují o urychlené zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vinaře. Při hlasování této žádosti jsem se zdržel, protože do současného okamžiku není známo, co bude konkrétně tato úprava pro obec představovat a jaké požadavky bude mít na pozemky ve vlastnictví obce.“

Zastupitelka Bc. Ivana Nováková vznesla protinávrh pozemek č. p. 387/2 v k.ú. Vinaře pí XXXXX pronajmout a starosta dal o něm hlasovat.

Usnesení č. 12/7-2018
ZO schvaluje návrh pronajmout pozemek č. 387/2 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta seznámil přítomné s žádostí p. XXXXX o vyřazení z evidence poplatníků TKO za objekt na st. parcele 212 v k.ú. Vinaře ( příloha č. 11). Objekt od 1. 1. 2018 není využíván k rekreaci.

Usnesení č. 13/7-2018
ZO schvaluje žádost a souhlasí s vyřazením objektu na st. parcele č. 212 v k.ú. Vinaře z evidence poplatníků TKO s účinností od 1. 1. 2018.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2018 (příloha č. 12).
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018.

Usnesení č. 14/7-2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:
Starosta informoval o:

 • ukončení renovace pamětní desky na škole ve Vinařích;
 • rozšíření mostku z parc. č. 1083 na parc. č. 1081/3, které bylo dokončeno XXXXX bez finanční účasti obce;
 • uzavřených dohodách o provedení práce se zastupiteli v roce 2018 - s Radkou Ksandrovou (zajištění voleb), Janem Šabatem (stavební dozor), Ivanou Novákovou (kronika obce), Dagmar Kovandovou (úklid obecního úřadu). Tyto činnosti nespadají do výkonu funkce zastupitele;
 • investiční akci obce Vrdy na posílení zdrojů pitné vody - úprava vjezdu na pozemek


Ve Vinařích dne 3. 10. 2018

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 5. 10. 2018

Sejmuto z úřední desky: 20. 10. 2018